Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-ZL>OWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Katedra Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, nst. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 6 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, nst. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

przedmiot należy do grupy treści ogólnych, jest obowiązkowy dla studentów ośmego semestru

Treści kształcenia

- 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony włsności intelektualnej – pojęcie własności intelektualnej, system ochrony praw własności intelektualnej, geneza ochrony włsności intelektualnej, źródła prawa własności intelektualnej.

- 2. Utwór i jego ochrona – pojęcie utworu w prawie autorskim, twórca jako podmiot ochrony prawa autorskiego, autorskie prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek w prawie autorskim.

- 3. Szczególne zasady ochrony autorskoprawnej – ochrona programów komputerowych, ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, ochrona baz danych, odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie praw autorskich.

- 4. Ochrona projektów wynalazczych – pojęcie i zasady ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, racjonalizacja, prawa wyłączne i ich zakres - patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji.

- 5. Ochrona oznaczeń i innych dóbr – pojęcie i zasady ochrony znaków towarowych, oznaczenia geograficzne, produkty regionalne, nowe odmiany roślin i nowe rasy zwierząt.

- 6. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej – naruszenie własności przemysłowej, odpowiedzialność cywilnoprawna, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność administracyjna.

- 7. Obrót prawami własności intelektualnej – umowy o przeniesienie praw wyłącznych, umowa licencyjna, uprawnienia licencjobiorcy, opłaty licencyjne, rodzaje licencji, umowa now-how.

- 8. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Nowak T. - Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia - Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok. - 2008

Kurzępa B, Kurzępa E. - Ochrona własności intelektualnej. Zarys problemtyki - TNOiK, Toruń. - 2010

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - stan prawny na bieżący rok - . -

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej - stan prawny na bieżący rok - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Golat R. - Prawo autorskie i prawa pokrewne - Wydaw. C.H.Beck, Warszawa. - 2008

Nowińska E., Promińska U., du Vall M. - Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienia - LexisNexis, Warszawa. - 2003

Literatura uzupełniająca

Barta J. (red.) - System Prawa Prywatnego, Tom 13, Prawo autorskie - Wydaw. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa. - 2007

Skubisz R. (red.), - System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej - Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna podstawowe instytucje prawa własności intelektualnej, wykładtest pisemny
zna cel i zakres ochrony praw autorskichwykładtest pisemny
zna cel i zakres ochrony własności przemysłowejwykładtest pisemny
potrafi przygotować dokumenty związane z obrotem prawami własności przemysłowej oraz dochodzeneim roszczeń z zakresu własności intelektualnejwykładtest pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna podstawowe instytucje prawa własności intelektualnej, nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dokonuje prawidłowej kwalifikacji prawnej w prostych przypadkachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dokonuje prawidłowej kwalifikacji prawnej w przypadkach o złożonych stanach faktycznych
zna cel i zakres ochrony praw autorskichnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dokonuje prawidłowej kwalifikacji prawnej w prostych przypadkachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dokonuje prawidłowej kwalifikacji prawnej w przypadkach o złożonych stanach faktycznych
zna cel i zakres ochrony własności przemysłowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dokonuje prawidłowej kwalifikacji prawnej w prostych przypadkachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dokonuje prawidłowej kwalifikacji prawnej w przypadkach o złożonych stanach faktycznych
potrafi przygotować dokumenty związane z obrotem prawami własności przemysłowej oraz dochodzeneim roszczeń z zakresu własności intelektualnejCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pomykała
Prowadzący grup: Marta Pomykała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kosior
Prowadzący grup: Elżbieta Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Pomykała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)