Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/I-DU>SemDyp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarz. i inż. produkcji-Nowoczesne met.zarządzania produkcją st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Moduł obowiązkowy na siódmym semestrze

Treści kształcenia

- Rodzaje prac dyplomowych: klasyfikacja i charakterystyka

- Wymagania formalne stawiane pracom dyplomowym

- Charakterystyka źródeł pierwotnych i wtórnych. Prawa autorskie, przypisy literaturowe

- Metody badawcze, przetwarzanie materiałów, systematyzowanie, wnioskowanie

- Projektowanie planu pracy dyplomowej

- Analiza opracowań studentów, dyskusja

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Korzyński N - Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2004

Pytkowski M - Organizacja badań i ocena prac naukowych - PWN, Warszawa. - 1985

Lenar P - Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych - Wydawnictwo Helion. - 2008

- PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy biograficzne. Zawartość, forma i struktura - . - 2002

- PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektrniczne i ich - . - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Korzyński M - Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2004

Lenar P - Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych - Wydawnictwo Helion. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma szczegółową wiedzę na temat wybranych zagadnień z zarządzania i inżynierii produkcjiseminarium, konwersatoriumprezentacja dokonań (portfolio), dyskusja w trakcie zajęć
Ma podstawową wiedzę na temat tendencji rozwojowych w zarządzaniu i inżynierii produkcjiseminarium, konwersatoriumprezentacja dokonań (portfolio), dyskusje i rozmowy w trakcie zajęć
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego seminarium, konserwatoriumrozmowy i dyskusje w trakcie zajęć, studium przypadku
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku angielskim)seminariumprezentacja dokonań (portfolio)
Potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu zarządzania i inżynierii produkcjiseminariumprezentacja dokonań (portfolio)
Posiada podstawowe umiejętności konieczne do opracowania, udokumentowania i przedstawienia przy użyciu metodologii i technik stosownych w nauce i technice, w sposób komunikatywny, precyzyjny i zrozumiały w środowisku inżynierów opracowań dotyczących zagadnień z zarządzania i inżynierii produkcjiseminarium, konwersatoriumprezentacja dokonań (portfolio)
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowychseminarium, konwersatoriumprezentacja dokonań (portfolio), dyskusje i rozmowy w trakcie zajęć
Ma świadomość opiniotwórczej i kulturotwórczej roli społecznej absolwenta wyższej uczelnikonwersatorium, seminariumprezentacja dokonań (portfolio), dyskusje i rozmowy w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Perłowski, Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Ryszard Perłowski, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ciecińska, Jan Jaworski
Prowadzący grup: Barbara Ciecińska, Jan Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ciecińska, Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Barbara Ciecińska, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Feliks Stachowicz
Prowadzący grup: Feliks Stachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Feliks Stachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)