Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy CAD/CAM 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DI>SCAD/CAM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy CAD/CAM 1
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 5 sem. - zarządzanie i inż. produkcji-zarządzanie sys.produkcyjnymi st. I-go st.
Przedmioty 5 sem.-zarządzanie i inż.produkcji-inf. w zarz.przedsiębiorstwem st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem.-zarządzanie i inż.produkcji-sys.zapewnienia jakości produkcji st. I-go st. (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot kierunkowy obowiązkowy.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do edytora graficznego. Podstawowe proste operacje modelowania.

- Praca w szkicowniku. Więzy. Predefiniowane kształty. Wymiarowanie. Strategia tworzenia modelu.

- Tworzenie obiektu skorupowego. Wyciąganie z pochylaniem.

- Modelowanie żeber. Modyfikacje dokumentacji 2D.

- Modelowanie elementu typu tuleja/tarcza. Tworzenie szyku biegunowego.

- Tworzenie elementu z wycięciem wzdłuż ścieżki. Gwint w otworze. Szyk prostokątny.

- Modelowanie bryły wieloprzekrojowej ze ścieżkami.

- Modelowanie bryły wieloprzekrojowej z kręgosłupem.

- Modelowanie śrub z gwintem symbolicznym.

- Parametryzacja modelu. Gwint bryłowy.

- Modelowanie złożeń. Części i zespoły.

- Modelowanie z użyciem powierzchni. Modele hybrydowe.

- Modelowanie części typu odkuwka. Pochylenia powierzchni.

- Kolokwium zaliczeniowe (termin nr 1 i poprawkowy).

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Michaud Michel - CATIA: narzędzia i moduły: podręcznik inżyniera! - Helion, Gliwice. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Budzik G., Marciniec A. - Komputerowe wspomaganie projektowania z zastosowaniem systemu CATIA: podstawy modelowania - materiały pomocnicze - Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów. - 2010

Skarka W., Mazurek A. - CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji - Helion, Gliwice. - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Wyleżoł M. - Modelowanie bryłowe w systemie CATIA. Przykłady i ćwiczenia - Helion, Gliwice. - 2002

Literatura uzupełniająca

Wełyczko A. - CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym - Helion, Gliwice. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada podstawową wiedzę o metodach modelowania w projektowaniu maszyn. Ma pogłębioną wiedzę na temat systemów CAD. Potrafi zamodelować w środowisku CAD typową część maszyny.laboratoriumkolokwium
potrafi zamodelować w środowisku CAD zespół maszynowy oraz modele hybrydowe CAD.laboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Umie modelować części poprzez wyciągnięcie profilu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi znaleźć błąd w szkicunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie wyciągać wzdłuż dowolnego kierunku
Umie tworzyć płaskie konstrukcje geometryczne w szkicowniku.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna ustawienia szkicownikanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie zastosować szkicownik pozycjonowany
Umie tworzyć modele powłokowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie tworzyć modele powłokowe o powłoce niesymetrycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie tworzyć modele o otwartych powierzchniach
Potrafi modelować bryłę obrotową.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować jako oś obrotu oś układu współrzędnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeciąć bryłę w szkicowniku płaszczyzną szkicu
Umie modelować żebro.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zamodelować żebro do powierzchni czołowej bryły obrotowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przyciąć żebro płaszczyzną
Umie modelować element wyciągany wzdłuż płaskiej ścieżki krzywoliniowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi modelować wyciągnięcia odejmowane od bryłynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie zastosować ograniczenia przy wyciąganiu
Umie modelować bryłę wieloprzekrojową.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować ścieżkinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować punkty dopasowania
Umie modelować bryłę na wiele sposobów (wariantowo).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna dodatkowe sposoby modelowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie wykorzystać przy modelowniu pomocnicze konstrukcje szkieletowe
Potrafi modelować nieskomplikowaną część typu odkuwka.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Umie modelować gwint symbolicznie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie rozmieścić otwory gwintowane w szykunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie stworzyć szyk otworów gwintowanych z uprzednio utworzonego szyku
Umie parametryzować model geometryczny.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować parametry różnego rodzajunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ustalać zależności między parametrami różnych rodzajów
Umie modelować gwint bryłowo.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie łaczyć krzywe w przestrzeni z zachowaniem ciągłości parametrycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie stworzyc linię śrubową wzdłuż zadanej ścieżki
Umie wykorzystać płaszczyzny jako elementy ograniczające.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ustawić powierzchnię pomocniczą na wiele sposobównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie zastosować równanie płaszczyzny
Umie modelować bryły z modelu powierzchniowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie tworzyć powierzchnie łączące.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie "przyszywać' powierzchnie do modelu bryłowego.
Umie samodzielnie modelować bryły 3D oraz wykonywać ich dokumentację techniczną w środowisku CATIA.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie stworzyć rysunek izometryczny bryły 3D.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie przenosić elementy szkieletowe z modelu lub szkicownika do rysunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sobolak
Prowadzący grup: Tomasz Dziubek, Patrycja Jagiełowicz, Bartłomiej Sobolewski, Stanisław Warchoł, Waldemar Witkowski, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jagiełowicz
Prowadzący grup: Paweł Fudali, Patrycja Jagiełowicz, Adam Kalina, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubek, Patrycja Jagiełowicz, Mateusz Kiełbicki, Olimpia Markowska, Małgorzata Zaborniak
Prowadzący grup: Tomasz Dziubek, Paweł Fudali, Patrycja Jagiełowicz, Mateusz Kiełbicki, Olimpia Markowska, Waldemar Witkowski, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubek, Adam Kalina, Mateusz Kiełbicki, Olimpia Markowska, Jadwiga Pisula, Mariusz Sobolak
Prowadzący grup: Tomasz Dziubek, Adam Kalina, Mateusz Kiełbicki, Olimpia Markowska, Jadwiga Pisula, Mariusz Sobolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jagiełowicz, Adam Kalina, Mateusz Kiełbicki, Olimpia Markowska, Jadwiga Pisula, Mariusz Sobolak, Waldemar Witkowski
Prowadzący grup: Patrycja Jagiełowicz, Adam Kalina, Mateusz Kiełbicki, Olimpia Markowska, Jadwiga Pisula, Mariusz Sobolak, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)