Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne zagadnienia architektury i urbanistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DU>AZAiU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne zagadnienia architektury i urbanistyki
Jednostka: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - architektura i urbanistyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Problematyka modułu koncentruje się wokół fundamentalnych problemów współczesnej architektury i urbanistyki. Wyróżniono cztery działy: problematykę zrównoważonego rozwoju, wyzwania związane z procesami globalizacji, urbanizacji i metropolizacji, współczesne technologie i materiały budowlane (wraz z zasygnalizowaniem współczesnych metod matematycznych), aktualne tendencje w kształtowaniu formy architektonicznej.

Treści kształcenia

- Paradygmat zrównoważonego (podtrzymywalnego) rozwoju (sustanaible development) w urbanistyce. Mi. in. zastosowanie odnawialnych źródeł energii, farm miejskich, zasada recykligu,

- Współczesne procesy globalizacji, urbanizacji i metropolizacji. Hybrydy- współczesna postać megastruktur. Oblicza sieci w współczesnej urbanistyce i socjologii miast. Propozycje architektury elastycznej i mobilnej jako odpowiedź na dynamizm współczesnego społeczeństwa.

- Współczesne i przyszłe technologie i materiały budowlane i ich wpływ na architekturę i urbanistykę.

- Metody matematyczne w urbanistyce i architekturze. Architektura parametryczna, teoria architektury syntaktycznej B. Hilliera. Kontynuacja M. Batty'ego. Fraktale w architekturze i urbanistyce. Architektura algorytmiczna.

- Współczesne tendencje w kształtowaniu formy architektonicznej. Dwie fundamentalne antynomie: minimalizm vs pluralizm zmierzający w stronę „ekstrawaganckiej złożoności” oraz antynomia: technomorfizm – (high-tech) vs biomorfizm – (architektura zielona (green architecture) lub organiczna wykorzystująca wzory przyrody).

- Związki architektury z innymi sztukami. Sztuka w przestrzeni publicznej. zasady estetyki relacyjnej .

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Baranowski A. - Projektowanie zrównoważone w architekturze - Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.. - 1998

Carmona M., Heath T., Oc T., Tiesdell S. - Public Places, Urban Spaces - Architectural Press, Amsterdam, Boston, Heldelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San . - 2003

Castells M. - Społeczeństwo sieci - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.. - 2007

Burdett R., Sudjic D. (red.) - The Endless City - Press Limited, London. (The Urban Age Project by the London School of Economics and Deutsche Bank’s . - 2007

Chmielewski J. M. - Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa. - 2005

Farr D. - Sustainable Urbanism. Urban Design with Nature - John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.. - 2007

Alison J., Brayer M.A., Migayrou F., Spiller N. (red.) - Future City. Experiment and Utopia in Architecture - Thames and Hudson, London. - 2007

Gauzin – Muller D. - Sustanaible Architecture and Urbanism. Concepts, Technologies, Examples - Birkhäuser – Verlag für Architektur, Basel, Berlin, Boston. - 2002

Herzog T. - Solar Energy in Architecture and Urban Planning - Rizzoli International Publications , Inc. New York. - 1998

Haas T. (red.) - New Urbanism and beyond. Designing Cities for the Future. - Rizzoli International Publications, Inc., New York.. - 2008

Parteka T. - Europejskie wyzwania spójności polskiej przestrzeni. Regiony, metropolie, transport - Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. - 2008

Pęski W. - Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast - Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa.. - 1999

Sassen, S - The Global City: New York, London, Tokyo - Birkhäuser – Verlag für Architektur, Basel. Boston, Berlin. . - 2001

Wehle - Strzelecka S. - Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.. - 2004

Wines J. - Zielona architektura - Taschen / TMC Art., Köln, Warszawa.. - 2008

Zuziak Z. K. - O tożsamości urbanistyki - Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.. - 2008

Literatura uzupełniająca

Budak A. (red) - Co to jest architektura? - antologia - wydawca: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków. . - 2008

Maas w., Rijs J. van, (grupa MVRDV) - Farmax. Excursions on Density - 010 Publishers, Rotterdam. - 2006

Hillier B. - Space is the Machine. A Configurational Theory of Architecture. - Cambridge University Press New York , (wersja elektroniczna 2007 na .http://www.spacesyntax.com). - 1996

Hillier B., Hanson J. - The Social Logic of Space. - Cambridge University Press, Cambridge, London, N. York, New Rochelle, Melbourne, Sydney.. - 1984

Bojanowski K., Lewicki P., Gonzáles L.M., Palej A., Spaziante A., Wicher W. - Elementy analizy urbanistycznej - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. - 1998

Hommels A. - Unbuilding Cities. Obduracy In Urban. Sociotechnical Change. - MIT Press., Cambridge, Massachusetts, London.. - 2008

Fernandez Per A., Mozas J., Arpa J. - Hybrids. High-rise mixed-use Buildings, T.1 - 3 - a + t ediciones, Vitoria-Gasteiz (Espana).. - 2008

Kronenberg R. - Portable Architecture. Design and Technology. - Birkhäuser – Verlag für Architektur, Basel. Boston, Berlin. . - 2008

Lehnerer A. - Grand Urban Rules - 010 Publishers, Rotterdam. - 2009

Palej A. - Miasta cywilizacji informacyjnej. Poszukiwania równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem wirtua - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. . - 2003

B. Tchumi B., Cheng I. (red.) - The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century - The Monacelli Press Inc., Columbia Books of Architecture, New York. . - 2003

Talen E. - Design for Diversity. Exploring Socially Mixed Neighbourhood. - Architectural Press, Elsevier, Amsterdam, Boston, Heildelberg…Tokyo.. - 2008

Brown L.J., Dixon D., Gilham O. - Urban Design for an Urban Century. Placemaking for People - John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. . - 2009

Uytenhaak R. - Cities full of Space. Qualities of Density - 010 Publishers, Rotterdam. - 2008

Walters D., Brown L.L. - Design First - Architectural Press, Amsterdam, Boston, Heldelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San . - 2004

Wyżykowski A., Korbel W., Kwiatkowski k., Mizia M., Racoń - Leja K., Róg M., Setkowicz M., Wehle - S - Przestrzeń bezpieczna. Urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miej - wydawca: Katedra Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych. Instytut Projektowania Urbanistycznego P. - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
A.W1. Zna i rozumie projektowanie architektoniczne o różnych stopniach złożoności, od prostych zadań po obiekty o złożonej funkcji w skomplikowanym kontekście, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej i ich zespołów o różnej skali i złożoności w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskimwykład, seminariumesej, prezentacja multimedialna
A.W2. Zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie opracowywania zadań o różnej skali i stopniu złożoności, w szczególności: zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązańwykład, seminariumesej, prezentacja multimedialna
A.W5. Zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościamiwykład, seminariumesej, prezentacja multimedialna
A.W6. Zna i rozumie zaawansowane metody analiz, narzędzia, techniki i materiały niezbędne do przygotowania koncepcji projektowych w interdyscyplinarnym środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzybranżowejwykład, seminariumesej, prezentacja multimedialna
A.W7. Zna i rozumie podstawowe metody i techniki konserwacji, modernizacji i uzupełniania zabytkowych strukturwykład, seminariumesej, prezentacja multimedialna
A.W8. Zna i rozumie interdyscyplinarny charakter projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz potrzebę integracji wiedzy z innych dziedzin, a także jej zastosowania w procesie projektowania we współpracy ze specjalistami z tych dziedzinwykład, seminariumesej, prezentacja multimedialna
A.U1. Potrafi zaprojektować prosty i złożony obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym lub przyjętym programem, uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników, kontekst przestrzenny i kulturowy, aspekty techniczne i pozatechniczneseminariumesej, prezentacja multimedialna
A.U5. Potrafi ocenić przydatność zaawansowanych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich, typowych dla architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia w projektowaniuseminariumesej, prezentacja multimedialna
A.U9. Potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej, szczegółowej analizy oraz wyciągać z nich wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie oraz wykazywać ich związek z procesem projektowym, opierając się na dostępnym dorobku naukowym w dyscyplinieseminariumesej, prezentacja multimedialna
A.U11. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym ze specjalistami z innych branż, a także podejmować wiodącą rolę w takich zespołachseminariumesej, prezentacja multimedialna
A.U13. Potrafi formułować nowe pomysły i hipotezy, analizować i testować nowości związane z problemami inżynierskimi i problemami badawczymi w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennegoseminariumesej, prezentacja multimedialna
A.S1. Jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowychseminariumesej, prezentacja multimedialna
A.S3. Jest gotów do podjęcia roli koordynatora działań w procesie projektowym, zarządzania pracą w zespole oraz wykorzystania umiejętności interpersonalnych (rozwiązywanie konfliktów, umiejętność negocjacji, delegowanie zadań), podporządkowania się zasadom pracy w zespole i brania odpowiedzialności za wspólne zadania i projektyseminariumesej, prezentacja multimedialna
A.S4. Jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europyseminariumesej, prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Nabył wiedzę w stopniu podstawowym na temat fundamentalnych problemów i wyzwań współczesnej architektury i urbanistyki. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 70-89%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 90-100%
Wykształcił umiejętność monitorowania i przyswajania nowych tendencji w rozwoju architektury i urbanistyki. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 70-89%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 90-100%
Wykształcił wszechstronne umiejętność interdyscyplinarnej współpracy z dziedzinami nauki i gospodarki nawet pozornie odległymi od problematyki architektury i urbanistyki. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 70-89%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 90-100%
Wykształcił zasadę i imperatyw permanentnej aktualizacji wiedzy fachowej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Cechuje się określonymi kompetencjami społecznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Wykształcił zasadę aktywnego udziału w wzbogacaniu potencjału dyscypliny architektury i urbanistyki i  rozwijaniu jej charakteru w kierunku prospołecznym. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Cechuje się określonymi kompetencjami społecznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)