Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia i organizacja napraw pojazdów samochodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT/D-DI>TecOrgNap
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia i organizacja napraw pojazdów samochodowych
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmiot 6 sem.- transport-diag. i eksploatacja poj. samochodowych, st.I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 6 semestru specjalności Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

Treści kształcenia

- Podatność naprawcza. Metodyka opracowania strategii naprawczych na podstawie programowania dynamicznego i schematów decyzyjno-losowych. Gospodarka naprawcza i remontowa w przedsiębiorstwie - planowanie, organizacja, przygotowanie, prowadzenie, kontrola. Narzędzia naprawy - maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura. Planowanie procesów naprawczych - naprawy bieżące, cykl remontowy. Zalecenia producentów samochodów odnośnie sposobu prowadzenia napraw i remontów. Ocena granicznego zużycia oraz możliwości regeneracji części samochodu. Technologie regeneracyjne: mechaniczne, spawalnicze, elektrochemiczne, elektroiskrowe. Regeneracyjne powłoki: galwaniczne, próżniowe - PVD, CVD. Koszty naprawy i jej opłacalność. Części wymienne - normatywy i metody wyznaczania zapasów części wymiennych. Kształtowanie systemów jakości w procesach obsług naprawczych. Proces technologiczny naprawy samochodów - operacje, zabiegi. Naprawy silników spalinowych, elementów układu kierowniczego, napędowego, hamulcowego, zasady napraw blacharskich, lakierniczych oraz naprawy ogumienia.. Fazy procesu technologicznego naprawy i remontu - przyjęcie samochodów, oczyszczanie, demontaż, weryfikacja zespołów i części, regeneracja i wymiana części, montaż, badania oraz odbiór po naprawie. Przykład dokumentacji procesu technologicznego napraw i remontów, Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas napraw.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Uzdowski M., Abramek K.F., Garczyński K. - Pojazdy samochodowe. Eksploatacja techniczna i naprawa - Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa . - 2003.

Orzełowski S. - Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych - WSP, Warszawa. - 2007.

Klimpel A. - Napawanie i natryskiwanie cieplne - technologie - WNT, Warszawa . - 2000.

S. W. Duer - Inteligentny system wspomagający proces odnawiania cech eksploatacyjnych w złożonych obiektach techn - Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin. - 2012.

Kozłowski M. (red.) - Budowa i eksploatacja pojazdów : praca zbiorowa. Cz. 2, Obsługa, diagnostyka i naprawa zespołów i po - Raven Media, Wrocław. - 2012

Abramek K.F., Uzdowski M. - Podstawy obsługiwania i napraw - WKiŁ, Warszawa . - 2009

Szewczak K.H. - Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie - Difin, Warszawa. - 2013

Lausen G. Grummer A., Herold R., [i in.] - Lakiernictwo samochodowe - Wydawnictwo REA, Warszawa. - 2012

Węgrzyn T. - Spawanie elementów pojazdów z wykorzystaniem chłodzenia mikro-jetowego - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2014

Gilles T.: - Automotive Service. Inspection. Maintenance . Repair. - CENGAGE Learning, Australia, Brazil, Mexico, Singapore, United Kingdom, United States, . - 2014.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Niewczas A., Koszałka G. - Niezawodność silników spalinowych - wybrane zagadnienia. - Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin . - 2003.

Gajek A. - Modelowanie i analiza układu samochód - stanowisko bębnowe do badań i diagnostyki hamulców. - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków . - 2002.

Gilles T. - Automotive Service. Inspection. Maintenance. Repair. - CENGAGE Learning, Australia, Brazil, Mexico, Singapore, United Kingdom, United States, . - 2014.

Weinhuber K., Auer K. - Podstawy lakiernictwa samochodowego - WKiŁ, Warszawa . - 2010.

Gabryelewicz M. - Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 2, Układy hamulcowy i kierowniczy, zawieszenie oraz - WKiŁ, Warszawa. - 2011.

Zogbaum E.A. - Poradnik mechanika samochodowego - WKiŁ, Warszawa . - 2011

Mistur L. - Spawanie i napawanie w naprawach części maszyn i konstrukcji metalowych - Wydawnictwo Książka i Handel, "KaBE", Krosno. - 2003

Etzold H.-R. - Sam naprawiam samochód: Volkswagen Jetta VI, Touran II Golf VI Variant, Golf VI Plus: Jetta VI od VI - WKŁ, Warszawa. - 2013

Kotnis G. - Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach - Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", Krosno. - 2011

Witaszek M. - Metody diagnozowania, napraw i regeneracji wybranych części pojazdów mechanicznych: laboratorium. Cz - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Trzeciak K. - Wyposażenie warsztatów samochodowych - Wydawnictwo Auto, Warszawa. - 1999

Tobota A. [Red.] - Naprawy powypadkowe nadwozi a bezpieczeństwo - Wyd. 2 poszerz. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. - 1998

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu technologii organizacji i zasad napraw pojazdów, odpowiedniego doboru maszyn do systemu oraz przygotowanie do umiejętności prowadzenia badań naukowych i umiejętności prowadzenia badań symulacyjnych. Wykład, laboratorium, projektEgzamin część pisemna i ustna, sprawozdanie z laboratorium, kolokwium, prezentacja projektu
Potrafi opracować harmonogram i proces technologiczny naprawyWykład, laboratorium, projektEgzamin część pisemna i ustna, sprawozdanie z laboratorium, kolokwium, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu technologii organizacji i zasad napraw pojazdów oraz odpowiedniego doboru maszyn do systemunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu
Potrafi opracować harmonogram i proces technologiczny naprawynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski, Henryk Sudoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Dariusz Konieczny, Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)