Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja produkcji budowlanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>OPB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja produkcji budowlanej
Jednostka: Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa
Grupy: Przedmioty 6 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł stanowi o metodach organizacyjnego przygotowania i koordynowania przebiegu robót budowlanych w czasie (harmonogramy) i przestrzeni (zagospodarowanie placu budowy) z uwzględnieniem zagadnień formalno-prawnych.

Treści kształcenia

- Podstawy organizacji i planowania w budownictwie. Organizacja budowy w czasie – harmonogramy. Kryterium podziału pracy - klasyfikacja procesów budowlanych. Normy pracochłonności. Skład brygad roboczych i czas ich pracy. Działki robocze, rytm i ciągłość pracy brygad roboczych. Wydajność i czas pracy maszyny wiodącej.

- Harmonogram ogólny budowy i harmonogramy pochodne (zatrudnienia, pracy sprzętu, dostaw materiałów, finansowania robót). Analiza i modyfikowanie harmonogramów pod względem czasu realizacji, wielkości zatrudnienia, pracy sprzętu i dostaw materiałowych. Tradycyjne i sieciowe metody harmonogramowania robót w budownictwie – analizy porównawcze. Pojęcie ścieżki krytycznej. Programy komputerowe w organizacji budowy – program Planista. Ogólne założenia metody łańcucha krytycznego.

- Organizacja budowy w przestrzeni – zagospodarowanie placu budowy; wytyczne projektowania i wykonywania, przegląd wybranych projektów. Plan BIOZ.

- Dokumentacja projektowa jako podstawa organizacji robót. Funkcja organizacyjna kosztorysu. Kontrakt a organizacja robót. Dokumentacja budowy. Rejestracja uproszczona i szczegółowa postępu robót, stosowane mierniki. Podstawowe zadania uczestników procesu budowlanego związane z organizacją i przebiegiem robót. Zakłócenia realizacyjne procesów budowlanych.

- Obliczanie składów brygad roboczych i czasu ich pracy na podstawie katalogowych norm pracy. Ustalanie czasu trwania robót zmechanizowanych; wydajność i czas pracy maszyny wiodącej. Synchronizacja pracy maszyn w zestawie.

Ustalanie założeń, sporządzanie i obliczanie sieciowego modelu powiązań technologiczno-organizacyjnych - obliczanie zapasów czasu i wyznaczanie ścieżki krytycznej. Sporządzanie harmonogramów z wykorzystaniem programu komputerowego. Wprowadzanie powiązań technologiczno-organizacyjnych i ich analiza. Modyfikowanie harmonogramu ogólnego budowy bez zmiany i ze zmianą czasu realizacji przedsięwzięcia. Ustalanie wielkości działek roboczych. Analizowanie możliwości wprowadzania rytmiczności pracy. Analiza i modyfikowanie harmonogramów pod względem wielkości i ciągłości zatrudnienia, pracy sprzętu, dostaw materiałowych i finansowania przedsięwzięcia.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Biernacki J., Cyunel B. - Metody sieciowe w budownictwie - Arkady, Warszawa. - 1989

Drees G., Reiff K. O. - Zagospodarowanie placu budowy - Arkady, Warszawa. - 1975

Dyżewski A. - Technologia i organizacja budowy, tom II - Arkady. - 1990

Jaworski K. M. - Metodologia projektowania realizacji budowy - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 1999

Jaworski K. - Zagospodarowanie placu budowy domu jednorodzinnego i małego osiedla - Arkady. - 1989

Jaworski K. M. - Wprowadzenie do problematyki jakości harmonogramów budowlanych - Przegląd Budowlany nr 11. - 1995

Jaworski K. M. - Analiza podstawowych kryteriów jakości w projektowaniu organizacji budowy - Inżynieria i Budownictwo nr 11. - 1995

Kapliński O. - Informatyka stosowana w inżynierii produkcji budowlanej - Wydawnictwa Polit. Poznańskiej. - 1996

Jaworski K. M. - Podstawy organizacji budowy - PWN, Warszawa. - 2004

Maj T. - Organizacja budowy - WSiP. -

Małysa K., Niewiadomski Z. - Rozstrzygnięcia administracyjne w procesie inwestycyjno-budowlanym. Poradnik Inwestora - Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, W-wa . - 2004

Małysa K. - Nowe regulacje procesu inwestycyjno-budowlanego - Zakamycze, Kraków. - 2004

Korzeniewski W. - Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa - Polcen. - 2009

Kasprowicz T. - Inżynieria przedsięwzięć budowlanych - Wydawn. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom. - 2002

Kietliński W., Janowska J., Woźniak C. - Proces inwestycyjny w budownictwie - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2007

Pisarska E., Połoński M. - Elementy organizacji robót inżynierskich - Wydawnictwo SGGW, Warszawa. - 2002

Rowiński L. - Technologia i organizacja procesów inżynieryjnych budownictwa miejskiego - Wydawnictwo Polit. Śląskiej. -

Rowiński L. - Organizacja procesów budowlanych - PWN, Warszawa. -

Sobotka A. - Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych - Wydawnictwa Uczelniane AGH, Kraków. - 2010

- Poradnik kierownika budowy, cz.I - Arkady. -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Katalog Nakładów Rzeczowych - KNR 2-01 Roboty ziemne - Orgbud, Wacetob. -

- Katalog Nakładów Rzeczowych - KNR 2-02 Konstrukcje budowlane i inżynierskie - Orgbud, Wacetob. -

- Katalog Nakładów Rzeczowych - KNR 2-25 Urzadzenia placu budowy - Orgbud, Wacetob. -

Literatura do samodzielnego studiowania

Korzeniewski W. - Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa - Polcen. - 2009

Małysa K., Niewiadomski Z. - Rozstrzygnięcia administracyjne w procesie inwestycyjno-budowlanym. Poradnik Inwestora - Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa. - 2004

Literatura uzupełniająca

- Program Planista. Forum budowlane, nr 4/2005 i nr 1/2006 - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma ogólną wiedzę w zakresie przebiegu i etapów procesu inwestycyjnego oraz w zakresie obowiązujących regulacji formalno prawnych. Zna podstawowe funkcje poszczególnych uczestników procesu budowlanego. Posiada ogólna wiedzę w zakresie dokumentacji budowy i jej prowadzenia.wykład, ćwiczenia, projektykolokwium pisemne, ustna obrona projektu
Zna specyfikę i podstawowe metody organizacji procesów budowlanych, zna problematykę efektywnego wykorzystania środków produkcji i rozdzielania zasobów. Zna źródła nakładów rzeczowych wykorzystywanych w organizacji procesu budowlanego; wykład, ćwiczenia, projektykolokwium pisemne, ustna obrona projektu
Zna podstawowe rodzaje harmonogramów stosowanych w budownictwie, ich funkcje i metody sporządzania. Zna podstawowe założenia metody łańcucha krytycznego w zestawieniu z metodą ścieżki krytycznej.wykład, ćwiczenia, projektykolokwium pisemne, ustna obrona projektu
Ma podstawową wiedzę w zakresie sporządzania projektów zagospodarowania placu budowy. Zna problematykę bezpieczeństwa na budowie i główne założenia planów BIOZ.wykład, ćwiczenia, projekty kolokwium pisemne, ustna obrona projektu
Zna uproszczone i szczegółowe metody rejestracji postępu robót. Zna główne mierniki postępu robót: kamienie milowe, wskaźniki odchyleń od harmonogramu i odchyleń od kosztów. Ma ogólna wiedzę w zakresie odbiorów i rozliczania robót budowlanych.wykład, ćwiczenia, projektykolokwium pisemne, ustna obrona projektu
Potrafi na podstawie katalogowych źródeł nakładów rzeczowych ustalić przewidywany czas pracy zespołu roboczego lub zestawu maszyn oraz określić wielkość zapotrzebowania na materiały. Potrafi sporządzić harmonogram ogólny budowy z wykorzystaniem metody sieciowej CPM, programu komputerowego i kosztorysu w wersji elektronicznej. Potrafi zsynchronizować projekt zagospodarowania placu budowy z harmonogćwiczenia, projekt zespołowykolokwium pisemne, ustna obrona projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma ogólną wiedzę w zakresie przebiegu i etapów procesu inwestycyjnego oraz w zakresie obowiązujących regulacji formalno prawnych. Zna podstawowe funkcje poszczególnych uczestników procesu budowlanego. Posiada ogólna wiedzę w zakresie dokumentacji budowy i jej prowadzenia.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje się pełniejszym opanowaniem wiedzy i umiejętności, w przedziale od 75 do 90%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje się biegłością w obszarze wskazanej wiedzy i umiejętności i/lub opanowaniem materiału na poziomie nie mniejszym niż 90%
Zna specyfikę i podstawowe metody organizacji procesów budowlanych, zna problematykę efektywnego wykorzystania środków produkcji i rozdzielania zasobów. Zna źródła nakładów rzeczowych wykorzystywanych w organizacji procesu budowlanego; nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje się pełniejszym opanowaniem wiedzy i umiejętności, w przedziale od 75 do 90%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje się biegłością w obszarze wskazanej wiedzy i umiejętności i/lub opanowaniem materiału na poziomie nie mniejszym niż 90%
Zna podstawowe rodzaje harmonogramów stosowanych w budownictwie, ich funkcje i metody sporządzania. Zna podstawowe założenia metody łańcucha krytycznego w zestawieniu z metodą ścieżki krytycznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje się pełniejszym opanowaniem wiedzy i umiejętności, w przedziale od 75 do 90%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje się biegłością w obszarze wskazanej wiedzy i umiejętności i/lub opanowaniem materiału na poziomie nie mniejszym niż 90%
Ma podstawową wiedzę w zakresie sporządzania projektów zagospodarowania placu budowy. Zna problematykę bezpieczeństwa na budowie i główne założenia planów BIOZ.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje się pełniejszym opanowaniem wiedzy i umiejętności, w przedziale od 75 do 90%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje się biegłością w obszarze wskazanej wiedzy i umiejętności i/lub opanowaniem materiału na poziomie nie mniejszym niż 90%
Zna uproszczone i szczegółowe metody rejestracji postępu robót. Zna główne mierniki postępu robót: kamienie milowe, wskaźniki odchyleń od harmonogramu i odchyleń od kosztów. Ma ogólna wiedzę w zakresie odbiorów i rozliczania robót budowlanych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje się pełniejszym opanowaniem wiedzy i umiejętności, w przedziale od 75 do 90%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje się biegłością w obszarze wskazanej wiedzy i umiejętności i/lub opanowaniem materiału na poziomie nie mniejszym niż 90%
Potrafi na podstawie katalogowych źródeł nakładów rzeczowych ustalić przewidywany czas pracy zespołu roboczego lub zestawu maszyn oraz określić wielkość zapotrzebowania na materiały. Potrafi sporządzić harmonogram ogólny budowy z wykorzystaniem metody sieciowej CPM, programu komputerowego i kosztorysu w wersji elektronicznej. Potrafi zsynchronizować projekt zagospodarowania placu budowy z harmonognie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kulpiński
Prowadzący grup: Andriy Huts, Wioleta Iskra-Kozak, Janusz Kulpiński, Maria Pietras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kulpiński
Prowadzący grup: Wioleta Iskra-Kozak, Janusz Kulpiński, Maria Pietras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kulpiński
Prowadzący grup: Andriy Huts, Janusz Kulpiński, Maria Pietras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kulpiński
Prowadzący grup: Mariusz Franczyk, Janusz Kulpiński, Maria Pietras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.