Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-DL>StatOp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Podstawowe pojęcia statystyczne. Etapy badań statystycznych. Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych. Statystyki opisowe. Badanie współzależności dwóch cech. Współczynnik korelacji, tabele kontyngencji. Szeregi czasowe. Indeksy dynamiki. Stosowanie pakietu STATISTICA do analizy danych.

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia statystyki opisowej: próba, populacja, jednostka i cecha statystyczna. Etapy badań statystycznych. Arkusz danych w programie STATISTICA.

- Metody opisu danych statystycznych: grupowanie danych, miary położenia, zmienności i asymetrii. Graficzna prezentacja danych.

- Analiza współzależności dwóch cech statystycznych - statystyki w grupach, tabele kontyngencji, analiza korelacji.

- Specyfika analizy danych czasowych. Indeksy statystyczne

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Aczel D.A. - Statystyka w zarządzaniu - PWN, Warszawa. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. - Statystyka - elementy teorii i zadania - Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2011

Hydzik P., Sobolewski M. - Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2007

Aczel A.D. - Statystyka w zarządzaniu - PWN, Warszawa. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę o teoretycznych podstawach metod statystyki opisowejwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium, wykład interaktywnykolokwium
Potrafi stosować podstawowe metody statystycznej analizy danych i interpretować uzyskane wyniki.ćwiczenia rachunkowekolokwium
Potrafi obsługiwać program STATISTICA w zakresie opisowej analizy danych statystycznych.laboratoriumkolokwium
Potrafi organizować dane w formie arkusza w programie STATISTICAlaboratorium/laboratorium problemoweobserwacja wykonawstwa
Samodzielnie rozwiązuje praktyczne problemy decyzyjne związane z analizą danych statystycznychlaboratorium/laboratorium problemoweobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę o teoretycznych podstawach metod statystyki opisowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi dokonać wyboru metody analizy statystycznej adekwatnie do rodzaju danychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi uzasadnić wybór odpowiedniego narzędzia analizy danych.
Potrafi stosować podstawowe metody statystycznej analizy danych i interpretować uzyskane wyniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi biegle stosować dodatkowe narzędzia analizy arkusza danych w programie STATISTICA - formuły, selekcję przypadków i inne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi przeprowadzić obliczenia z pomocą programu STATISTICA na rzeczywistych danych dotyczących wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych. Umie sporządzić raport zawierający wyniki i ich interpretację.
Potrafi obsługiwać program STATISTICA w zakresie opisowej analizy danych statystycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi biegle stosować dodatkowe narzędzia analizy arkusza danych w programie STATISTICA - formuły, selekcję przypadków i inne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi przeprowadzić obliczenia z pomocą programu STATISTICA na rzeczywistych danych dotyczących wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych. Umie sporządzić raport zawierający wyniki i ich interpretację.
Potrafi organizować dane w formie arkusza w programie STATISTICAnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi przeorganizować dane za pomocą formuł, warunków logicznych i innych narzędzie programu STATISTICA.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi doprowadzać dane do porównywalności wyliczając wskaźniki natężenia dla danych przekrojowych i wskaźniki dynamiki dla danych czasowych.
Samodzielnie rozwiązuje praktyczne problemy decyzyjne związane z analizą danych statystycznychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sobolewski
Prowadzący grup: Marek Sobolewski, Agata Surówka, Roman Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sobolewski
Prowadzący grup: Marek Sobolewski, Agata Surówka, Roman Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sobolewski
Prowadzący grup: Mariola Nycz, Tomasz Pisula, Marek Sobolewski, Agata Surówka, Roman Szostek, Elżbieta Wolanin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sobolewski
Prowadzący grup: Paweł Hydzik, Mariola Nycz, Marek Sobolewski, Agata Surówka, Roman Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Nycz
Prowadzący grup: Paweł Hydzik, Mariola Nycz, Marek Sobolewski, Agata Surówka, Roman Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)