Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Podstawy budownictwa i konstrukcje inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-ZI>PBiKIcz2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy budownictwa i konstrukcje inżynierskie
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria środowiska, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów oraz projektów.

Treści kształcenia

- Wiadomości ogólne o obiektach budowlanych. Posadowienie budynków. Dylatacje w budynkach. Tyczenie budynków.

Roboty ziemne. Zabezpieczanie ścian wykopów. Odwadnianie wykopów.

Fundamenty – pojęcia podstawowe, rodzaje, zadania, materiały. Fundamenty bezpośrednie (ławy fundamentowe, ruszty, stopy, płyty, skrzynie). Fundamenty specjalne (studnie, pale).

Ściany murowane z cegieł. Układy wiązań w murach. Mury z pustaków. Mury warstwowe i mieszane.

Przewody wentylacyjne i spalinowe – materiały, zasady wykonywania.

Stropy i przekrycia płaskie. Stropodachy. Balkony. Wykusze.

Schody – podział, konstrukcja, materiały, projektowanie.

Dachy. Drewniane konstrukcje dachowe. Pokrycia dachowe.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Podłogi i posadzki. Izolacje w budynkach – rodzaje, materiały, funkcjonowanie.

Roboty wykończeniowe. Tynki i okładziny, podział, materiały, technologia.

- Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wg indywidualnych założeń.

- Normy obciążeniowe.

Rodzaje obciążeń oddziałujących na elementy konstrukcyjne budynków.

Kombinacje obciążeń.

Stany Graniczne.

Stan Graniczny Nośności.

Stan Graniczny Użytkowalności.

Wartości charakterystyczne.

Wartości obliczeniowe.

Obciążenia użytkowe.

Obciążenia śniegiem.

Obciążenia wiatrem.

Podstawy wymiarowania konstrukcji murowych.

Podstawy wymiarowania konstrukcji drewnianych.

Podstawy wymiarowania konstrukcji żelbetowych.

Podstawy wymiarowania konstrukcji stalowych.

- Wykonanie zestawienia obciążeń działających na elementy konstrukcyjne budynku oraz obliczeń konstrukcyjnych wybranego elementu konstrukcji budynku wg indywidualnych założeń.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Lichołai Lech, Szyszka Jerzy - Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania domów jednorodzinnych - Oficyna PRz Rzeszów . - 2004

Lichołai Lech red., praca zbiorowa - Budownictwo Ogólne. Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowania - Arkady. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- PN—EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. - . -

- PN—EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne, ciężar obję - . -

- PN—EN 1991-1-3 Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem . - . -

- PN—EN 1991-1-4 Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie wiatrem - . -

- PN-EN 1992-1-1: Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków - . -

- PN-EN 1993-1-1:2006: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla bud - . -

- PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków - . -

- PN-EN 1996-1-1: Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych kon - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementówWykład, zajęcia projektowezaliczenie - wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych
Zna zasady projektowania i wykonywania elementów konstrukcyjnych oraz przegród w budynkachWykład, zajęcia projektowezaliczenie - wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych
Umie odczytać rysunki architektoniczne, konstrukcyjne i geodezyjneZajęcia projektowezaliczenie - wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych
Potrafi rozpoznać i zidentyfikować elementy konstrukcyjne budynkuWykładzaliczenie - kolokwium
Potrafi wyznaczyć wartości obciążeń działających na elementy konstrukcyjne budynkuWykład, zajęcia projektowezaliczenie - wykonanie projektu wg indywidualnych założeń projektowych

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie zastosować normy do projektowania elementów budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zweryfikować poprawność rozwiązań przyjętych w projekcie w odniesieniu do norm
Zna zasady projektowania i wykonywania elementów konstrukcyjnych oraz przegród w budynkachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zasady doboru elementów obiektu budowlanego w zależności od stawianych wymagańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić celowość przyjętych rozwiązań lub przedstawić rozwiązania alternatywne
Umie odczytać rysunki architektoniczne, konstrukcyjne i geodezyjnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi sporządzić dokumentację graficzną prostych elementów konstrukcji budowlanychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi sporządzić dokumentację graficzną złożonych elementów konstrukcji budowlanych
Potrafi rozpoznać i zidentyfikować elementy konstrukcyjne budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna budowę elementów konstrukcyjnych budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również w zależności od założeń projektowych potrafi wybrać najkorzystniejszą konstrukcję elementu budowlanego z grupy znanych rozwiązań
Potrafi wyznaczyć wartości obciążeń działających na elementy konstrukcyjne budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi pracować samodzielnie nad rozwiązaniem postawionego zadanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie zweryfikować poprawność przeprowadzonych obliczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Miąsik
Prowadzący grup: Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Miąsik
Prowadzący grup: Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)