Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DI>Ter
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika
Jednostka: Zakład Termodynamiki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - transport st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Podstawy termodynamiki fenomenologicznej; pojęcia podstawowe. Energia. Przemiana. Praca mechaniczna i techniczna.

- Ciepło. Ciepło właściwe. Zasada zachowania energii. I Zasada Termodynamiki dla systemu zamkniętego i otwartego.

- Gaz doskonały. Termiczne i kaloryczne równanie stanu gazu doskonałego. Gazy półdoskonałe. Gazy rzeczywiste.

- Charakterystyczne przemiany gazów doskonałych. Obliczanie ciepła i pracy dla poszczególnych przemian. Zastosowania w urządzeniach technicznych.

- Obiegi termodynamiczne. Entropia. Obieg Carnota. II Zasada Termodynamiki.

- Prawobieżne obiegi gazowe. Obiegi porównawcze silników spalinowych. Obiegi porównawcze silników turbinowych.

- Podstawowe wiadomości z zakresu termodynamiki spalania. Bilans ilości substancji przy spalaniu paliw stałych i ciekłych i gazowych. Właściwości energetyczne paliw.

- Kolokwium zaliczeniowe.

- Wprowadzenie, BHP, niepewność pomiaru.

- Pomiary ciśnień. Sprawdzanie manometrów za pomocą praski.

- Cechowanie ciśnieniomierza z rurką pochyłą.

- Pomiary temperatur. Przyrządy do pomiaru temperatury, cechowanie termometrów.

- Wyznaczanie charakterystyki dynamicznej czujników temperatury.

- Wyznaczanie wykładnika adiabaty.

- Wyznaczanie wartości opalowej paliw.

- Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Madejski - Termodynamika techniczna - Ofic. Wyd. P.Rz., Wyd.IV. - 2000

R. Smusz, J. Wilk, F. Wolańczyk - Termodynamika. Repetytorium - Ofic. Wyd. P.Rz.. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

B. Bieniasz – praca zbiorowa - Termodynamika. Laboratorium - Ofic. Wyd. P.Rz., Wyd.IV. - 2007

Literatura uzupełniająca

F. Wolańczyk - Termodynamika. Przykłady i zadania - Ofic. Wyd. P.Rz.. - 2007

J. Szargut - Termodynamika techniczna - PWN, Warszawa. - 1991

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe wiadomości z termodynamiki;zna pojęcie pracy, ciepła oraz zagadnienia związane z zamianą pracy w ciepło. wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna zastosowanie termodynamiki w analizie prawobieżnych obiegów gazowych. Zna techniczną teorię spalania, podstawowe wiadomości z zakresu spalania.wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna metody pomiaru ciśnienia, temperatury i wartości opałowej paliw. Posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych.laboratoriumsprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe wiadomości z termodynamiki;zna pojęcie pracy, ciepła oraz zagadnienia związane z zamianą pracy w ciepło. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna metody obliczania ciepła i pracy dla poszczególnych przemiannie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również cechuje się odpowiednimi kompetencjami społecznymi
Zna zastosowanie termodynamiki w analizie prawobieżnych obiegów gazowych. Zna techniczną teorię spalania, podstawowe wiadomości z zakresu spalania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma pogłębioną wiedzę w zakresie spalania i wymiany ciepła. Zna właściwości energetyczne paliw. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również cechuje się odpowiednimi kompetencjami społecznymi
Zna metody pomiaru ciśnienia, temperatury i wartości opałowej paliw. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma pogłębiona techniczną wiedzę w zakresie pomiaru ciśnień i temperatury.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również cechuje się odpowiednimi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Krzysztof Kiedrzyński, Maria Tychanicz-Kwiecień, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Maria Tychanicz-Kwiecień, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)