Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA/S-DI>pw-MiSPUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 6 sem. - automatyka i robotyka, komp. systemy sterowania, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł prowadzony jest na szóstym semestrze studiów inżynierskich na kierunku "automatyka i robotyka" EA-DI-3(06)

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia, metody, narzędzia i aktualne trendy rozwojowe w obszarze mechatroniki i szybkiego prototypowania układów sterowania

- Wirtualne i szybkie prototypowanie systemów sterowania, studium przypadku - serwomechanizm

- Wirtualne i szybkie prototypowanie systemów sterowania, studium przypadku - dźwig

- Wirtualne i szybkie prototypowanie systemów sterowania, studium przypadku - helikopter

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Uhl T. (red.) - Wybrane problemy projektowania mechatronicznego - KRiDM AGH, Kraków. - 1999

Petko M. - Wybrane techniki projektowania mechatronicznego - UWND AGH, Kraków. - 2005

Gawrysiak M. - Mechatronika i projektowanie mechatroniczne - Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok. - 1997

- - . -

- - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

j.w. - - . -

- Wprowadzenia do ćwiczeń laboratoryjnych, dokumentacje techniczne - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Auslander K.L. - Mechatronics - Kluver Academic Press, New York. - 1998

de Silva C.W. - Mechatronics, An Integrated Approach - CRC Press, Boca Raton, FL. - 2003

Literatura uzupełniająca

Mrozek B., Mrozek Z. - Matlab uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-technicznych - CCATIE, Kraków. - 1995

Campbell S.L, Chancelier J.P., Nikoukhah R. - Modeling and Simulation in Scilab/Scicos - Springer. - 2006

Karnopp D.C., Margolis D.L., Resonberg R.C. - Modeling and Simulation of Mechatronic Systems - John Wiley and Sons. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia, metody, trendy rozwojowe oraz typowe narzędzia stosowane w mechatronice i szybkim prototypowaniu systemów sterowaniawykład, laboratorium, projekt indywidualnyegzamin pisemny, prezentacja projektu, obserwacja wykonania
Identyfikuje problemy składowe z zakresu elektroniki, mechaniki i teorii sterowania, składające się na projekt i implementację systemu mechatronicznegolaboratorium, projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonania
Stosuje techniki wirtualnego lub szybkiego prototypowania systemów sterowania układami mechatronicznymilaboratorium, projekt indywidualnyprezentacja projektu, obserwacja wykonania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bożek
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bożek
Prowadzący grup: Andrzej Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bożek
Prowadzący grup: Andrzej Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)