Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia chemiczna - procesy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC0-DI>TCh-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia chemiczna - procesy
Jednostka: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Grupy: Przedmioty 6 sem. - tech. chemiczna-analiza chem.w przemyśle i środowisku, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - tech. chemiczna-inżynieria chem. i bioprocesowa, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - tech. chemiczna-technol. produktów leczniczych, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. tech. chemiczna-tech. organiczna i tworzywa sztuczne, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł realizowany jest w szóstym semestrze. Obejmuje 30 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń laboratoryjnych. Przedmiot kończy się egzaminem.

Treści kształcenia

- Syntezy z udziałem tlenku węgla. Wytwarzanie metanolu, kwasu octowego, aldehydów okso. Synteza Fischera-Tropscha.

- Procesy halogenowania. Wytwarzanie chlorometanów, chlorku winylu i chlorobenzenu oraz tlenku propylenu i epichlorohydryną metodą chlorową.

- Procesy alkilowania. Wytwarzanie etylobenzenu i kumenu oraz produktów O, N, S i Al alkilowania.

- Procesy odwodornienia i uwodornienia. Wytwarzanie formaldehydu i styrenu, cykloheksanu, aniliny oraz benzeno - i toluenodiamin.

- Procesy utlenienia. Wytwarzanie tlenków etylenu i propylenu, kwasów adypinowego i tereftalowego, bezwodników ftalowych i maleinowego, fenolu i acetonu oraz nadtlenku wodoru.

- Procesy addycji i kondensacji. Wytwarzanie Bisfenolu A.

- Procesy hydratacji i estryfikacji. Wytwarzanie etanolu i glikoli, estrów kwasu octowego i ftalowego.

- Procesy nitrowania. Wytwarzanie nitrobenzenu i dinitropochodnych benzenu i toluenu.

- Procesy sulfonowania

- Synteza ważnych technicznie związków organicznych, jak np. kaprolaktamu oraz oksymu cykloheksanolu, kwasu adypinowego, ftalanu dibutylu, metakrylanu metylu,

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Grzywa E., Molenda J. - Technologia podstawowych syntez organicznych (t. 1 i 2) - WNT. - 2009

Arpe H.J. - Industrial organic Chemistry - Wiley-VCH. - 2010

Bukowska A., Bukowski W. - Przemysłowa chemia organiczna. Monomery nasycone - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

Bukowska A., Bukowski B. - Przemysłowa chemia organiczna. Monomery nienasycone - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2013

Moulijn J.A., Makee M., Van Diepe A.E. - Chemical Process Technology - Wiley. - 2013

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę na temat głównych metod otrzymywania podstawowych produktów wielkotonażowej syntezy organicznejwykładegzamin - część pisemna i ustna
Ma ogólną wiedzę na temat perspektywicznych metod wytwarzania wielkotonażowych produktów syntezy organicznej.wykładegzamin - część pisemna i ustna
Zna podstawowe surowce do wytwarzania najważniejszych produktów syntezy organicznejwykładegzamin - część pisemna i ustna
Potrafi dokonać uproszczonej analizy rozwiązań technologicznych istotnych dla produkcji podstawowych produktów syntezy organicznejwykładegzamin - część pisemna i ustna
Student potrafi samodzielnie zmontować prosty zestaw do syntezy związków organicznych i  posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi. laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi kontrolować syntezę wybranych związków organicznych, o znaczeniu przemysłowym, wykonywać obliczenia wydajności produktu i wyciągnąć poprawne wnioski i przygotować końcowe sprawozdanie.laboratoriumraport pisemny
Przestrzega przepisy ochrony przeciwpożarowej i BHP, a w szczególności używania odzieży ochronnej i przestrzegania zasad postepowani z chemilkaliami trującymi, żrącymi i palnymi.laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Zna i stosuje się do zasad właściwej gospodarki odpadami, segreguje odpady chemiczne stałe i ciekłe po syntezach związków organicznychlaboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi wykonać podstawowe analizy syntezowanych produktów.laboratoriumraport pisemny
Potrafi pracować w zespole przeprowadzając syntezy wybranych związków organicznych o znaczeniu przemysłowym w skali laboratoryjnejlaboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi wskazać główne kierunki zastosowania podstawowych produktów syntezy organicznejwykład, laboratoriumegzamin - część pisemna i ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę na temat głównych metod otrzymywania podstawowych produktów wielkotonażowej syntezy organicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma poszerzoną wiedzę na temat głównych metod otrzymywania podstawowych produktów wielkotonażowej syntezy organicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma szczegółową wiedzę na temat głównych metod otrzymywania podstawowych produktów wielkotonażowej syntezy organicznej
Ma ogólną wiedzę na temat perspektywicznych metod wytwarzania wielkotonażowych produktów syntezy organicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma poszerzoną wiedzę na temat perspektywicznych metod wytwarzania wielkotonażowych produktów syntezy organicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma szczegółową wiedzę na temat perspektywicznych metod wytwarzania wielkotonażowych produktów syntezy organicznej.
Zna podstawowe surowce do wytwarzania najważniejszych produktów syntezy organicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna bazę surowcową do wytwarzania najważniejszych produktów syntezy organicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma wiedzę na temat alternatywnych surowców do wytwarzania produktów syntezy organicznej.
Potrafi dokonać uproszczonej analizy rozwiązań technologicznych istotnych dla produkcji podstawowych produktów syntezy organicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi scharakteryzować szczegółowo technologie wytwarzania podstawowych chemicaliów organicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi przeanalizować szczególowo rożne alternatywne technologie wytwarzania podstawowych chemicaliów organicznych.
Student potrafi samodzielnie zmontować prosty zestaw do syntezy związków organicznych i  posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zmontować bardziej zaawansowany zestaw aparaturowy do syntezy związków organicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykorzystać zaawansowane techniki pracy laboratoryjnej w zakresie syntezy organicznej wielkotonażowych produktów.
Potrafi kontrolować syntezę wybranych związków organicznych, o znaczeniu przemysłowym, wykonywać obliczenia wydajności produktu i wyciągnąć poprawne wnioski i przygotować końcowe sprawozdanie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma świadomość skutków nieprawidłowo prowadzonych eksperymentów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi przewidziec skutki nieprawidłowo prowadzonych eksperymentów.
Przestrzega przepisy ochrony przeciwpożarowej i BHP, a w szczególności używania odzieży ochronnej i przestrzegania zasad postepowani z chemilkaliami trującymi, żrącymi i palnymi.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma świadomość skutków nieprzestrzegania przepisów BHP i ppoż.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna metody likwidacji skutków nieprzestrzegania przepisów BHP i ppoż.
Zna i stosuje się do zasad właściwej gospodarki odpadami, segreguje odpady chemiczne stałe i ciekłe po syntezach związków organicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna konsekwencje niestosowania się do zasad gospodarki odpadami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również i przewiduje skutki złej gospodarki odpadami
Potrafi wykonać podstawowe analizy syntezowanych produktów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zaproponować możliwości wykorzystania bardziej zaawansowanych metod analizy do identyfikacji związków organicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również i dodatkowo ocenić przydatność tych metod do identyfikacji związków organicznych.
Potrafi pracować w zespole przeprowadzając syntezy wybranych związków organicznych o znaczeniu przemysłowym w skali laboratoryjnejCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi wskazać główne kierunki zastosowania podstawowych produktów syntezy organicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna również podstawowe kierunki zastosowania innych ważnych wielkotonażowych produktów przemysłu chemicznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna różne kierunki zastosowania wielkotonażowych związków organicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Bukowski
Prowadzący grup: Karol Bester, Wiktor Bukowski, Beata Mossety-Leszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Bukowski
Prowadzący grup: Karol Bester, Wiktor Bukowski, Małgorzata Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Bukowski
Prowadzący grup: Karol Bester, Wiktor Bukowski, Beata Mossety-Leszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Bukowski
Prowadzący grup: Karol Bester, Wiktor Bukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Bukowski
Prowadzący grup: Karol Bester, Wiktor Bukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Bukowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)