Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wodociągi i systemy zaopatrzenia w wodę

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-ZI>WiSZwW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wodociągi i systemy zaopatrzenia w wodę
Jednostka: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria środowiska, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów 4 i 5 semestru.

Treści kształcenia

- Współpraca hydrauliczna elementów systemu. Charakterystyki rurociągów połączonych szeregowo i równolegle. Obliczanie układu rurociągów z przewiązkami. Hydrogeologia dla ujęć i odwodnień. Źródła zasilania: z wód powierzchniowych i podziemnych. Sprowadzone charakterystyki źródeł zasilania. Studium zaopatrzenia w wodę w planach zagospodarowania przestrzennego. Dobór pomp z zespołów pompowych, sterowanie pompownią. Analityczne oraz wykreślne obliczanie układów zasilających; współdziałanie zbiorników i pompowni. Kompleksowe obliczanie hydrauliczne systemów zaopatrzenia w wodę metodami analityczno-wykreślnymi. Kompleksowe obliczanie hydrauliczne systemu jedno i wielo strefowego o kilku źródłach zasilania. Programy komputerowe do kompleksowego obliczania systemów zaopatrzenia w wodę.

- Projekt sieciowego zbiornika wodociągowego zawierający niezbędne obliczenia kubatury i elementów zbiornika, dobór materiałów i uzbrojenia przewodów, częśc rysunkową. Obliczenie wydajności źródeł zasilania w systemie zaopatrzenia w wodę. Projekt wycinka sieci rozdzielczej zawierający opis techniczny i niezbędne obliczenia oraz część rysunkową.

- W1: Zadania wodociągu i jego elementy składowe, schematy systemów wodociągowych.

W2: Metody obliczania i prognozowania zapotrzebowania na wodę, wskaźniki jednostkowego zużycia wody, charakterystyka nierównomierności rozbiorów wody, przeciwpożarowe zapotrzebowanie na wodę.

W3:Źródła pokrycia zapotrzebowania na wodę, wody podziemne, wody powierzchniowe.

W4-W6:Projektowanie ujęć wody – niezbędne studia do projektowania ujęć, obliczenia i konstrukcje różnych rodzajów ujęć wody, strefy ochronne ujęć wody.

W7:Magazynowanie wody, sieciowe zbiorniki wodociągowe: zasady lokalizacji, funkcje, projektowanie i eksploatacja .

W8: Przesyłanie wody, pojęcia podstawowe przepływu wody, opory przepływu, współpraca pompowni, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych.

W9:Projektowanie i eksploatacja pompowni i hydroforni.

W10: Rodzaje sieci wodociągowych i hydrauliczne ich obliczanie.

W11:Zasady trasowania sieci wodociągowych, uzbrojenie sieci, materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej, lokalizacja przewodów i uzbrojenia w sieci wodociągowej w przekroju ulicy.

W12:Podstawowe czynności eksploatacyjne sieci wodociągowej.

W13: Warunki BHP w wykonawstwie wodociągów. Wymagania i badania przy odbiorze wykonanej sieci wodociągowej.

W:14 Metody bezwykopowe renowacji sieci wodociągowej.

W15: Zasady sporządzanie wytycznych AKPiA, monitoring systemu zaopatrzenia w wodę, zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w projektowaniu i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę.

- 1. Ustalenie zapotrzebowania na wodę oraz potrzeby ujęcia i stacji uzdatniania.

2. Projekt ujęcia wody podziemnej.

3. Projekt ujęcia wody powierzchniowej wraz z pompownią I stopnia.

4. Projekt sieci wodociągowej.

- Obliczanie zapotrzebowania na wodę metodą wskaźników szczegółowych i scalonych. Wskaźniki nierównomierności rozbioru. Straty ciśnienia w rurociągach ciśnieniowych. Obliczenia strat ciśnienia w siecachi magistralnych pierścieniowych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Knapik K., Bajer J. - Wodociągi - Wydawnictwo PK. - 2010

Mielcarzewicz E. - Obliczenia systemów zaopatrzenia w wodę - Arkady. - 2001

Gabryszewski T. - Wodociągi - PWN. - 1983

Kwietniewski M. i inni - Projektowanie elementów systemów zaopatrzenia w wodę - Oficyna Wydawnicza PW. - 1998

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Praca zbiorowa pod red. A. Wieczystego - Pompownie wodociągowe - Wydawnictwo PK. - 1999

Osuch-Pajdzińska E., Roman M. - Sieci i obiekty wodociągowe - Oficyna Wydawnicza PW. - 2008

Budziło B., Wieczysty A. - Projektowanie ujęć wody powierzchniowej - Wydawnictwo PK. - 2007

Książynki K., Jeż P., Gręplowska - Tablice do obliczeń hydraulicznych - Wydawnictwo PK. - 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

Bauer A., Dietze G., Muller W., Soine K. J., Weideling D. - Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę - Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.. - 2005

Pawłowski L., Dudzińska M., Pawłowski A. - Environmental Engineering - Taylor and Francis Group. - 2010

Strączyński M., Pakuła G., Urbański P., Solecki J. - Podręcznik eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji - Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.. - 2005

Berger M., Ways M. - Poszukiwanie przecieków sieci wodociągowej - Seidel Przywecki Sp. z o.o.. - 2003

Niełacny M, - Uderzenia hydrauliczne w systemach wodociągowych - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. - 2005

Literatura uzupełniająca

- Katalogi firm branżowych - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi obliczyć zapotrzebowanie na wodę metodą wskaźników scalonych i szczegółowych. Potrafi zaprojektować przykładowe ujęcie wody podziemnej i powierzchniowej. Potrafi zaprojektować sieć wodociągową magistralną w układzie pierścieniowymprojektywykonanie i obrona projektu
Potrafi i rozumie scharakteryzować wszystkie elementy SZW, zna ich rodzaje, zasady wyboru oraz projektowania. Zna i rozumie zasady funkcjonowania, wykonawstwa i eksploatacji SZW. Zna podstawy teoretyczne metod projektowania wszystkich obiektów SZW.wykładzaliczenie cz. pisemna, egzamin cz. pisemna
Potrafi wykonać obliczania: zapotrzebowania na wodę, strat ciśnienia w przewodach wodociągowych.ćwiczenia rachunkowekolokwium
Rozumie hydrauliczną współpracę elementów budujących wodociąg.projekt indywidualnyprezentacja projektu
Potrafi obliczać i zaprojektować wybrane elementy wodociągu.projekt indywidualnywykonanie i obrona projektu.
Zna zasady projektowania wybranych obiektów systemów wodociągowych, w tym obiektów liniowych.wykładegzamin cz. pisemna
Ma świadomość obszerności zagadnień związanych z budową i działaniem systemów zaopatrzenia w wodę i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się.Projekt indywidualnyWykonanie i obrona projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi obliczyć zapotrzebowanie na wodę metodą wskaźników scalonych i szczegółowych. Potrafi zaprojektować przykładowe ujęcie wody podziemnej i powierzchniowej. Potrafi zaprojektować sieć wodociągową magistralną w układzie pierścieniowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować w projektach rozwiązania zmniejszające koszty inwestycji lub poprawiające późniejszy proces eksploatacji obiektu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma świadomość innych możliwych rozwiązań problemu projektowego i potrafi je zaaplikwać
Ma świadomość znaczenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodzie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich i wiejskich. Potrafi i rozumie scharakteryzować wszystkie elementy SZW, zna ich rodzaje, zasady wyboru oraz projektowania. Zna i rozumie zasady funkcjonowania, wykonawstwa i eksploatacji SZW. Zna podstawy teoretyczne metod projektowania wszystkich obiektów SZW.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna różne warianty i koncepcje rozwiązania zagadnienia związanego z systemami zaopatrzenia w wodę. Zna zależności pomiędzy elemntami systemu wodociągowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zasady wyboru rozwiązań najbardziej ekonomicznych i efektywnych.Zna nowoczesne technologie w projektowaniu i eksploatacji systemów wodociągowych oraz rozumie ich znaczenie w niezawodnym i bezpiecznym funkcjonowaniu systemu.
Potrafi wykonać obliczania: zapotrzebowania na wodę, strat ciśnienia w przewodach wodociągowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi obliczyć straty ciśnienia w prostych układach rurociągównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczyć straty ciśnienia w skomplikowanych układach rurociągów
Rozumie hydrauliczną współpracę elementów budujących wodociąg.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić wpływ pracy poszczególnych obiektów wodociągu na pracę pozostałych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczać układy wodociągowe.
Potrafi obliczać i zaprojektować wybrane elementy wodociągu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić zakres obliczeń niezbędnych do zaprojektowania poszczególnych obiektów wodociągów i poprawnie wykonać część graficzną opracowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczać grupy elementów wodociągu, wykonuje bezbłędnie część rysunkową projektu.
Zna zasady projektowania wybranych obiektów systemów wodociągowych, w tym obiektów liniowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna wytyczne doboru materiału i uzbrojenia przewodów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna zagadnienia szczegółowe projektowania systemów zaopatrzenia w wodę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)