Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-ZI>Fiz2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - inżynieria środowiska, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów technicznych

Treści kształcenia

- Kinematyka i dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej, drgania i fale

- Elementy hydrostatyki i hydrodynamiki

- Elektryczność

- Magnetyzm

- Elektromagnetyzm, optyka falowa i geometryczna.

- Elementy mechaniki kwantowej

- Elementy fizyki ciała stałego

- Elementy Fizyki jądrowej i cząsteczkowej

- Laboratorium - studenci, w zespołach 2-osobowych, wykonują 6 spośród podanych ćwiczeń

1. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

2. Wyznaczanie prędkości lotu pocisku za pomocą wahadła balistycznego

3. Pomiar lepkości cieczy metodą Stokesa

4. Pomiar momentu bezwładności koła Maxwella

5. Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego brył

6. Wyznaczanie długości oraz częstotliwości fali akustycznej

7. Badanie centralnych zderzeń sprężystych i niesprężystych

8. Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego

9. Wyznaczanie momentów bezwładności brył za pomocą wahadła skrętnego

10. Wyznaczanie pojemności kondensatora i stałej czasowej obwodu

11. Cechowanie termopary

12. Sprawdzanie praw elektrolizy Faradaya

13. Wyznaczanie adunku właściwego elektronów

14. Wyznaczanie indukcyjności cewki i pojemności kondensatora w obwodzie prądu zmiennego

15. Wyznaczanie temperaturowego współczynnika rezystancji metali

16. Badanie pola magnetycznego solenoidu

17. ,Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne. Wyznaczanie charakterystyki fotooporu

18. Wyznaczanie współczynnika sprawności świetlnej źródła światła

19. Sprawdzanie prawa Malusa. Wyznaczanie rozkładu natężenia światła spolaryzowanego

20. Wyznaczanie względnego współczynnika załamania dla przezroczystego ośrodka za pomocą mikroskopu

21. Badanie widma emisyjnego gazów. Wyznaczanie nieznanych długości fal

22. Dyfrakcja światła na szczelinie

23. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki metodą pierścieni Newtona

24. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela

25. Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy

26. Pochłanianie światła w cieczy

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

William Moebs, Samuel J. Ling, Jeff Sanny - Fizyka dla szkół wyższych, Tom 1,2,3 - ISBN-13: 978-83-948838-1-2. - 2017

C. Bobrowski - Fizyka, krótki kurs - WNT, Warszawa. - 1993

J. Massalski, M. Massalska - Fizyka dla inżynierów - WNT Warszawa. - 2005

J. Orear - Fizyka - WNT Warszawa. - 1990

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K. Chłędowska, R. Sikora - Wybrane proiblemy fizyki z rozwiązaniami cz. 1, 2 - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

R. Resnick, D. Halliday, J. Walker - Podstawy Fizyki, t. 1,3 - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2005

Publikacje naukowe

J. Barnaś; J. Berakdar; V. Dugaev; M. Inglot - Light absorption and pseudospin density generation in graphene nanoribbons - . - 2019

J. Dziedzic; M. Inglot; P. Kwaśnicki - Influence of Photoanode Geometry on Current–Voltage Parameters of the DSSC - . - 2019

M. Inglot; L. Pyziak - INŻYNIER NA STAŻ – wysokiej jakości program stażowy - . - 2019

M. Inglot; M. Jarzębski; P. Kardasz; P. Kwaśnicki - Characterization techniques of sandwich-type TiO2/QD composites for low-cost quantum dots' solar cell - . - 2019

M. Inglot; P. Kwaśnicki - Raman Measurements as a Fast and Efficient Technique for Characterisation of TiO2 and Quantum Dots on TiO2 Substrate for Photovoltaic Application - . - 2019

V. Dugaev; M. Inglot - Magnetic Anisotropy in Doped Graphene with Rashba Spin–Orbit Interaction - . - 2019

V. Dugaev; M. Inglot; P. Kwaśnicki; S. Wolski - Generation, Absorption and Photoconductivity in 2D Structures of Perovskite with Nanodisc Quantum Dots - . - 2019

J. Barnaś; J. Berakdar; V. Dugaev; M. Inglot; E. Sherman - Charge and spin currents in graphene generated by tailored light with orbital angular momentum - . - 2018

J. Dziedzic; M. Inglot - Ultrathin Glass for the Photovoltaic Applications - . - 2017

M. Inglot; P. Kwaśnicki - Improvement of Solar Cells Efficiency through Detailed Characterization of TCO/TiO2 Interface - . - 2017

V. Dugaev; M. Inglot - Absorption of twisted and linearly polarized light in graphene with Rashba spin-orbit interaction - . - 2017

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ruchu obrotowego, potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku działania stałych siłwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z laboratorium
potrafi zdefiniować wielkości opisujące drgania harmoniczne, fale mechaniczne oraz obliczyć je dla przypadków nieskomplikowanych ruchów,wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
potrafi zdefiniować wielkości charakteryzujące pole elektrostatyczne i magnetyczne, potrafi pracować w małym zespolewykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z laboratorium
Zna podstawowe prawa optyki geometrycznej i falowej, potrafi pracować w małym zespolewykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z laboratorium
Zna prawa hydromechaniki i termodynamikiwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
Ma podstawową wiedzę związaną z promieniowaniem jądrowymwykładegzamin cz. pisemna
Umie przeprowadzić eksperyment fizyczny zgodnie z podana instrukcją, opracować wyniki, ocenić niepewności pomiarowe oraz niepewność złożoną, potrafi pracować w małym zespolelaboratoriumobserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z laboratorium
Zna podstawowe zasady mechaniki kwantowej, potrafi napisać stacjonarne równanie Schrodingera, potrafi wymienić współczesne materiały.wykładegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ruchu obrotowego, potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku działania stałych siłnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwiązać równanie Newtona dla wybranych sił zmiennychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku dowolnych sił zmiennych działających na ciało
potrafi zdefiniować wielkości opisujące drgania harmoniczne, fale mechaniczne oraz obliczyć je dla przypadków nieskomplikowanych ruchów,nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować zasady zachowania dla dowolnie złożonego przypadkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić w sposób ścisły sposób postępowania i wyciągnąć poprawne wnioski z otrzymanego wyniku
potrafi zdefiniować wielkości charakteryzujące pole elektrostatyczne i magnetyczne, potrafi pracować w małym zespolenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie wyjaśnić zjawiska w przeprowadzanym eksperymencie w laboratorium elektromagnetyzmunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczyć wszystkie występujące w ćwiczeniu wielkości opisujące zjawiska elektromagnetyczne
Zna podstawowe prawa optyki geometrycznej i falowej, potrafi pracować w małym zespolenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie je zastosować do wyjaśnienia zjawisk w przeprowadzanym eksperymencie w laboratorium optykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi je zastosować do obliczenia wymaganych w ćwiczeniu wielkości
Zna prawa hydromechaniki i termodynamikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie je zastosować w nieskomplikowanych przypadkachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie je zastosować w dowolnie złożonych przypadkach
Ma podstawową wiedzę związaną z promieniowaniem jądrowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zastosowania promieniowania jądrowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z oddziaływania promieniowania z materią
Umie przeprowadzić eksperyment fizyczny zgodnie z podana instrukcją, opracować wyniki, ocenić niepewności pomiarowe oraz niepewność złożoną, potrafi pracować w małym zespolenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi pracować w małym zespole realizując wspólne zadanienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w sposób ścisły opisać procedury pomiarowe, obliczeniowe, uzasadnić sposób postępowania w oparciu o wiedzę fizyczną oraz ocenić wiarygodność otrzymanych wyników

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Inglot
Prowadzący grup: Michał Inglot, Jan Mamczur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Inglot
Prowadzący grup: Michał Inglot, Jan Mamczur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.