Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC/AC-DI>AŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty 6 sem. - tech. chemiczna-analiza chem.w przemyśle i środowisku, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wprowadzenie do problemów z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy. Charakterystyka niebezpiecznych substancji chemicznych. Ocena niebezpieczeństwa pracy z toksycznymi substancjami. Hałas. Oświetlenie. Zapylanie i toksykologia powietrza. Środki ochrony indywidualnej. Zastosowanie elementów statystyki do opracowania wyników pomiarów stężenia substancji toksycznych.

Treści kształcenia

- Hałas – pomiar, ocena, interpretacja wyników. Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia stanowiska pracy – ocena, interpretacja wyników. Oznaczanie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu miejsca pracy - pomiar, interpretacja wyników. Oznaczenie stężenia toksycznych składników gazowych w powietrzu (O3, NH3, HCl, NO2).

- Wprowadzenie do problemów z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy. Charakterystyka niebezpiecznych substancji chemicznych. Ocena niebezpieczeństwa pracy z toksycznymi substancjami. Hałas. Oświetlenie. Zapylanie i toksykologia powietrza. Środki ochrony indywidualnej. Zastosowanie elementów statystyki do opracowania wyników pomiarów stężenia substancji toksycznych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hansen A. - Kompleksowa ocena poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy - Inst. Wyd.Zw Zawodowych Warszawa. - 1983

Zakrzewski Sigmund F. - Podstawy toksykologii środowiska - PWN, Warszawa . - 1997

Augustyńska D., Zawieski W. - Ochrona przed hałasem i drganiami w środowisku pracy - CIOP, Warszawa . - 1999

Wolska A., Pawlak A. - Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy - CIOP, Warszawa . - 1998

Puzyna Cz. - Fizjologia i higiena pracy: „Hałas w przemyśle” - Inst.Wyd.CRZZ,Warszawa. - 1997

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Norma PN-84,Z-4008/02 (Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek), Wytyczne ogólne - . -

- Norma PN-89,Z-04008/07. Zasady pobierania próbek powietrza w śr.pracy i interpretacja wyników - . -

- Norma PN-Z-04008-7. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników - . -

- PN-ISO6879:2000: Jakość powietrza - . -

- PN-EN 689 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chem - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Po opanowaniu materiału słuchacz powinien znać podstawowe pojęcia techniki świetlnej, scharakteryzować podstawowe funkcje i rodzaje oświetlenia.wykładtest pisemny
Student powinien posiadac podstawową wiedzę o zagrożeniu hałasem, wpływie na organizm i jego skutkach, metodach pomiaru i oceny oraz sposobach zapobiegania.wykładtest pisemny
Powinien umieć rozpoznać źródła emisji pyłów, wskazać rodzaje i własności najbardziej szkodliwych pyłów występujących w środowisku pracy, znać podstawowe parametry pyłów, istotne ze względu na ich szkodliwe działanie na organizm ludzki.wykładtest pisemny
Powinien znać pojęcia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych oraz zasady ich wykorzystania do oceny warunków pracy. wykładtest pisemny
Powinien znać ogólne zasady i metody pobierania próbek powietrza do oceny stężeń substancji toksycznych w środowisku pracy. wykładtest pisemny
Student uzyskuje umiejętność praktycznego wykonywania przykładowych oznaczeń chemicznych i fizycznych czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy.laboratoriumsprawdzian pisemny, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Po opanowaniu materiału słuchacz powinien znać podstawowe pojęcia techniki świetlnej, scharakteryzować podstawowe funkcje i rodzaje oświetlenia.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykonać pomiary parametrów oświetlenia w pomieszczeniu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaplanować, wykonać i zinterpretować wyniki pomiarów parametrów oświetlenia w pomieszczeniu.
Student powinien posiadac podstawową wiedzę o zagrożeniu hałasem, wpływie na organizm i jego skutkach, metodach pomiaru i oceny oraz sposobach zapobiegania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykonać pomiary hałasu w pomieszczeniu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaplanować, wykonać i zinterpretować wyniki pomiarów hałasu w pomieszczeniu.
Powinien umieć rozpoznać źródła emisji pyłów, wskazać rodzaje i własności najbardziej szkodliwych pyłów występujących w środowisku pracy, znać podstawowe parametry pyłów, istotne ze względu na ich szkodliwe działanie na organizm ludzki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykonać pomiary zapylenia w pomieszczeniu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaplanować,wykonać i zinterpretować wyniki pomiarów zapylenia w pomieszczeniu.
Powinien znać pojęcia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych oraz zasady ich wykorzystania do oceny warunków pracy. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi otrzymane wyniki pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy porównać z wartościami dopuszczalnymi.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również na podstawie przeprowadzonych eksperymentów potrafi ocenić warunki pracy.
Powinien znać ogólne zasady i metody pobierania próbek powietrza do oceny stężeń substancji toksycznych w środowisku pracy. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi pobrać próbki powietrza do badań.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stosował operacje pobierania, przechowywania i przygotowania rzeczywistych próbek środowiskowych do analizy.
Student uzyskuje umiejętność praktycznego wykonywania przykładowych oznaczeń chemicznych i fizycznych czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi analizować problemy analityczne i poszukiwać ich rozwiązań w oparciu o poznane metody.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi analizować problemy analityczne i poszukiwać ich rozwiązań w oparciu o poznane metody i dane literaturowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Pusz
Prowadzący grup: Janusz Pusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Pusz
Prowadzący grup: Bogdan Papciak, Janusz Pusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Pusz
Prowadzący grup: Janusz Pusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Woźnicka, Lidia Zapała
Prowadzący grup: Bogdan Papciak, Elżbieta Woźnicka, Lidia Zapała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)