Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-DL>ST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - finanse i rachunkowość, st. I-stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Czytanie i przetwarzanie danych statystycznych; stosowanie estymatorów oraz weryfikowanie hipotez parametrycznych i nieparametrycznych; konstruowanie modeli regresji; stosowanie modeli regresji w ekonomii.

Treści kształcenia

- Przedmiot, metody i organizacja badań statystycznych.

- Opisowa analiza struktury zjawisk masowych (typy rozkładów empirycznych, opisowe charakterystyki rozkładów).

- Podstawy teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

- Wnioskowanie statystyczne (estymacja przedziałowa, wyznaczanie minimalnej liczebności próby, parametryczne testy istotności, nieparametryczne testy istotności).

- Metody analizy współzależności zjawisk masowych (korelacja i regresja, test niezależności chi-kwadrat).

- Metody analizy dynamiki zjawisk masowych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Aczel Amir D. - Statystyka w zarządzaniu - PWN. - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. - Statystyka - elementy teorii i zadania - Wydawnictwo AE Wrocław. - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Sobczyk M. - Statystyka - PWN. - 2004

Literatura uzupełniająca

Podgórski J. - Statystyka dla studiów licencjackich - PWE. - 2009

Kowalski J. M. - Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów - Wydawnictwo WSB Poznań. - 2006

Górska R., Milczarski P., Podgórski J. - Elementy statystyki matematycznej z przykładami - Wydawnictwo Vizja Press&IT. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna w podstawowym zakresie przedmiot, metody i organizację badań statystycznych. Ponadto jest w stanie samodzielnie dokonać elementarnej, opisowej analizy zjawisk masowych w zakresie rozkładów empirycznych i opisowych charakterystyk tychże rozkładów.wykład / wykład multimedialny, ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna
Student zna podstawy teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.wykład / wykład multimedialny, ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna
Student zna podstawy wnioskowania statystycznego w zakresie estymacji przedziałowej, parametrycznych i nieparametrycznych testów istotności.wykład / wykład multimedialny, ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna
Student potrafi dokonać elementarnej analizy współzależności zjawisk masowych w zakresie analizy korelacji i regresji oraz testu niezależności chi-kwadrat.wykład / wykład multimedialny, ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna
Student zna elementy dynamiki zjawisk masowych. Wykorzystując nabyte umiejętności potrafi dokonać prawidłowej analizy szeregów czasowych w odniesieniu do ich dynamiki oraz czynników wywołujących zmiany.wykład / wykład multimedialny, ćwiczenia / ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna w podstawowym zakresie przedmiot, metody i organizację badań statystycznych. Ponadto jest w stanie samodzielnie dokonać elementarnej, opisowej analizy zjawisk masowych w zakresie rozkładów empirycznych i opisowych charakterystyk tychże rozkładów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student sprawnie dokonuje grupowania materiału statystycznego w postaci szeregów statystycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Przeprowadza wszechstronną analizę w zakresie charakterystyk liczbowych struktur zbiorowości.
Student zna podstawy teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Dobrze opanował elementarne zagadnienia w zakresie zmiennych losowych skokowych oraz ciągłych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student bardzo dobrze wyznacza prawdopodobieństwo dla dyskretnych zmiennych losowych oraz ciągłych. Ponadto bardzo dobrze posługuje się tablicami statystycznymi.
Student zna podstawy wnioskowania statystycznego w zakresie estymacji przedziałowej, parametrycznych i nieparametrycznych testów istotności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Opanował zagadnienia w zakresie wyznaczania minimalnej liczebności próby a ponadto dobrze opanował materiał związany z testowaniem hipotez parametrycznych również w wariancie równości dwóch statystyk.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna dobrze kilka testów zgodności również dla wariantu gdy dwie populacje mają jednakowe rozkłady.
Student potrafi dokonać elementarnej analizy współzależności zjawisk masowych w zakresie analizy korelacji i regresji oraz testu niezależności chi-kwadrat.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi dokonać analizy współzależności zjawisk masowych na kilka sposobów w zakresie analizy korelacji z uwzględnieniem danych w postaci tablicy korelacyjnej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie dokonać analizy korelacyjne zarówno dla cech ilościowych jak i jakościowych oraz ocenić dopasowania oszacowanych równań regresji do punktów empirycznych.
Student zna elementy dynamiki zjawisk masowych. Wykorzystując nabyte umiejętności potrafi dokonać prawidłowej analizy szeregów czasowych w odniesieniu do ich dynamiki oraz czynników wywołujących zmiany.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Poza opanowaniem elementarnych pojęć student zna dobrze zagadnienia z zakresu przyrostów absolutnych oraz względnych a ponadto opanował podstawy indywidualnych indeksów dynamiki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Dobrze zna zagadnienia związane z agregatowymi indeksami dynamiki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mentel
Prowadzący grup: Mirosław Liana, Grzegorz Mentel, Elżbieta Wolanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mentel
Prowadzący grup: Katarzyna Chudy-Laskowska, Grzegorz Mentel, Elżbieta Wolanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mentel
Prowadzący grup: Grzegorz Mentel, Elżbieta Wolanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mentel
Prowadzący grup: Mirosław Liana, Grzegorz Mentel, Elżbieta Wolanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mentel
Prowadzący grup: Mirosław Liana, Grzegorz Mentel, Elżbieta Wolanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)