Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie zespołu śródmiejskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DU>TiPUPZŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie zespołu śródmiejskiego
Jednostka: Zakład Urbanistyki i Architektury
Grupy: Przedmioty 1 sem. - architektura i urbanistyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia poszerza wiedzę studenta na temat projektowania urbanistycznego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania przestrzeni śródmieścia miasta.

Treści kształcenia

- Miasto i jego strefy funkcjonalne. Centrum miasta i śródmieście. Przekształcenia kulturowe śródmieścia. Analizy urbanistyczne: ludnościowo-osiedleńcze, strukturalno-funkcjonalne, komunikacyjne, powiązania funkcjonalne w skali dzielnicy, śródmieścia.

- Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta. Tkanka miejska, jej rola w mieście i śródmieściu. Rola i znaczenie wskaźników urbanistycznych.

- Rola kompozycji urbanistycznej w mieście. Znaczenie detalu urbanistycznego i jego zastosowanie. Kompozycja urbanistyczna strefy śródmiejskiej.

- Zespół śródmiejski, powiązania z układem istniejącym, dostępność i obsługa transportowa ośrodka śródmiejskiego. Usprawnienia komunikacji publicznej. Akustyka urbanistyczna i jej rola we współczesnej urbanistyce.

- Kształtowanie przestrzeni publicznych. Kreacja atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Projekt urbanistyczne centrów miast w dużej skali.

- Część analityczna projektu.

- Faza koncepcyjna projektu, koncepcja komunikacji ogólnodostępnej, wytyczne

programowo-wielkościowe zespołu śródmiejskiego.

- Projekt koncepcyjny zespołu śródmiejskiego.

- Projekt fragmentu przestrzeni publicznej z najbliższym otoczeniem projektowanego nowego centrum zespołu śródmiejskiego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Christopher Alexander - Język wzorców - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. - 2008

Léon Krier - Architektura wspólnoty - Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria. - 2011

Kazimierz Wejchert - Elementy kompozycji urbanistycznej - Arkady Warszawa. - 1984.

J.M. Chmielewski - Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast - OWPW. - 2010

Jan Gehl - Życie między budynkami - Wydawnictwo RAM. - 2009

Kevin Lynch - Obraz miasta - Archi Volta Kraków. - 2011

W. Czarnecki - Planowanie Miast i Osiedli - Państwowe Wydawnictwo Naukowe . - 1965

Jan Gehl - Miasta dla Ludzi - Wydawnictwo RAM. - 2014

Aleksander Wallis - Miasto i przestrzeń - Wydawnictwo PWN. - 1977

Aleksander Wallis - Informacja i gwar - Państwowy Instytut Wydawniczy. - 1979

Zbigniew Zuziak - Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. - 1998

Literatura do samodzielnego studiowania

Sławomir Gzel - Wykłady o współczesnej urbanistyce - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2015

Literatura uzupełniająca

Katarzyna Pluta - Przestrzenie publiczne miast europejskich, Projektowanie urbanistyczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2012

Praca zbiorowa - Serce miasta XII Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. - 2008

Publikacje naukowe

B. Walicka-Góral - Noise from refuse collection and disposal in residential developments in the context of Polish legal and formal conditions - . - 2020

B. Walicka-Góral - Identyfikacja miejskiego krajobrazu dźwiękowego na tle uwarunkowań formalno-prawnych - Politechnika Wrocławska. - 2017

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
A.W1. Zna i rozumie projektowanie architektoniczne o różnych stopniach złożoności, od prostych zadań po obiekty o złożonej funkcji w skomplikowanym kontekście, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej i ich zespołów o różnej skali i złożoności w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskimwykładegzamin cz. pisemna
A.W2. Zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie opracowywania zadań o różnej skali i stopniu złożoności, w szczególności: zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązańwykładegzamin cz. pisemna
A.W4. Zna i rozumie zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie koniecznym do projektowania architektonicznegowykładegzamin cz. pisemna
A.W5. Zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościamiwykładegzamin cz. pisemna
A.W6. Zna i rozumie zaawansowane metody analiz, narzędzia, techniki i materiały niezbędne do przygotowania koncepcji projektowych w interdyscyplinarnym środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzybranżowejwykładegzamin cz. pisemna
A.W7. Zna i rozumie podstawowe metody i techniki konserwacji, modernizacji i uzupełniania zabytkowych strukturwykładegzamin cz. pisemna
A.W8. Zna i rozumie interdyscyplinarny charakter projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz potrzebę integracji wiedzy z innych dziedzin, a także jej zastosowania w procesie projektowania we współpracy ze specjalistami z tych dziedzinwykładegzamin cz. pisemna
A.U2. Potrafi zaprojektować prosty i złożony zespół urbanistycznyprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu
A.U3. Potrafi sporządzać opracowania planistyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego i interpretować je w zakresie koniecznym do projektowania w skali urbanistycznej i architektonicznejprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu
A.U4. Potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy; formułować wnioski do projektowania i planowania przestrzennego, prognozować procesy przekształceń struktury osadniczej miast i wsi, oraz przewidywać skutki społeczne tych przekształceńprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu
A.U5. Potrafi ocenić przydatność zaawansowanych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich, typowych dla architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia w projektowaniuprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu
A.U7. Potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny projektu i sposobu jego realizacji w zakresie modernizacji i uzupełnień struktur architektoniczno-urbanistycznych o wartościach kulturowychprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu
A.U8. Potrafi myśleć w sposób twórczy i działać, uwzględniając złożone i wieloaspektowe uwarunkowania działalności projektowej, a także wyrażać własne koncepcje artystyczne w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznymprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu
A.U9. Potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej, szczegółowej analizy oraz wyciągać z nich wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie oraz wykazywać ich związek z procesem projektowym, opierając się na dostępnym dorobku naukowym w dyscyplinieprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu
A.U10. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym i interdyscyplinarnym w zakresie właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennegoprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu
A.U12. Potrafi oszacować czas potrzebny na realizację złożonego zadania projektowegoprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu
A.U15. Potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennymprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu
A.S1. Jest gotów do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowychprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu
A.S2. Jest gotów do publicznych wystąpień i prezentacjiprojekt zespołowy i  indywidualnyprezentacja projektu
A.S3. Jest gotów do podjęcia roli koordynatora działań w procesie projektowym, zarządzania pracą w zespole oraz wykorzystania umiejętności interpersonalnych (rozwiązywanie konfliktów, umiejętność negocjacji, delegowanie zadań), podporządkowania się zasadom pracy w zespole i brania odpowiedzialności za wspólne zadania i projektyprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu
A.S4. Jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europyprojekt zespołowy i indywidualnyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada umiejętność sporządzania materiałów urbanistycznych, przygotowania analiz z wykorzystaniem danych na podstawie ogólnodostępnych i specjalistycznych informacji. Właściwie interpretuje zjawiska urbanistyczne w zakresie uciążliwości i zagrożeń.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował wiedzę w zakresie większym niż 70%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował wiedzę w zakresie większym niż 90%
Prawidłowo wyciąga wnioski na podstawie analiz oraz danych i materiałów planistycznych i przygotowuje warianty rozwiązań urbanistycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował wiedzę w zakresie większym niż 70%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował wiedzę w zakresie większym niż 90%
Posiada podstawową umiejętność projektowania urbanistycznego w skali średniego i dużego miasta w zakresie charakterystycznych struktur i przestrzeni. Prawidłowo ustala ich lokalizacje i formuje powiązania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował wiedzę w zakresie większym niż 70%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował wiedzę w zakresie większym niż 90%
Prawidłowo interpretuje i projektuje procesy rewitalizacyjne fragmentów miasta, rozumiejąc ich sens i celowość.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował wiedzę w zakresie większym niż 70%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował wiedzę w zakresie większym niż 90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)