Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CP0-DI>ChemOiN1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria chemiczna i procesowa st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł prowadzony przez dwa semestry. W semestrze 1-szym jest 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń rachunkowych, w semestrze 2-gim 30 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń rachunkowych i 30 godzin laboratorium. W semestrze pierwszym i drugim moduł kończyn się egzaminem.

Treści kształcenia

- Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. Prawo okresowości. Energia jonizacji, powinowactwo elektronowe i elektroujemność. Metale i niemetale. Wiązania chemiczne. Formalny stopień utlenienia. Teoria orbitali molekularnych. Teoria wiązań walencyjnych. Stany skupienia materii. Przemiany fazowe. Stan gazowy. Równania stanu gazu. Liczność materii i jej jednostki. Stan stały. Kryształy jonowe i molekularne. Ciecze. Roztwory. Sposoby wyrażania stężeń. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas.

- Podstawy obliczeń chemicznych: pojęcia i prawa chemiczne. Stężenia roztworów: sposoby wyrażania stężeń, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie roztworów, mieszanie roztworów. Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych, wyprowadzanie uproszczonych i rzeczywistych wzorów chemicznych. Wydajność reakcji. Reakcje utleniania i redukcji. Prawa gazowe. Statyka chemiczna: prawo działania mas, równowaga chemiczna.

- 1. Ciecze i roztwory. Właściwości koligatywne. 2. Elektrolity. Dysocjacja elektrolityczna. Elektrolity mocne i słabe. 3. Kwasy i zasady. Amfolity. Hydroliza. Roztwory buforowe. 4. Systematyka pierwiastków. Związki nieorganiczne, metody otrzymywania i właściwości. 5. Metale grup głównych 1, 2 i 13. 5. Pierwiastki grupy 14. 6. Pierwiastki grupy 15. 7. Pierwiastki grup 16-18. 8. Pierwiastki przejściowe bloku d. Teoria pola krystalicznego. Własności spektroskopowe i magnetyczne. 9. Pierwiastki bloku f. 10. Związki kompleksowe. Związki addycyjne.

- 1. Dysocjacja elektrolityczna mocnych i słabych elektrolitów: Aktywność, współczynnik aktywności, siła jonowa roztworu. Iloczyn jonowy wody, pH. 2. Stała i stopień dysocjacji.

3. Roztwory buforowe. 4. Hydroliza, stała i stopień hydrolizy. 5. Iloczyn rozpuszczalności.

- 1. Czynności laboratoryjne i obsługa typowych urządzeń. Synteza związków nieorganicznych.

2. Klasyfikacja związków nieorganicznych. 3. Typy reakcji chemicznych. 4. Roztwory, sporządzanie i obliczanie stężeń. 5. Elektrolity – stopień i stała dysocjacji, pH roztworów, wskaźniki kwasowo – zasadowe. 6. Roztwory buforowe. 7. Związki kompleksowe. 8. Hydroliza soli – stopień i stała hydrolizy. 9. Wytrącanie, rozpuszczanie i roztwarzanie osadów. 10. Reakcje utleniania i redukcji.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

L. Jones, P. Atkins - Chemia ogólna - PWN Warszawa. - 2006

A. Bielański - Podstawy chemii nieorganicznej - PWN Warszawa . - 2010

A. Cotton, G. Wilkinson, P. Gaus - Chemia nieorganiczna - PWN Warszawa. - 1995

Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicza - Chemia ogólna i nieorganiczna. Zadania i problemy - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicza - Chemia ogólna i nieorganiczna. Zadania i problemy - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2010

Praca zbiorowa pod redakcją A. Śliwy - Obliczenia chemiczne - PWN Warszawa. - 1987

Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicza - Chemia ogólna i nieorganiczna. Laboratorium - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2006

Literatura uzupełniająca

H. Całus - Podstawy obliczeń chemicznych - WNT Warszawa. - 1987

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma uporządkowaną wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznejwykładegzamin cz. pisemna
Posługuje się poprawnie terminologią i nomenklaturą związków nieorganicznych. Umie przeprowadzać eksperyment chemiczny, wykonywać obliczenia, interpretować wyniki i wyciągać poprawne wnioskilaboratorium, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma uporządkowaną wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi dokonywać interpretacji i opisu zjawisk w poszerzonym zakresie z chemii ogólnej i nieorganicznej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie dokonywać analizy i syntezy informacji z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz ją przetworzyć
Posługuje się poprawnie terminologią i nomenklaturą związków nieorganicznych. Umie przeprowadzać eksperyment chemiczny, wykonywać obliczenia, interpretować wyniki i wyciągać poprawne wnioskinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi rozwiązać problem obliczeniowy i eksperymentalny oraz wyciągnąć poprawne wnioskinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie rozwiązać złożony problem obliczeniowy i eksperymentalny z chemii ogólnej i nieorganicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Jan Kalembkiewicz, Bogdan Papciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Jan Kalembkiewicz, Małgorzata Kosińska-Pezda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Domańska, Jan Kalembkiewicz, Piotr Skitał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Jan Kalembkiewicz, Elżbieta Sitarz-Palczak, Eleonora Sočo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Papciak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)