Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CH0-DI>Fiz2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - biotechnologia st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Stopień trudności zajęć jest dostosowany do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przeciętnego absolwenta szkoły średniej oraz liczby godzin zajęć kontaktowych.

Treści kształcenia

- Pomiary i jednostki fizyczne. Analiza wymiarowa. Funkcje jednej i wielu zmiennych. Wielkości skalarne i wektorowe. Pochodne w fizyce. Układy współrzędnych. Prędkość i przyśpieszenie. Ruch po okręgu. Kinematyka ruchu obrotowego. Masa i pęd ciała. Zasady dynamiki Newtona. Prawa zachowania. Praca i energia potencjalna. Siły zachowawcze. Mechanika ciała sztywnego. Ruch drgający. Ruch falowy. Interferencja i dyfrakcja. Fale spolaryzowane. Elementy akustyki. Ładunki elektryczne. Pole elektryczne w próżni. Prawo Coulomba. Wektor natężenia pola elektrycznego. Linie sił pola elektrycznego. Praca i potencjał pola elektrycznego. Całki po konturze. Pochodne cząstkowe, pochodne kierunkowe, gradient pola skalarnego. Twierdzenie Gaussa. Całki powierzchniowe. Powierzchnie zorientowane.

- Wprowadzenie do I pracowni fizycznej. Niepewność pomiarów. Kondensatory. Dielektryki, półprzewodniki i metale. Prąd elektryczny. Pole magnetyczne. Siła Lorentza. Wiązki molekularne i rozkład Maxwella. Model Drudego przewodnictwa elektrycznego. Efekt Halla. Przewodniki z prądem w polu magnetycznym. Pole magnetyczne wywołane przepływem prądu. Zjawisko indukcji magnetycznej. Cyklotron, spektrometr masowy. Informacja zawarta w stałych fundamentalnych – od wielkości Plancka do wielkości charakteryzujących kryształy. Zjawiska interferencji w mechanice kwantowej. Model Bohra atomu. Orbitale, równanie Schroedingera, stany stacjonarne, cząstka swobodna, noerówność Heisenberga i STM.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker - Podstawy fizyki t. 1-3 - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2003

I.W. Sawielew - Wykłady z fizyki, t-3 - Wydawnictwo naukowe PWN. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Walker - Podstawy fizyki, Zbiór zadań - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2005

K. Chłędowska, R. Sikora - Wybrane problemy fizyki z rozwiązaniami t. 1-2 - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

red. A.P. Lewaniuk, red. naukowy przekładu T. Paszkiewicz - Rozwiązania zadań, Feynmana wykłady z fizyki - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2007

K. Krop, K. Chłędowska - Fizyka, I pracownia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Orear - Fizyka - WNT Warszawa. - 1990

P. A. Tipler, R.A. Llewellyn - Fizyka współczesna - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii fizyki obejmujących mechanikę, ruch falowy, elektryczność i magnetyzm, teorię kinetyczną oraz fizykę kwantową.Wykład, ćwiczenia rachunkoweEgzamin cz. pisemna, kolokwium
Rozumie i wykorzystując język matematyki potrafi zbudować opisy podstawowych prawidłowości i zjawisk fizycznych.wykład i ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny
Zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu I pracowni fizycznej.lLboratorium - I pracownia fizyczna, realizacja zleconego zadania.Zaliczenie cz. ustna, raport pisemny.
Potrafi analizować proste problemy fizyki i poszukiwać ich rozwiązań w oparciu o poznane twierdzenia i metody.Ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny, egzamin cz. pisemna
Potrafi wykonywać proste badania doświadczalne oraz analizować ich wyniki.Laboratorium, ćwiczenia rachunkowe.zaliczenie cz. ustna, raport pisemny.
Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim typowych dla początkowego etapu nauczania fizyki.laboratorium, ćwiczenia rachunkoweraport pisemny, egzamin cz. pisemna
Potrafi współdziałać i pracować w grupie laboratoryjnej w I Pracowni Fizycznejlaboratorium - I pracownia fizycznaObserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii fizyki obejmujących mechanikę, ruch falowy, elektryczność i magnetyzm, teorię kinetyczną oraz fizykę kwantową.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyjaśnić fizyczną naturę zjawisk obserwowanych w przyrodzie albo ich wykorzystanie w technice.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyjaśnić fizyczną naturę zjawisk obserwowanych w przyrodzie, a także ich wykorzystanie w technice.
Rozumie i wykorzystując język matematyki potrafi zbudować opisy podstawowych prawidłowości i zjawisk fizycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi szczegółowo przedyskutować informację zawartą w relacjach fizycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo przedyskutować informacje zawarte w relacjach fizycznych i wyprowadzić te relacje.
Zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu I pracowni fizycznej.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi analizować proste problemy fizyki i poszukiwać ich rozwiązań w oparciu o poznane twierdzenia i metody.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawowe narzędzia matematyczne używane do opisu zjawisk fizycznych przedstawionych podczas wykładu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi połączyć elementy zestawu pomiarowego zgodnie z zadanym schematem. Jest bardzo dobrze przygotowany do przeprowadzenia pomiarów.
Potrafi wykonywać proste badania doświadczalne oraz analizować ich wyniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jego sprawozdania nie zawierały istotnych błędów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również jego sprawozdania z wykonania ćwiczeń nie zawierały błędów.
Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim typowych dla początkowego etapu nauczania fizyki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jego sprawozdania są poprawne pod względem językowym, użyta nomenklatura fizyczna jest poprawna. Wykresy są wykonane poprawnie. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również jego sprawozdania wyróżniają się poprawnością merytoryczną i językową.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie laboratoryjnej w I Pracowni Fizycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozdzielić zadania pomiędzy członków zespołu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie kierować zespołem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wolski
Prowadzący grup: Tadeusz Jasiński, Sylwia Kudła, Tomasz Masłowski, Martyna Sedlmayr, Sławomir Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.