Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo ogólne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>BO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo ogólne
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy: Przedmioty 3 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów oraz projektów.

Treści kształcenia

- Pojęcia ogólne: obiekt budowlany, budynek, budowla inżynierska, obiekty małej architektury.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane.

- Układy konstrukcyjne – terminologia, elementy budynków i konstrukcji budowlanych, etapy realizacyjne budynków

- Rozwiązania fundamentowe w budynkach, ściany fundamentowe, prace ziemne przy posadowieniu budynków

- Ściany budynków, elementy kształtujące powierzchnię ścian

- Komunikacja w budynkach, konstrukcja i zasady kształtowania schodów, zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach.

- Zajęcia organizacyjne, projektowanie obiektów budowlanych, etapy projektowania, dokumentacja budowy. Definicje związane z budynkami i funkcjami pomieszczeń. Kształtowanie wnętrza budynku. Wejścia do budynków i mieszkań. Oświetlenie i nasłonecznienie wnętrza budynku. Rozmieszczenie pomieszczeń względem stron świata.

- Wydawanie założeń projektowych. Linie wymiarowe. Zasady wymiarowania na rysunkach. Rozplanowanie klatki schodowej. Pochylnie w budynkach. Usytuowanie budynku na działce. Odległości budynku od granicy działki. Zasady sytuowania urządzeń terenowych na działce.

- Ogrodzenia działki, miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne. Rysowanie działki budowlanej. Opis techniczny. Zaliczanie części projektowej.

- Informacje ogólne, Obciążenia konstrukcji – klasyfikacja, zasady ustalania, kombinacje obciążeń

- Konstrukcje stropów w budynkach, Stropy gęstożebrowe – zasady projektowania i konstruowania, kryteria doboru elementów. Dachy i stropodachy oraz balkony i tarasy w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej – rodzaje konstrukcji, kształtowanie połaci dachowych, pokrycia, odprowadzanie wód opadowych.

- Podstawy wymiarowania konstrukcji drewnianych.

- Informacje ogólne, Obciążenia konstrukcji - klasyfikacja, zasady ustalania, kombinacje obciążeń, przykłady wyznaczenia obciążeń działających na elementy konstrukcyjne budynku

- Wykonywanie i weryfikacja projektu zestawienia obciążeń wg indywidualnych założeń

- Drewniane konstrukcje dachów, przykłady wymiarowania podstawowych elementów konstrukcyjnych dachu drewnianego

- Wykonywanie i weryfikacja projektu konstrukcji dachu drewnianego wg indywidualnych założeń

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Lichołai Lech red., praca zbiorowa - Budownictwo Ogólne. Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowania - Arkady. - 2008

Miśniakiewicz Elżbieta, Skowroński Wojciech, - Rysunek techniczny budowlany. - Arkady, Warszawa . - 2006

Markiewicz Przemysław - Budownictwo ogólne dla architektów. - ARCHI-PLUS, Kraków . - 2009

Neufert Ernst - Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. - Arkady, Warszawa. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- PN—EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. - . -

- PN—EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne, ciężar obję - . -

- PN—EN 1991-1-3 Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem . - . -

- PN—EN 1991-1-4 Część 1-4: Oddziaływania ogólne – obciążenie wiatrem - . -

- PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków - . -

- PN-EN 1996-1-1: Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych kon - . -

- PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne - . -

Lichołai Lech, Szyszka Jerzy - Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania domów jednorodzinnych. - PRz Rzeszów . - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementówWykład, zajęcia projektoweegzamin pisemny,kolokwium pisemne,wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych
Zna zasady projektowania i wykonywania elementów konstrukcyjnych oraz przegród w budynkachWykład, zajęcia projektoweegzamin pisemny,kolokwium pisemne,wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych
Umie odczytać rysunki architektoniczne, konstrukcyjne i geodezyjneZajęcia projektowekolokwium pisemne,wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych
Potrafi rozpoznać i zidentyfikować elementy konstrukcyjne budynku Wykładegzamin pisemny,
Potrafi wyznaczyć wartości obciążeń działających na elementy konstrukcyjne budynku Wykład, zajęcia projektoweegzamin pisemny,kolokwium pisemne,wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych
Zna kolejność etapów realizacji budynkuwykładegzamin pisemny,
Potrafi zdefiniować różne rodzaje obiektów budowlanychwykładegzamin pisemny,
Ma świadomość konieczności systematycznej pracy nad rozwiązaniem postawionego zadaniaZajęcia projektowekolokwium pisemne,wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych
Potrafi zaprojektować przegrody w budynku, używając właściwych materiałów.Zajęcia projektowekolokwium pisemne,wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie interpretować zapisy normowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wybrać najlepsze rozwiązanie w przypadku możliwości różnych interpretacji zapisów normowych
Zna zasady projektowania i wykonywania elementów konstrukcyjnych oraz przegród w budynkachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie zaprojektować element konstrukcyjny lub przegrodę w budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować najkorzystniejszy wariant elementu konstrukcji lub przegrody budynku z uwagi na postawione przez inwestora wymagania
Umie odczytać rysunki architektoniczne, konstrukcyjne i geodezyjnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi sporządzić dokumentację graficzną prostych elementów konstrukcji budowlanychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi sporządzić dokumentację graficzną złożonych elementów konstrukcji budowlanych
Potrafi rozpoznać i zidentyfikować elementy konstrukcyjne budynku nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wybrać najlepsze rozwiązanie elementu konstrukcyjnego z grupy zaproponowanych rozwiązańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować kilka alternatywnych rozwiązań elementu konstrukcyjnego w zależności od postawionych wymagań
Potrafi wyznaczyć wartości obciążeń działających na elementy konstrukcyjne budynku nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi pracować samodzielnie nad rozwiązaniem postawionego zadanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie zweryfikować poprawność przeprowadzonych obliczeń
Zna kolejność etapów realizacji budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna kolejność prowadzenia prac przy realizacji budynku w technologiach tradycyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna kolejność prowadzenia prac przy realizacji budynku przy zastosowaniu zaawansowanych technologii materiałowo-wykonawczych
Potrafi zdefiniować różne rodzaje obiektów budowlanychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać podziału prostych obiektów budowlanychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać podziału złożonych obiektów budowlanych
Ma świadomość konieczności systematycznej pracy nad rozwiązaniem postawionego zadaniaCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi zaprojektować przegrody w budynku, używając właściwych materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wybrać najkorzystniejsze rozwiązania przegród z grupy zaproponowanychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykryć błędy w zaproponowanych rozwiązaniach przegród budowlanych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai
Prowadzący grup: Joanna Krasoń, Lech Lichołai
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai, Przemysław Miąsik
Prowadzący grup: Joanna Krasoń, Lech Lichołai, Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai
Prowadzący grup: Joanna Krasoń, Lech Lichołai, Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai, Przemysław Miąsik
Prowadzący grup: Joanna Krasoń, Lech Lichołai, Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai, Przemysław Miąsik
Prowadzący grup: Joanna Krasoń, Lech Lichołai, Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)