Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria bioprocesowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CH0-DI>IB1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria bioprocesowa
Jednostka: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Grupy: Przedmioty 5 sem. - biotechnologia - biochemia stosowana st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - biotechnologia-oczyszczanie i analiza prod. biotech. st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Student uzyskuje wiedzę z zakresu podstaw Inżynierii Bioprocedowej, w tym teorii transportu ciepła oraz masy. Następnie uczy się zastosowania obu teorii do wykładanych w przedmiocie procesów jednostkowych Inżynierii Bioprocesowej Student poznaje mechanizmy procesów bioinżynieryjnych oraz ich metody modelowania matematycznego oraz optymalnego prowadzenia.

Treści kształcenia

- Wymiana ciepła; przewodzenie ciepła, izolatory oraz przewodniki cieplne; konwekcja ciepła, wnikanie ciepła, przypadki wnikania ciepła, promieniowanie ciepła, , znaczenie ekranów, obliczanie strat ciepła aparatu do otoczenia; przenikanie ciepła, współczynnik przenikania ciepła, siła napędowa przenikania ciepła; niektóre przypadki nieustalonej wymiany ciepła; omówienie zasad projektowania wymiennika ciepła

Podstawy dyfuzyjnego ruchu masy; dyfuzja masy ustalona - I-sze prawo Ficka, rodzaje dyfuzji, siła napędowa dyfuzji, konwekcja masy, wnikanie masy, przypadki wnikania masy, przenikanie masy, współczynnik przenikania masy, zanik oporu wnikania w jednej z faz, siła napędowa przenikania masy.

Absorpcja; definicja procesu; statyka procesu, równowaga absorpcyjna, sposoby opisu oraz zobrazowania linii równowagi, kinetyka procesu, wnikanie i przenikanie masy w absorpcji, model matematyczny dynamiki pracy absorbera, bilans materiałowy absorpcji, wyprowadzenie równania linii ruchowej dla absorpcji współprądowej i przeciwprądowej, minimum cieczy zraszającej, określenie siły napędowej procesu absorpcji, chemisorpcja.

- Destylacja i rektyfikacja; definicja procesu destylacji i rektyfikacji, statyka procesu, równowaga destylacyjna dla układów dwuskładnikowych, sposoby opisu oraz zobrazowania linii równowagi - dla układów idealnych - prawo Raoulta, nieidealnych – odchylenia od prawa Raoulta, azeotropy; destylacja różniczkowa oraz równowagowa; kinetyka procesu rektyfikacji, wnikanie i przenikanie masy w destylacji, rektyfikacja okresowa i ciągła; bilans materiałowy i energetyczny kolumny rektyfikacyjnej, bilans materiałowy i energetyczny półki zasilanej, wyprowadzenie równań linii ruchowych, minimum oraz maksimum stopnia orosienia, określenie siły napędowej procesu rektyfikacji, sposoby wyznaczania powierzchni jednoczesnej wymiany ciepła i masy w tym za pomocą ilości stopni teoretycznych,

Ekstrakcja w układzie ciecz – ciecz; definicja procesu, statyka procesu, równowaga ekstrakcyjna, sposoby opisu oraz zobrazowania linii równowagi, ekstrakcja stopniowana współprądowa i przeciwprądowa, bilans materiałowy, minimum i maksimum masy ekstrahenta, sposoby rozwiązywania poszczególnych przypadków matematycznie i graficznie; ekstrakcja kolumnowa, kinetyka procesu, równania kinetyczne wnikania i przenikania masy w ekstrakcji, bilans materiałowy ekstrakcji, wyprowadzenie równania linii ruchowej dla ekstrakcji współprądowej i przeciwprądowej, wyznaczenie przebiegu linii ruchowej na wykresie – określenie siły napędowej procesu ekstrakcji,

Krystalizacja; definicja procesu, statyka procesu, równowaga krystalizacyjna,

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

T. Hobler - Ruch ciepła i wymienniki - WNT W-wa. - 1986

T. Hobler - Dyfuzyjny ruch masy i absorbery - WNT W-wa. - 1976

M. Serwiński - Zasady inżynierii chemicznej i procesowej - WNT W-wa. - 1982

Praca zbior. pod red. Z Ziółkowskiego - Procesy dyfuzyjne i termodynamiczne , cz. I; II; III - skrypt Pol. Wrocławskiej . - 1980

D. Antos, K.Kaczmarski, W. Piątkowski - Wymiana ciepła - Mat. Pom. Of. Wyd. PRz. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Praca zbiorowa pod red. R. Petrusa - Inżynieria Chemiczna Laboratorium - Of. Wyd. PRz.. - 1990

R. Zarzycki - Zadania rachunkowe z Inżynierii Chemicznej - PWN Łódź. - 1980

Praca zbiorowa pod red. J. Bandrowskiego i M. palicy - Materiały pomocnicze do ćwiczeń i projektów z Inzynierii chemicznej - Wyd. Pol. Śl.. - 2005

Z. Kawala; MM. Pająk; J. Szust 13 T. Kudra - Zbiór zadań z podstawowych procesów Inżynierii Chemicznej - skrypt Pol. Wrocławskiej cz.: II oraz III . - 1979

K.F.Pawłow; P.G. Romankow; A.A. Noskow - Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej - . -

T. Kudra (pod redakcją) - Zbiór zadań z podstaw teoretycznych inżynierii chemicznej i procesowej - WNT W-wa. - 1985

Literatura do samodzielnego studiowania

Z. Ziółkowski - Ekstrakcja w przemyśle chemicznym - WNT W-wa. - 1980

St. Bredsznajder - Własności gazów i cieczy - WNT W-wa. - 1962

Z. Rojkowski, J. Synowiec - Krystalizacja i krystalizatory - . -

R. Petrus, G. Aksielrud, J. Gumnicki, W. Piątkowski - Wymiana masy w układzie ciecz-ciało stałe - Of. Wyd. PRz. - 1988

Literatura uzupełniająca

Z. Kembłowski, St. Michałowski, Cz. Strumiłło, R. Zarzycki - Podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej i procesowej” - WNT W-wa. - 1985

J. Bandrowski, L. Troniewski - Destylacja i rektyfikacja - PWN W-wa. - 1980

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student uzyskuje wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych Inżynierii Bioproc. Bazując na teorii podstawowych procesów, tj. ruchu ciepła, dyfuzyjnego ruchu masy uczy się opisywać podstawowe procesy rozdzielania mieszanin, w tym biologicznychwykład problemowy, ćwiczenia problemoweegzamin cz. pisemna, egzamin cz. ustna, zaliczenie cz. pisemna, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student uzyskuje wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych Inżynierii Bioproc. Bazując na teorii podstawowych procesów, tj. ruchu ciepła, dyfuzyjnego ruchu masy uczy się opisywać podstawowe procesy rozdzielania mieszanin, w tym biologicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zdobył umiejetność kompilacji wiedzy z zakresu modułu oraz umie ją zastosować w procesach w swojej dziedzinienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem i posiada stwierdzone predyspozycje do pracy w zakresie Inż Bioprocesowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Poplewska
Prowadzący grup: Michał Kołodziej, Izabela Poplewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Poplewska
Prowadzący grup: Michał Kołodziej, Izabela Poplewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Poplewska
Prowadzący grup: Michał Kołodziej, Izabela Poplewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Poplewska
Prowadzący grup: Michał Kołodziej, Izabela Poplewska, Grzegorz Poplewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Poplewska
Prowadzący grup: Michał Kołodziej, Izabela Poplewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)