Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe przygotowanie technologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/W-DU>KomPrzTec
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe przygotowanie technologii
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Obowiązkowy dla specjalności Zintegrowane systemy wytwarzania

Treści kształcenia

- Klasyczny sposób przygotowania technologii obróbki części. Projektowanie technologii obróbki z wykorzystaniem technik komputerowych. Charakterystyka i różnorodność oprogramowania CAD/CAM. Współzależność pomiędzy modułami CAD i CAM. Ogólne ustawienia w CAM dotyczące przebiegu operacji. Cykle obróbkowe i ich charakterystyka. Zasady definicji cykli obróbkowych. Symulacja procesu obróbki. Generowanie dokumentacji technologicznej. Istota postprocesorów. Generowanie kodu na obrabiarkę CNC. Struktura programu NC. Charakterystyka funkcji sterujących obrabiarką CNC. Podobieństwa i różnice cykli obróbkowych CAM i obrabiarek CNC. Symulacja obróbki z wykorzystaniem symulatorów i wirtualnych obrabiarek.

- Systemy sterowania obrabiarek CNC - obsługa i uruchomienie programu. Ręczne programowanie obrabiarek. Programowanie interpolacji. Programowanie kompensacji. Projektowanie technologii obróbki części z wykorzystaniem CAD/CAM - obróbka wiertarska, tokarska, frezarska 2.5D, 3D. Symulacja procesu obróbki. Generowanie kodu NC

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Przybylski W., Deja M. - Komputerowe wspomaganie wytwarzania maszyn - WNT, Warszawa. - 2007

Pobożniak J.: - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie CAD/CAM Catia V5 - Helion Gliwice. - 2015

Grzesik W., Niesłony R., Bartosik M. - Programowanie obrabiarek NC/CNC - WNT Warszawa. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Programowanie obrabiarek CNC (MTS) - REA, Warszawa. - 2013

- Katalogi narzędziowe - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Przybylski L. - Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami - ZG PK Kraków. - 2000

Literatura uzupełniająca

Augustyn K - EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie obróbki skrawaniem. - Helion Gliwice. - 2002

Czasopisma techniczne dotyczące wytwarzania wyrobów - - . -

Instrukcje obsługi oprogramowania CAD/CAM - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zdobywa pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad programowania obrabiarek CNC oraz projektowania technologii obróbki części z wykorzystaniem systemów CAD/CAMwykładZaliczenie w formie pisemnej lub ustnej
Potrafi posługiwać się wybranymi aplikacjami komputerowymi wspomagającymi projektowanie i wytwarzanie części maszyn. Potrafi zaprojektować obróbkę części z wykorzystaniem oprogramowania komputerowegolaboratoriumprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę w zakresie mechaniki budowy maszyn. Ma wiedzę z zakresu realizacji procesu technologicznego dla podstawowych typów obrabiarek, ich przeznaczenia, realizowanych operacji. Zna funkcjonowanie i programowanie obrabiarek CNC w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem CAD/CAM.
Potrafi posługiwać się wybranymi aplikacjami komputerowymi wspomagającymi projektowanie i wytwarzanie części maszyn. Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, opracować proces technologiczny obróbki części w systemie CAD/CAM używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Dawid Latała, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Artur Bełzo, Dawid Latała, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Artur Bełzo, Łukasz Rębisz, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Łukasz Rębisz, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)