Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauki o materiałach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC0-DI>PNoM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o materiałach
Jednostka: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Grupy: Przedmioty 1 sem. - technologia chemiczna st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Student uzyskuje wiedzę na temat krystalicznej budowy materiałów inżynierskich

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne: materiał, podział materiałów pod względem rozmieszczenia atomów w przestrzeni, kryształ, ciało amorficzne. Sieć krystaliczna, osie krystaliczne, komórka krystaliczna. Układy krystalograficzne.

- Sieci Bravais'ego. Węzły sieci krystalicznej. Symbole kierunków krystalograficznych. Symbole płaszczyzn sieciowych. Pas płaszczyzn. Elementy symetrii kryształów i ich kombinacje.

- Klasyfikacja kryształów oparta na wiązaniach chemicznych: kryształy jonowe, kryształy kowalencyjne, kryształy metaliczne, kryształy molekularne, kryształy o wiązaniach mieszanych. Wpływ wiązania chemicznego i struktury krystalicznej na właściwości materiałów

- Struktury gęstego upakowania. Luki oktaedryczne i tetraedryczne. Najważniejsze struktury pierwiastków i związków chemicznych. Alotropia i polimorfizm.

- Kryształy rzeczywiste. Defekty punktowe. Dyslokacje. Defekty płaszczyznowe. Monokryształy i polikryształy.

- Ćwiczenia rachunkowe: wyznaczanie symboli węzłów, kierunków i płaszczyzn sieciowych. Odległości międzypłaszczyznowe. Objętość i gęstość komórki elementarnej. Promienie atomowe i jonowe. Elementy symetrii kryształów. Struktury gęstego upakowania. Kryształy rzeczywiste.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Blicharski Marek - Wstęp do inżynierii materiałowej - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. - 2003

Cyunczyk Aleksander - Podstwawy nauki o materiałach - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Blicharski Marek - Wstęp do inżynierii materiałowej - Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa. - 2003

Cyuczyk Aleksander - Podstawy nauki o materiałach - ćwiczenia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2000

Bojarski Z. i in. - Krystalografia - PWN. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

Blicharski Marek - Wstęp do inżynierii materiałowej - Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa. - 2003

Cyunczyk Aleksander - Podstwawy nauki o materiałach - ćwiczenia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2000

Literatura uzupełniająca

Cyunczyk Aleksander - Podstawy nauki o materiałach - Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy w zakresie nauki o materiałach i krystalografiiwykładkolokwium cz. pisemna
Posiada ogólną wiedzę na temat krystalicznych ciał stałychćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Ma umiejętność samodzielnego studiowania literatury i rozwiązywania zadań rachunkowych ćwiczenia rachunkowekolokwium cz. pisemna
Ma umiejętność samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów inżynierskichćwiczenia rachunkoweobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy w zakresie nauki o materiałach i krystalografiinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potafi wykazać zwiazek między włąściwościami materiału a jego budową chemiczną i krystalograficzną nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje umiejętność doboru materiału do specjalnych zastosowań
Posiada ogólną wiedzę na temat krystalicznych ciał stałychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwiązań zagadnienia inżynierskie o z uwzględnieniem prostych modeli matematycznych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiazać zagadnienia inżynierskie z uwzględniemiem prostych modeli matematycznych i modeli fizycznych
Ma umiejętność samodzielnego studiowania literatury i rozwiązywania zadań rachunkowych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi rozwiązywać zadania rachunkowe z krystalografii i nauki o materiałach nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi rozwiazywać zlożone zadania rachunkowe z krystalografii i nauki o materiałach
Ma umiejętność samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów inżynierskichCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek, Elwira Sura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Maciej Kisiel, Marek Potoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)