Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DI>GrIn2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska 2
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 2 sem. - transport st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia, oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Treści kształcenia

- Wykonanie rysunku na podstawie modelu rzeczywistego. Wprowadzenie tolerancji wymiarów.

- Wykonanie rysunku na podstawie modelu: element z gwintem.

- Wykonanie rysunku na podstawie modelu: tarcza/tuleja. Wprowadzenie chropowatości powierzchni. Praca kontrolna - połączenia pośrednie.

- Wykonanie rysunku na podstawie modelu: korpus. Wprowadzenie tolerancji geometrycznych.

- Wykonanie rysunku wykonawczego na podstawie modelu lub rysunku złożeniowego: wał maszynowy.

- Wykonanie rysunku wykonawczego na podstawie modelu lub rysunku złożeniowego: koło zębate.

- Wykonanie rysunku wykonawczego na podstawie modelu lub rysunku złożeniowego: pokrywa.

- Wykonanie rysunku złożeniowego zawierającego takie części jak: koła zębate, wały, łożyska.

- Rysunek zaliczeniowy.

- AutoCAD: Wprowadzenie do programu AutoCAD. Ustawienia rysunku. Sposoby wprowadzania poleceń (menu, myszka, linia poleceń, skróty klawiszowe). Podstawowe elementy rysunku: linia, łuk, okrąg, elipsa, prostokąt, wielobok. Modyfikacje rysunku – wybór elementu do modyfikacji – usuwanie obiektów. Układy współrzędnych: prostokątny i biegunowy, bezwzględny i względny. Polecenia grupy Zoom. Warstwy, rodzaje linii, kolory. Punkty charakterystyczne obiektów. Ustawienia rysunkowe: skok i siatka, śledzenie biegunowe, lokalizacja względem obiektu. Polecenia grupy zmiany. Wymiarowanie. Napisy. Bloki, bloki z atrybutami (np. znak chropowatości). Kreskowanie. Obszar modelu i papieru. Rysowanie części maszyn z zastosowaniem widoków i przekrojów. Rysunek zaliczeniowy – przerysowanie wskazanego rysunku.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pikoń Andrzej - AutoCAD 2018 PL - Helion. - 2018

Kurmaz L., Kurmaz O. - Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. - 2011

Jaskulski Andrzej - AutoCAD 2018 / LT 2018 / 360 + : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D - PWN. - 2017

Bober Aleksander, Dudziak Marian - Zapis konstrukcji - PWN. - 1999

Bajkowski Jerzy - Podstawy zapisu konstrukcji - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Zbiór Polskich Norm - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Widzi i rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. W tym celu wykorzystuje podstawową wiedzę w zakresie geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dla przeprowadzenia zadanych prac projektowych i badawczych, także z zastosowaniem właściwych aplikacji komputerowych. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury technicznej, polskich norm oraz norm branżprojekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu
Potrafi poprawnie wykonać rysunki zawierające: wymiary, tolerancje wymiarów, tolerancje powierzchni, tolerancje geometryczne, oznaczenie obróbki cieplnej, elementów takich jak: tarcze, tuleje, elementy z gwintem, korpusy, koła zębate, pokrywy, wały na podstawie modelu rzeczywistego lub rysunku złożeniowego. Posiada umiejętność posługiwania się programem AutoCAD w zakresie 2D.projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury technicznej, polskich norm oraz norm branżowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Potrafi poprawnie wykonać rysunki zawierające: wymiary, tolerancje wymiarów, tolerancje powierzchni, tolerancje geometryczne, oznaczenie obróbki cieplnej, elementów takich jak: tarcze, tuleje, elementy z gwintem, korpusy, koła zębate, pokrywy, wały na podstawie modelu rzeczywistego lub rysunku złożeniowego - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować ponad 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować ponad 90% materiału.
Potrafi rozróżniać poszczególne elementy występujące na rysunkach złożeniowych oraz wykonywać ich rysunki wykonawcze - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować ponad 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować ponad 90% materiału.
Potrafi obsługiwać program AutoCAD - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować ponad 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować ponad 90% materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Balawender, Paweł Fudali, Małgorzata Gontarz, Patrycja Jagiełowicz, Jacek Mucha
Prowadzący grup: Katarzyna Balawender, Paweł Fudali, Małgorzata Gontarz, Patrycja Jagiełowicz, Jacek Mucha, Bartłomiej Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)