Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytrzymałość materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP0-ZI>WM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość materiałów
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w wytrzymałości materiałów. Siły bierne i siły czynne. Siły zewnetrzne i siły wewnętrzne. Układy jednostek stosowane w obliczeniach wytrzymałościowych

- Charakterystyki geometryczne figur płaskich. Twierdzenie Steinera

- Rozciąganie i ściskanie - analiza naprężeń i odkształceń. Naprężenia dopuszczalne. Warunek wytrzymałościowy i sztywnościowy

- Skręcanie prętów o przekroju kołowym- analiza napreżeń i odkształceń

- Skręcanie prętów o przekroju niekołowym oraz prętów cienkościennych

- Zginanie - analiza naprężeń i odkształceń. Związek pomiedzy momentem gnącym i siłą tnącą. Wykresy momentów gnących i sił tnących. Warunek wytrzymałościowy.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M.E. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Wytrzymałośc materiałów - PWN. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M.E. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Zadania z wytrzymałości materiałów - PWN. - 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

A. Jakubowicz, Z. Orłoś - Wytrzymałośc materiałów (dostępna w bibliotece PRz) - WNT. - 1984

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia i określenia stosowane w wytrzymałości materiałówWykładzaliczenie cz. pisemna
Posiada ogólną wiedzę o własnościach mechanicznych materiałówWykład, ćwiczenia,zaliczenie cz. pisemna
Potrafi określić rozkłady naprężeń i odksztalceń w prętach, belkach i wałach. Potrafi zaprojektować przekroje prostych elementów konstrukcyjnychwykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w problemowych zadaniach konstrukcyjnychwykład, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Posiada pogłębioną wiedze z zakresu analizy naprężeń w elementach konstrukcyjnych (pręty, wały, belki)wykład, ćwiczenia zaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia i określenia stosowane w wytrzymałości materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi sklasyfikować siły wewnętrzne i zewnętrzne. Rozróżnia podstawowe elementy konstrukcyjne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna zasadę superpozycji i potrafi wykorzystać ją w zadaniach
Posiada ogólną wiedzę o własnościach mechanicznych materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna pojęcia: wykres rozciągania, granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna pojęcia: umowna granica plastyczności, interpretacja graficzna modułu Younga
Potrafi określić rozkłady naprężeń i odksztalceń w prętach, belkach i wałach. Potrafi zaprojektować przekroje prostych elementów konstrukcyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozwiązuje zadania inżynierskie o średnim poziomie trudnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Wyznacza momenty gnące i siły tnące w belkach z obciążeniem ciągłym
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w problemowych zadaniach konstrukcyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozwiązuje zadania inżynierskie o średnim poziomie trudnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Rozwiązuje zadania inżynierskie o wyższym poziomie trudności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lubas, Lucjan Witek
Prowadzący grup: Monika Lubas, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Bednarz
Prowadzący grup: Arkadiusz Bednarz, Monika Lubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Bednarz
Prowadzący grup: Arkadiusz Bednarz, Monika Lubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Bednarz
Prowadzący grup: Arkadiusz Bednarz, Monika Lubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Bednarz
Prowadzący grup: Arkadiusz Bednarz, Monika Lubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)