Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

J. obcy I - lektorat z języka angielskiego cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DU>JO1-ANG2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: J. obcy I - lektorat z języka angielskiego cz.2
Jednostka: Centrum Języków Obcych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarz. i inż prod. - Nowo. tech. inf.-kom. w przed., st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarz. i inż. produkcji-Nowoczesne met.zarządzania produkcją st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarz. i inż.produkcji - analityka biznesowa w zarz. przed., st. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Na realizację modułu składa się 60 godzin (2 semestry po 30 godzin) w toku studiów drugiego stopnia. Moduł prowadzony jest w formie ćwiczeń. W trakcie zajęć student poznaje techniczne słownictwo czytają i analizując krótsze teksty techniczne, oraz utrwala nowo zdobytą wiedzę przygotowując i przedstawiając prezentacje i projekty dotyczące danego zagadnienia technicznego. Celem modułu jest osiągnięcie przez studenta po 1 semestrze jezyka specjalistycznego poziomu zaawansowanie B2+.

Treści kształcenia

- Omówienie napraw i konserwacji. Ćwiczenia leksykalne. Analiza tekstu słuchanego i czytanego.

- Omówienie wymogów technicznych. Rozumienie tekstu ze słuchu – analiza tekstu.

Praca z tekstem . Przygotowanie pytań.

- Proponowanie rozwiązań. Studium przypadku. Praca z tekstem. Ćwiczenia leksykalne.

- Ocena wykonalności. Analiza projektu. Rozumienie tekstu ze słuchu. Ćwiczenia leksykalne.

- Usprawnienia i poprawki. Przedstawianie problemów. Sugestie dotyczące usprawnień technicznych. Rozumienie ze słuchu. Ćwiczenia leksykalne. Dyskusja.

- Procedury, zachowanie ostrożności w miejscu pracy. Rozumienie ze słuchu. Praca z tekstem. Produkcja - wymiana informacji między studentami. Standardy i uregulowania prawne. Ćwiczenia leksykalne.

- Instrukcje i notatki. Analiza tekstów. Czytanie ze zrozumieniem. Pisanie: notatki informacyjne, instrukcje techniczne. Rozumienie instrukcji ze słuchu. Ćwiczenia leksykalne.

- Systemy automatyczne: monitoring i kontrola. Słuchanie, mówienie, ćwiczenia leksykalne.

- Odczyty danych z urządzeń. Praca z tekstem, czytanie, mówienie i słuchanie. Ćwiczenia leksykalne.

- Teoria i praktyka. Opis testów i eksperymentów. Praca z tekstem

- Przewidywania i teorie – wyrażanie opinii i uzasadnień. Faktyczne wyniki testów a oczekiwania.

- Opis przyczyn i skutków. Wydajność i przydatność. Analiza przypadku – farmy wiatrowe.

- Siły fizyczne – przedstawienie i analiza na podstawie przykładów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ibbotson M. - Cambridge English for Engineering - Cambridge University Press, Cambridge. - 2008

Ibbotson M. - Professional English in Use: Engineering - Cambridge University Press, Cambridge. - 2008

Literatura uzupełniająca

McCarthy M., O’Deal F. - English Vocabulary in Use for upper - intermediate and advanced learners - Cambridge University Press, Cambridge . - 1996

Murphy R. - English Grammar in Use for upper-intermediate and advanced learners - Cambridge University Press. - 1996

Thomson A., Martinet A. - Practical English Grammar - Oxford University Press, Oxford . - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wiedza: Student dysponuje wystarczającym zakresem środków językowych, by formułować przejrzyste opisy lub wyrażać swoje zdanie na większość tematów ogólnych, przy wykorzystaniu niektórych złożonych struktur zdaniowych. Wykazuje dość wysoki stopień poprawności gramatycznej, sporadyczne błędy nie zakłócają komunikacji, co umożliwia aktywne uczestnictwo w dyskusjach formalnych i nieformalnych.ĆwiczeniaW trakcie krótkich testów kontrolnych oraz 2 testów zaliczeniowych w semestrze (kolokwia)
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas testów pisemnych.
Interakcja: Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas egzaminu ustnego.
Produkcja: Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć.
Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. ĆwiczeniaW trakcie testów pisemnych i zadanych prac domowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kawa, Barbara Oleksiewicz, Grzegorz Placek, Karolina Potocka, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Magdalena Kawa, Barbara Oleksiewicz, Grzegorz Placek, Karolina Potocka, Kamil Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jagiełło, Piotr Januszewski, Kamila Kosturek-Dybaś, Katarzyna Kurek, Barbara Ochab, Barbara Oleksiewicz, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Małgorzata Jagiełło, Piotr Januszewski, Kamila Kosturek-Dybaś, Katarzyna Kurek, Barbara Ochab, Barbara Oleksiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Fleszar, Iwona Jagusztyn, Piotr Januszewski, Katarzyna Młodochowska, Paweł Piątkiewicz, Aneta Sondej, Anna Wyrostek
Prowadzący grup: Mateusz Fleszar, Iwona Jagusztyn, Piotr Januszewski, Katarzyna Młodochowska, Paweł Piątkiewicz, Anna Wyrostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Fleszar, Iwona Jagusztyn, Piotr Januszewski, Katarzyna Młodochowska, Paweł Piątkiewicz, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Mateusz Fleszar, Iwona Jagusztyn, Piotr Januszewski, Katarzyna Młodochowska, Paweł Piątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Jagusztyn, Piotr Januszewski, Katarzyna Młodochowska, Paweł Piątkiewicz, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Iwona Jagusztyn, Piotr Januszewski, Katarzyna Młodochowska, Paweł Piątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Czerwiński, Mateusz Fleszar, Katarzyna Młodochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)