Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytrzymałość materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>WM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość materiałów
Jednostka: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 11.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wytrzymałość materiałów daje podstawy do projektowania elementów konstrukcji oraz prostych układów konstrukcyjnych.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do przedmiotu „Wytrzymałość Materiałów” (WM). Podstawowe pojęcia i założenia WM.

- Pojęcie siły wewnętrznej. Twierdzenie o równoważności układów sił wewnętrznych i zewnętrznych. Pojęcia pręta. Pojęcie układu własnego przekroju poprzecznego. Redukcja układu sił zewnętrznych do sił przekrojowych. Konwencja znakowania sił przekrojowych.

- Wykresy sił przekrojowych w belkach.

Punkty charakterystyczne i przedziały charakterystyczne.

Funkcje N(x), Q(x), M(x).

Przedstawienie zmienności sił przekrojowych w postaci wykresów.

Przykłady

- Rozciąganie (ściskanie) osiowe.

Podstawowe definicje.

Próba rozciągania.

Definicja pojęć odkształcenie i naprężenie.

Diagram naprężenie - odkształcenie.

Prawo Hooke’a.

Związki kinematyczne. Związki konstytuwne .

Diagramy odkształceń liniowych i naprężeń normalnych.

Przykłady

- Charakterystyki geometryczne figur płaskich.

Definicje podstawowych charakterystyk geometrycznych.

Wyznaczanie środka ciężkości przekroju.

Twierdzenie Steinera, centralne i główne osie bezwładności, obliczanie centralnych i głównych momentów bezwładności.

Przykłady.

- Wykresy sił przekrojowych:

Związki różniczkowe dla pręta prostego.

Zasady konstruowania wykresów sil przekrojowych na przykładach: belki proste, belki przegubowe.

Metoda superpozycji.

- Zginanie proste. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia.

- Zginanie przekrojów zespolonych. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia.

- Zginanie ukośne

- Ugięcia osi belek zginanych: równanie różniczkowe ugiętej osi belki zginanej poprzecznie, metoda analityczna, metoda Clebscha, metoda Mohra.

- Wykresy sił przekrojowych dla ram

- Mimośrodowe rozciąganie.

Rdzeń przekroju.

Przykłady zastosowania rdzenia przekroju w projektowaniu.

- Zginanie poprzeczne.

Naprężenia główne, kierunki główne.

Przykłady obliczeniowe dla przekrojów zespolonych.

- Skręcanie prętów.

- Hipotezy wytężeniowe

- Stateczność prętów ściskanych. Zagadnienie Eulera

- Modele materiałowe z elementami reologii

- Podstawy mechaniki pękania i zmęczenia materiałów

- Repetytorium przed egzaminem

- Egzamin zerowy (tylko spełniający kryteria dopuszczenia)

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Adam Bodnar - Wytrzymałość materiałów : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. - 2004

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Marek Kolczuga, Lidia Buda-Ożóg - Wytrzymałość materiałów : materiały pomocnicze Cz.1 - OW PRz. - 2009

Teresa Filip, Marek Kolczuga - Wytrzymałość materiałów : geometria pól, siły wewnętrzne w płaskich układach prętowych : materiały p - OW PRz. - 2006

Barbara Turoń, Grzegorz Piątkowski - Strength of materials: internal forces in statically determinate structures - examples for beams - OW PRz. - 2015

Literatura do samodzielnego studiowania

Zdzisław Dyląg, Antoni Jakubowicz, Zbigniew Orłoś. - Wytrzymałość materiałów T.1 - WNT. - 2003

M. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Zadania z wytrzymałości materiałów - WNT. - 1997

M. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Wzory, wykresy i tablice wytrzymałośćiowe - WNT. - 1996

Zdzisław Iwulski. - Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami - Uczel.Wydaw.Nauk.-Dydakt.AGH. - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw wytrzymałości materiałów.wykładegzamin cz. pisemna
Posiada umiejętności w zakresie obliczeń statycznych dla statycznie wyznaczalnych płaskich układów prętowych, umiejętności w zakresie obliczeń wytrzymałościowych.ćwiczenia, projektykolokwium, sprawozdanie z projektu, egzamin cz. pisemna
Posiada wiedzę umożliwiającą zaplanowanie podstawowych eksperymentów wytrzymałościowych.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, raport pisemny
Posiada umiejętności umożliwiające przeprowadzenie podstawowych eksperymentów wytrzymałościowych.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, raport pisemny, obserwacja wykonawstwa
Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane eksperymenty i uzyskane wyniki pomiarów oraz bezpieczeństwo własne i pozostałych osób w grupie.laboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw wytrzymałości materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie przedmiotu uzupełnioną wiadomościami z zalecanej literatury.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu wraz z dogłębną znajomością zagadnień z nim związanych, po przeprowadzeniu dodatkowych, samodzielnych studiów zalecanej literatury.
Posiada umiejętności w zakresie obliczeń statycznych dla statycznie wyznaczalnych płaskich układów prętowych, umiejętności w zakresie obliczeń wytrzymałościowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętność rozwiązywania przykładów o podwyższonym stopniu trudności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętność rozwiązywania przykładów o wysokim stopniu trudności, wymagającą studiów zalecanej literatury.
Posiada wiedzę umożliwiającą zaplanowanie podstawowych eksperymentów wytrzymałościowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie opracować wyniki eksperymentów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie postawić prawidłowe wnioski, na podstawie uzyskanych wyników.
Posiada umiejętności umożliwiające przeprowadzenie podstawowych eksperymentów wytrzymałościowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie opracować wyniki eksperymentów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie postawić prawidłowe wnioski, na podstawie uzyskanych wyników.
Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane eksperymenty i uzyskane wyniki pomiarów oraz bezpieczeństwo własne i pozostałych osób w grupie.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piątkowski, Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Michał Jurek, Marzena Kłos, Marek Kolczuga, Grzegorz Piątkowski, Łukasz Szyszka, Barbara Turoń, Agnieszka Wiater, Dominika Ziaja, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piątkowski, Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Michał Jurek, Marzena Kłos, Marek Kolczuga, Maciej Kulpa, Barbara Markiewicz, Bartosz Miller, Grzegorz Piątkowski, Daniel Szynal, Łukasz Szyszka, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piątkowski
Prowadzący grup: Michał Jurek, Marek Kolczuga, Maciej Kulpa, Barbara Markiewicz, Bartosz Miller, Grzegorz Piątkowski, Daniel Szynal, Łukasz Szyszka, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piątkowski, Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Natalia Bróż, Celina Jagiełowicz-Ryznar, Michał Jurek, Zbigniew Kiełbasa, Marek Kolczuga, Piotr Nazarko, Grzegorz Piątkowski, Przemysław Smela, Daniel Szynal, Łukasz Szyszka, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piątkowski, Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Natalia Bróż, Celina Jagiełowicz-Ryznar, Michał Jurek, Bartosz Miller, Grzegorz Piątkowski, Anna Rzepka, Przemysław Smela, Łukasz Szyszka, Dominika Ziaja, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)