Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Zintegrowane systemy wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-DU>ZinSysWyt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane systemy wytwarzania
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarz. i inż prod. - Nowo. tech. inf.-kom. w przed., st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarz. i inż. produkcji-Nowoczesne met.zarządzania produkcją st. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarz. i inż.produkcji - analityka biznesowa w zarz. przed., st. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Obowiązkowy dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Treści kształcenia

- Istota i elementy składowe zintegrowanego wytwarzania: komputerowe wspomaganie projektowania CAD, komputerowe wspomaganie planowania procesów (CAP), komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM), komputerowo wspomagana kontrola jakości (CAQ), komputerowo wspomagane zarządzanie produkcją (PPC)

- Cechy i zastosowanie podstawowych systemów: CAD, CAM w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Technika odwrotna, szybkie prototypowanie wyrobów.

- Zastosowanie MES. Szybkie wytwarzanie narzędzi. Współrzędnościowa technika pomiarowa.

- Formowanie wtryskowe i wyciskanie profilu wspomagane systemami CAx

- Wykorzystanie programu CAM do przeprowadzenia obróbki danego elementu, symulacji oraz do wygenerowania kodu NC na obrabiarkę.

- Zaliczenie laboratorium

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Przybylski W., Deja M - Komputerowe wspomaganie wytwarzania maszyn - WNT. - 2007

Chlebus E. - Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji - WNT. - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Honczarenko J - Elastyczna automatyzacja wytwarzania - WNT. - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Kosmol J - Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem - WNT. - 2000

Literatura uzupełniająca

Miecielica M., Kaszkiel G. - Komputerowe wspomaganie wytwarzania - Wyd. MIKOM . - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie metod i systemów komputerowego wspomagania wykorzystywanych w budowie maszyn ze szczególnym uwzględnieniem: modelowania MES, projektowania CAD, wytwarzania CAM, planowania produkcji CAPP, kontroli jakości CAQ oraz zarządzania produkcją PPC.wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi określić strukturę zintegrowanego systemu wytwarzania oraz zna różne formy organizacji produkcji, Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, kolokwium, obserwacja wykonawstwa,
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wymiany informacji i zarządzania życiem produktu w zintegrowanych systemach wytwarzania.wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi wykorzystywać wybrane systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich do konfiguracji , modelowania i sterowania przepływem produkcji w ZSW. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczywykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, kolokwium
Potrafi wykorzystać do wyznaczanie podstawowych parametrów opisujących właściwości plastyczne metali metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne posługując się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.Potrafi przeprowadzić badania ekspeymentalne.laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie metod i systemów komputerowego wspomagania wykorzystywanych w budowie maszyn ze szczególnym uwzględnieniem: modelowania MES, projektowania CAD, wytwarzania CAM, planowania produkcji CAPP, kontroli jakości CAQ oraz zarządzania produkcją PPC.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również poprawnie i z pomocą z tej wiedzy korzystać, podać przykłady lub możliwości zastosowania w hipotetycznej sytuacji w stopniu dobrym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie i bez większych błędów podaje przykłady zastosowania, możliwości wykorzystania różnych systemów w podanej sytuacji.
Potrafi określić strukturę zintegrowanego systemu wytwarzania oraz zna różne formy organizacji produkcji, Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również w stopniu dobrym podaje przykłady zastosowań oraz możliwości rozwojowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze potrafi zakwalifikować podany przykład ze względu na strukturę systemu, samodzielnie ocenia i wyciąga wnioski.
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wymiany informacji i zarządzania życiem produktu w zintegrowanych systemach wytwarzania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze potrafi z tej wiedzy skorzystać w zastosowaniach praktycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze potrafi zastosować wiedzę w praktyce.
Potrafi wykorzystywać wybrane systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich do konfiguracji , modelowania i sterowania przepływem produkcji w ZSW. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Dobrze potrafi rozwiązać zadanie analityczne i wysunąć z niewielką pomocą wnioski.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe i wysuwa wnioski.
Potrafi wykorzystać do wyznaczanie podstawowych parametrów opisujących właściwości plastyczne metali metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne posługując się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze potrafi zastosować poznane metody obliczeniowe i analityczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze stosuje poznane metody obliczeniowe i analityczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ciecińska
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender, Barbara Ciecińska, Leszek Tomczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ciecińska
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender, Barbara Ciecińska, Leszek Tomczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ciecińska
Prowadzący grup: Barbara Ciecińska, Wiesław Frącz, Stanisław Kut, Leszek Tomczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ciecińska
Prowadzący grup: Barbara Ciecińska, Wiesław Frącz, Łukasz Rębisz, Leszek Tomczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ciecińska
Prowadzący grup: Barbara Ciecińska, Wiesław Frącz, Łukasz Rębisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)