Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy niezawodności i eksploatacji maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-ZI>PodsNiez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy niezawodności i eksploatacji maszyn
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 5 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla kierunku dyplomowania

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do eksploatacji maszyn, klasyfikacja tarcia, rodzaje smarowania, funkcje środków smarowych w systemach tribologicznych

- Klasyfikacja elementarnych procesów niszczenia, przebieg zużywania, charakterystyka różnych rodzajów zużywania

- Stan warstwy wierzchniej, wpływ warstwy wierzchniej na intensywność zużycia, przeciwdziałanie zużyciu tribologicznemu, obniżanie intensywności zużycia

- Analiza podstawowych pojęć eksploatacyjnych, zasady eksploatacji maszyn, użytkowanie maszyn, podstawy obsługiwania maszyn, podstawy kierowania eksploatacją urządzeń technicznych

- Charakterystyki niezawodności, niezawodność systemów, badania trwałości i niezawodności, kształtowanie niezawodności systemów

- Badanie zużycia w obecności ścierniwa

- Wyznaczenie krzywej zużycia układu czop-panewka

- Wpływ topografii powierzchni na tarcie układu: pierścień tłokowy- tuleja cylindrowa

- Badania intensywności zużycia układu: trzpień-tarcza

- Planowanie remontów maszyn

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Hebda - Procesy tarcia, smarowania i zużywania maszyn - ITeE-PIB, Warszawa. - 2007

J. Bucior - Podstawy teorii i inzynierii niezawodności - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2004

S. Legutko - Podstawy eksploatacji maszyn - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

S. Nosal - Metody stabilizacji niezawodności maszyn w fazie eksploatacji - Biblioteka problemów eksploatacji, Poznań. - 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

M. Szczerek - Metodologiczna problemy systematyzacji eksperymentalnych badań tribologicznych - Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom. - 1997

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, z uwzględnieniem informacji o starzeniu fizycznymWykład, laboratoriumKolokwium
Potrafi planować i przeprowadzać badania własności maszyn i ich elementów oraz systemów produkcyjnych, w tym pomiary, eksperymenty fizyczne dotyczące badań tribologicznych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.wykład, laboratoriumkolokwium
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania ocenić istniejące rozwiązania urządzeń technicznych wykład, laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, z uwzględnieniem informacji o starzeniu fizycznymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada znacznie rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotu
Potrafi planować i przeprowadzać badania własności maszyn i ich elementów oraz systemów produkcyjnych, w tym pomiary, eksperymenty fizyczne dotyczące badań tribologicznych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada znacznie rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotu
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania ocenić istniejące rozwiązania urządzeń technicznych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada znacznie rozszerzony zakres wiedzy związanej z treścią kształcenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Paweł Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Paweł Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Paweł Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Paweł Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlus
Prowadzący grup: Paweł Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)