Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria wytwarzania: Przeróbka plastyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-ZI>IW-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria wytwarzania: Przeróbka plastyczna
Jednostka: Katedra Przeróbki Plastycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów czwartego semestru.

Treści kształcenia

- Stan naprężenia; definicja naprężenia w punkcie, trójosiowy stan naprężenia, tensor naprężenia osiowosymetryczny stan naprężenia, płaski stan naprężenia i odkształcenia. Warunki plastyczności oraz ich graficzna interpretacja.

Odkształcenie plastyczne; stan odkształcenia, miary odkształcenia, praca odkształcenia, zależności pomiędzy stanami naprężenia i odkształcenia, mechanizm odkształcenia plastycznego, odkształcenie monokryształów oraz ciał polikrystalicznych, zjawiska towarzyszące odkształceniom plastycznym.

- Hutnicze procesy przeróbki plastycznej, przetwarzanie wsadów w postaci kęsisk lub wlewków, półwyroby i wyroby hutnicze wytwarzane na gorąco oraz na zimno. Metody kształtowania objętościowego brył – podstawowe elementy teorii, przebieg procesów, przykłady wyrobów oraz ich właściwości.

Metody kształtowania objętościowego brył – podstawowe elementy teorii, przebieg procesów, przykłady wyrobów oraz ich właściwości.

- Metody kształtowania blach (cięcie i wykrawanie, gięcie, wytłaczanie, przetłaczanie, wyciąganie, operacje łączenia tłoczeniem, wyoblanie i zginanie obrotowe, obciąganie, wywijanie, obciskanie, roztłaczanie, przebijanie) – podstawowe elementy teorii, przebieg procesów, przykłady wyrobów oraz ich właściwości.

- Tworzywa sztuczne, pojęcia podstawowe, otrzymywanie polimerów, polimery łańcuchowe, polimery usieciowane, stany fizyczne polimerów, technologiczny podział tworzyw sztucznych.

- Metody przetwórstwa tworzyw termoplastycznych – przebieg procesów, przykłady wyrobów, metody uplastyczniania, budowa i rodzaje form wtryskowych. Metody przetwórstwa tworzyw termoutwardzalnych (prasowanie, formowanie wtryskowe) – przebieg procesów, przykłady wyrobów.

- Wyznaczanie przebiegu krzywych umocnienia plastycznego i podstawowych parametrów opisujących własności plastyczne metali.

- Wyznaczanie podstawowych zależności w procesie wykrawania krążków z blach (określanie wpływu rodzaju i grubości materiału oraz wartości luzu na wartość siły maksymalnej i jakość powierzchni przecięcia).

- Wyznaczanie podstawowych zależności w procesie gięcia blach (wyznaczanie charaktery-styki gięcia i wielkości sprężynowania podczas wyginania pod kątem 90˚).

- Wytłaczanie naczynia w kształcie kubka (wyznaczanie optymalnej siły docisku, granicznego współczynnika odkształcenia).

- Podział tworzyw sztucznych, metody otrzymywania tworzyw sztucznych, stany fizyczne polimerów oraz ich struktura. Właściwości fizyczne oraz technologiczne podstawowych gatunków tworzyw sztucznych.

- Identyfikacja tworzyw sztucznych na podstawie: wyglądu zewnętrznego, postaci handlowej, gęstości, zachowania się w otwartym płomieniu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Erbel Stanisław, Kuczyński Kazimierz, Marciniak Zdzisław - Obróbka Plastyczna - PWN, Warszawa. - 1986

Morawiecki Marian, Sadok Lucjan, Wosiek Eugeniusz - Przeróbka plastyczna: podstawy teoretyczne - Wydawnictwo "Śląsk", Katowice. - 1986

Hyla Izabella - Tworzywa sztuczne: własności, przetwórstwo, zastosowanie - PWN, Warszawa. - 1984

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Stachowicz Feliks - Przeróbka plastyczna: laboratorium - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 1996

Frącz Wiesław, Krywult Bruno - Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Erbel Stanisław, Kuczyński Kazimierz, Marciniak Zdzisław - Obróbka Plastyczna - PWN, Warszawa. - 1986

Morawiecki Marian, Sadok Lucjan, Wosiek Eugeniusz - Przeróbka plastyczna: podstawy teoretyczne - Wydawnictwo "Śląsk", Katowice. - 1986

Sikora Robert - Przetwórstwo tworzyw sztucznych - PWN, Warszawa. - 1982

Literatura uzupełniająca

Romanowskij Victor Petrovic - Tłoczenie na zimno: poradnik - WNT, Warszawa. - 1962

Pielichowski Jan, Puszyński Andrzej - Technologia tworzyw sztucznych - WNT, Warszawa. - 1994

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw matematycznych służących do opisu mechaniki odkształcenia plastycznego materiału za pomocą naprężeń i odkształceń. Zna teoretyczne podstawy odkształceń plastycznych i rozumie ich znaczenie w analizie procesów przeróbki plastycznej. wykładsprawdzian pisemny
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą fizycznych podstaw odkształcenia plastycznego oraz zjawisk z nim związanych mających wpływ na przebieg odkształcenia oraz właściwości kształtowanych plastycznie materiałów. wykładsprawdzian pisemny
Zna podstawowe pojęcia związane z budową, stanami fizycznymi polimerów oraz otrzymywaniem polimerów. Posiada wiedzę na temat technologicznego podziału tworzyw sztucznych oraz metod przetwórstwa tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych.wykładsprawdzian pisemny
Zna hutnicze i pozahutnicze metody przeróbki plastycznej. Zna metody kształtowania objętościowego materiałów oraz metody kształtowania wyrobów z blach. Potrafi je scharakteryzować i wskazać ich zastosowanie do wytwarzania konkretnych wyrobów.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Potrafi wyznaczać charakterystyki materiałowe w zakresie odkształceń trwałych w postaci tzw. krzywej umocnienia odkształceniowego. Potrafi na podstawie badań eksperymentalnych określić wpływ różnych parametrów (technologicznych, geometrycznych, materiałowych) na przebieg danego procesu technologicznego oraz właściwości kształtowanego materiału. laboratoriumsprawdzian pisemny, raport pisemny
Potrafi określać właściwości technologiczne tworzyw sztucznych oraz identyfikować gatunki tworzyw sztucznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, pomiaru gęstości oraz za pomocą metody identyfikacji płomieniowej.laboratoriumsprawdzian pisemny, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw matematycznych służących do opisu mechaniki odkształcenia plastycznego materiału za pomocą naprężeń i odkształceń. Zna teoretyczne podstawy odkształceń plastycznych i rozumie ich znaczenie w analizie procesów przeróbki plastycznej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia przedmiotu
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą fizycznych podstaw odkształcenia plastycznego oraz zjawisk z nim związanych mających wpływ na przebieg odkształcenia oraz właściwości kształtowanych plastycznie materiałów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia przedmiotu
Zna podstawowe pojęcia związane z budową, stanami fizycznymi polimerów oraz otrzymywaniem polimerów. Posiada wiedzę na temat technologicznego podziału tworzyw sztucznych oraz metod przetwórstwa tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia przedmiotu
Zna hutnicze i pozahutnicze metody przeróbki plastycznej. Zna metody kształtowania objętościowego materiałów oraz metody kształtowania wyrobów z blach. Potrafi je scharakteryzować i wskazać ich zastosowanie do wytwarzania konkretnych wyrobów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia przedmiotu
Potrafi wyznaczać charakterystyki materiałowe w zakresie odkształceń trwałych w postaci tzw. krzywej umocnienia odkształceniowego. Potrafi na podstawie badań eksperymentalnych określić wpływ różnych parametrów (technologicznych, geometrycznych, materiałowych) na przebieg danego procesu technologicznego oraz właściwości kształtowanego materiału. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ze zrozumieniem opracować wyniki badań eksperymentalnych oraz dokonać ich analizynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić istotność parametrów danego procesu przeróbki plastycznej na uzyskane wyniki oraz ich znaczenie praktyczne
Potrafi określać właściwości technologiczne tworzyw sztucznych oraz identyfikować gatunki tworzyw sztucznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, pomiaru gęstości oraz za pomocą metody identyfikacji płomieniowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ze zrozumieniem opracować wyniki badań eksperymentalnych oraz dokonać ich analizynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Trzepieciński
Prowadzący grup: Stanisław Buszta, Piotr Myśliwiec, Tomasz Trzepieciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Trzepieciński
Prowadzący grup: Piotr Myśliwiec, Tomasz Trzepieciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Feliks Stachowicz
Prowadzący grup: Grażyna Ryzińska, Feliks Stachowicz, Marta Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)