Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Controlling finansowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-DL>CF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Controlling finansowy
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 4 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, st. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 4 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje istotę i narzędzia controllingu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kosztami i budżetowaniem.

Treści kształcenia

- Istota controllingu finansowego. Miejsce controllingu finansowego w systemie controllingu przedsiębiorstwa.

- Strategiczny i operacyjny controlling finansowy. Cele i zadania strategicznego controllingu finansowego. Cele i zadania operacyjnego controllingu finansowego.

- Instrumenty strategicznego controllingu finansowego (metody doboru i wyznaczania strategii finansowych, budżetowanie kapitałów, wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności, planowanie długookresowe, analiza możliwości, analiza konkurencji, analiza portfelowa).

- Instrumenty operacyjnego controllingu finansowego (krótkookresowy rachunek kosztów zmiennych i wyników, budżetowanie i analiza odchyleń, analiza kosztów, analiza wskaźnikowa)

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Edward Nowak, Bartłomiej Nita - Budżetowanie w przedsiębiorstwie - Wolters Kluwer Polska, Kraków. - 2010

Sierpińska M., Niedbała B. - Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, centra odpowiedzialności w teorii i praktyce - PWN, Warszawa. - 2011

Literatura uzupełniająca

Lew G. - Controlling przedsiebiorstw handlowych - DIFIN, Warszawa . - 2004.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Rozumie potrzebę wdrażania i funkcjonowania controllingu finansowego w przedsiębiorstwachwykład/, wykład problemowyegzamin cz. pisemna
Zna i rozumie zakres controllingu operacyjnego i strategicznego oraz jego podstawowe narzędziawykład/, wykład problemowyegzamin cz. pisemna
Umie posługiwać się podstawowymi narzędziami controllingu finansowegoćwiczenia/ ćwiczenia problemowezaliczenie cz. praktyczna
Potrafi samodzielnie określić optymalne rozwiązania problemów z zakresu controllingu i je zastosowaććwiczenia/ ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna
Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia w zakresie controllinguwykład problemowy, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Rozumie potrzebę wdrażania i funkcjonowania controllingu finansowego w przedsiębiorstwachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawowe wady i korzyści z stosowania controllingu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wskazać zastosowania controllingu w poszczególnych przedsiębiorstwach i sytuacjach
Zna i rozumie zakres controllingu operacyjnego i strategicznego oraz jego podstawowe narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również prawidłowo dobiera narzędzia controllingu w określonych sytuacjachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również właściwie umie dostosować konstrukcję narzędzia controllingu do sytuacji
Umie posługiwać się podstawowymi narzędziami controllingu finansowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jego umiejętności wykraczają poza podstawowy poziom, popełnia drobne pomyłki merytorycznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również nie popełnia pomyłek i potrafi interpretować efekty
Potrafi samodzielnie określić optymalne rozwiązania problemów z zakresu controllingu i je zastosowaćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia w zakresie controllinguCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Magdalena Bochenek, Maciej Hadław, Grzegorz Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Kaszuba-Perz
Prowadzący grup: Magdalena Bochenek, Adriana Kaszuba-Perz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Magdalena Bochenek, Grzegorz Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Magdalena Bochenek, Grzegorz Lew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lew
Prowadzący grup: Grzegorz Lew, Łukasz Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)