Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB/K/Z-DU>SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera informacje związane z wymaganiami merytorycznymi i formalnymi dotyczącymi magisterskich prac dyplomowych na kierunku budownictwo oraz sposobów ich opracowania, prezentacji i dyskusji.

Treści kształcenia

- Wymagania i zakres dyplomowej pracy magisterskiej. Rodzaje prac magisterskich, prace projektowe, prace laboratoryjne, prace analityczno - teoretyczne. Tematyka prac magisterskich.

- Składowe formalne prac magisterskich. Rozdziały pracy magisterskiej, powiązania pomiędzy poszczególnymi rozdziałami. Korzystanie z źródeł literaturowych.

- Wykorzystanie wspomagania komputerowego przy wykonywaniu dyplomowych prac magisterskich. Stosowanie komputerowych narzędzi projektowych i badawczych do wykonywania merytorycznych części prac magisterskich. Specyfika wykonywania badań laboratoryjnych w ramach badawczych prac magisterskich.

- Przygotowanie tekstu pracy magisterskiej, powiązanie części tekstowej z częścią graficzno - ilustracyjną. Przedstawienie wyników, wnioski i podsumowanie w dyplomowych pracach magisterskich.

- Wymagania dotyczące egzaminu dyplomowego. Przedstawienie pracy magisterskiej przed komisją egzaminacyjną. Prezentacje własne studentów dyplomowych prac magisterskich.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

- Podręczniki, monografie, skrypty, artykuły i referaty konferencyjne, normy, akty prawne, informacje - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi sporządzić raporty przedstawiające wyniki pracy naukowej, wykorzystując normy i wytyczne projektowania.seminariumprezentacja projektu
Właściwie rozstrzyga dylematy zawodu inżynierskiego wraz z dokonaniem analizy wybranych rozwiązań.seminariumprezentacja projektu
Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu i innych źródeł do wyszukiwania informacji. seminariumprezentacja projektu
Przekazuje informacje w sposób powszechnie zrozumiały z podaniem właściwej argumentacji merytorycznej.seminariumprezentacja projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai
Prowadzący grup: Lech Lichołai, Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai, Lucjan Ślęczka
Prowadzący grup: Lech Lichołai, Lucjan Ślęczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai
Prowadzący grup: Lech Lichołai
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai
Prowadzący grup: Lech Lichołai, Przemysław Miąsik, Aleksander Starakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lech Lichołai
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)