Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola jakości produktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CH-DU>KJP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola jakości produktów
Jednostka: Katedra Polimerów i Biopolimerów
Grupy: Przedmioty 2 sem. - biotechnologia - biotechnologia farmaceutyczna st. II-go st. (po inż.)
Przedmioty 2 sem. - biotechnologia-inżynieria procesowa i bioprocesowa st. II-go stopnia (po inż.)
Przedmioty 2 sem. - biotechnologia-oczyszczanie i analiza prod. biotechn. st. II-go st. (po inż.)
Przedmioty 2 sem. -biotechnologia-diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii st. II-go st. (po inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Uzyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie zarządzania produkcją i jakością , zasad BHP obowiązujących w laboratoriach przemysłu chemicznego i dziedzin pokrewnych (laboratoria kontroli jakości przemysłu spożywczego, laboratoria SANEPIDu). Wykazanie konieczności i celowości akredytacji laboratoriów wg zunifikowanych procedur opisywanych w normach ISO 9000.

Treści kształcenia

- Teoretyczne podstawy zarządzania jakością. Koncepcje terminologiczne. Operacje jakościowe

- Koncepcje zarządzania jakością

- Znaczenie normalizacji w kształtowaniu jakości. Normy ISO serii 9000 i przedmiotowe.

- Terminologia wg normy ISO 9000.

- Identyfikacja procesów jakościowych wg normy ISO 9001

- Księga jakości laboratorium badawczo-dydaktycznego wg normy ISO 9001

- Znaczenie akredytacji wg normy ISO 9001. Rodzaje auditów

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

A. Hamrol, W. Mantura - Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. - PWN Warszawa. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

A. Pacana, D. Stadnicka - Systemy zarządzania jakością zgodne z iSO 9001 - Oficyna Wyd. Polit. Rzeszowskiej . - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

P. Hydzik, M. Sobolewski - Komputerowa analiza danych społęczno- gospodarczych - Oficyna Wyd. Polit. Rzeszowskiej . - 2007

W. Z. Zawieska - Ocena ryzyka zawodowego - Centralny Instytut Chrony Pracy Warszawa. - 1999

Praca zbiorowa pod red. P. Konieczki i J. Namieśnika - Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych - WNT Warszawa. - 2007

Literatura uzupełniająca

Normy przedmiotowe z zakresu sterowania jakością ISO 900-9004 - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w przedsiębiorstwiewykład, wykład interaktywny, projekt zespołowyprezentacja projektu, prezentacja dokonań (portfolio), sprawdzian pisemny, zaliczenie cz. pisemna
Ma umiejętność pracy w zespole wdrażającym system kontroli jakości wyklad, projekt zespołowy prezentacja projektu, prezentacja dokonań (portfolio), zaliczenie cz. pisemna
Rozumie potrzebę komunikacji z otoczeniem w zakresie wytwarzania i stosowania produktów biotechnologicznych oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9000wykład, wykład interaktywny, konwersatorium, projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w przedsiębiorstwienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna najnowsze trendy zarządzania opisane tzw. kołem Deminga i umie je odnieść do rozpatrywanego procesu biotechnologicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi porównać dawne i współczesne trendy sterowania jakością w przedsiębiorstwie lub organizacji handlowo-usługowej świadczącej usługi biotechnologiczne np. w dziedzinie przemysłu spożywczego.
Ma umiejętność pracy w zespole wdrażającym system kontroli jakości nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi pełnić w zespole opracowującym księgę jakości funkcje na różnych stopniach kompetencji (członka różnych podzespołów).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wskazać zadania operacyjne w zakresie jakości wymagające szczególnej uwagi ze względu na ich duże znaczenie np. ochrona środowiska, zasady BHP, bezpieczeństwo w zakresie stosowania produktów żywnościowych.
Rozumie potrzebę komunikacji z otoczeniem w zakresie wytwarzania i stosowania produktów biotechnologicznych oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9000Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król
Prowadzący grup: Piotr Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król
Prowadzący grup: Piotr Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król
Prowadzący grup: Piotr Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król
Prowadzący grup: Piotr Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król
Prowadzący grup: Piotr Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)