Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MT0-DU>PD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa
Jednostka: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Grupy: Przedmioty 3 sem. - transport - rzeczoznawstwo samochodowe, st. II stopnia
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Moduł obowiązkowy w programie z możliwością wyboru

Treści kształcenia

- Plan pracy dyplomowej. Analiza literatury związanej z tematem pracy dyplomowej. Przeprowadzenie badań i analiz związanych z częścią praktyczną pracy dyplomowej. Sformułowanie wniosków z przeprowadzonych badań. Redakcja pracy dyplomowej. Obrona pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura do samodzielnego studiowania

- Literatura związana z realiowaną pracą dyplomową - . -

Literatura uzupełniająca

Korzyński M - Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze - Oficyna Wtdawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma szczegółową wiedzę na temat wybranych zagadnień z transportuseminariumprezentacja dokonań (portfolio), recenzje pracy dyplomowej, obrona pracy dyplomowej
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiegoseminariumdyskusje i rozmowy w trakcie zajęć, recenzje pracy dyplomowej
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinieseminariumprezentacja dokonań (portfolio), recenzje pracy dyplomowej, obrona pracy dyplomowej
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu transportuseminariumprezentacja dokonań (portfolio), obrona pracy dyplomowej
Posiada podstawowe umiejętności konieczne do opracowania, udokumentowania i przedstawienia przy użyciu metodologii i technik stosownych w nauce i technice, w sposób komunikatywny, precyzyjny i zrozumiały w środowisku inżynierów ale także poza nim, rożnego rodzaju projektów, raportów, sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z zakresu transportuseminariumprezentacja dokonań (portfolio), obrona pracy dyplomowej, recenzje pracy dyplomowej
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowychseminariumprezentacja dokonań (portfolio), recenzje pracy dyplomowej, obrona pracy dyplomowej
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne i techniczne w szczególności systemy, procesy, usługi i urządzeniaseminariumprezentacja dokonań (portfolio), recenzje pracy dyplomowej, obrona pracy dyplomowej
Potrafi pracować indywidualnie, potrafi zdefiniować priorytety w działalności indywidualnej oraz ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadaniaseminariumprezentacja dokonań (portfolio), recenzje pracy dyplomowej, obrona pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma szczegółową wiedzę na temat wybranych zagadnień z transportu
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu transportu
Posiada podstawowe umiejętności konieczne do opracowania, udokumentowania i przedstawienia przy użyciu metodologii i technik stosownych w nauce i technice, w sposób komunikatywny, precyzyjny i zrozumiały w środowisku inżynierów ale także poza nim, rożnego rodzaju projektów, raportów, sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z zakresu transportu
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne i techniczne w szczególności systemy, procesy, usługi i urządzenia
Potrafi pracować indywidualnie, potrafi zdefiniować priorytety w działalności indywidualnej oraz ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Rzucidło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Rzucidło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)