Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne w technice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE/EL-ZU>MNwT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne w technice
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - elektrotechnika - elektrotechnika, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Równania Lagrange’a drugiego rodzaju w mechanice. Uogólnione siły elektromagnetyczne w

układach liniowych. Równania Lagrange’a dynamiki układów elektromechanicznych i ich

rozwiązywanie w Matlabie i Simulinku,

Metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych,

Rozwiązywanie układów równań metodą Thomasa.

Zasada optymalności Bellmana i Pontriagina,.

Metoda różnic skończonych dla równań różniczkowych cząstkowych,

Metoda elementów skończonych, sformułowanie Galerkina, tworzenie równań, warunki

brzegowe,

Metoda rozdzielenia zmiennych dla równań hiperbolicznych, parabolicznych i eliptycznych,

Szybka transformata Fouriera,

Treści kształcenia

- Metoda równań Lagrange'a do obliczania dynamiki układów elektromechanicznych

- Metody numerycznego rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych

- Metoda elementów skończonych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Gołębiowski l., Kulig T. - Metody numeryczne w technice - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Gołębiowski L., Lewicki J. - Układy elektromagnetyczne w energoelektronice - Oficyna Wydawnicza PolitechnikiRzeszowskiej, Rzeszów. - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Teoria obwodów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2006

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Podstawy elektrotechniki i elektroniki - Portal e Informatyka, www.wazniak.mim.uw.pl . - 2007

Literatura uzupełniająca

R. Baniak, P.Wach - Zadania z dynamiki układów elektromechanicznych przy zastosowaniu MAPLE V - Politechnika Opolska, opole. - 1999

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych – zadania - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po zakończeniu kursu potrafi stosować równania Lagrange'a do dynamiki układów elektromechanicznychwykład, laboratorium komputerowezaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Student po zakończeniu kursu potrafi numerycznie rozwiązywać układy równań różniczkowych zwyczajnychwykład, laboratorium komputerowezaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Student po zakończeniu kursu potrafi stosować metodę elementów skończonych wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student po zakończeniu kursu potrafi stosować równania Lagrange'a do dynamiki układów elektromechanicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki
Student po zakończeniu kursu potrafi numerycznie rozwiązywać układy równań różniczkowych zwyczajnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki
Student po zakończeniu kursu potrafi stosować metodę elementów skończonych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)