Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy w nauce i technice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-DU>JONiT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy w nauce i technice
Jednostka: Centrum Języków Obcych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - elektrotechnika - odnawialne źródła energii, st. II-go stopnia
Przedmioty 1 sem. - elektrotechnika - przetwarzanie energii elektrycznej, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Na realizację modułu składa się 30 godzin dydaktycznych w semestrze. Moduł prowadzony jest w formie ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń student ćwiczy sprawności mówieni, słuchania, czytania i pisania, a także nabywa wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka angielskiego. Celem modułu jest osiągnięcie przez studenta po 4 semestrach poziomu zaawansowania językowego B2+.

Treści kształcenia

- Pojęcia elektryki, użyteczne słownictwo związane z tym zagadnieniem

- Zasada przyciągania i odpychania się ciał

- Międzynarodowy układ jednostek miar

- Przewody elektryczne i ich typologia

- Pojęcie prądu stałego i zmiennego

- Przekaz prądu zmiennego i systemy dystrybucji

- Charakterystyka słupów wysokiego napięcia

- Typologia transformatorów

- Typy generatorów

- Charakterystyka turbogeneratorów

- Silniki elektryczne

- Montaż komutatorów

- Przekaz wysokiego napięcia prądu stałego

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dubis A., Firganek. - English Through Electrical and Energy Engineering - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej . - 2006

Literatura uzupełniająca

Vince M - First Certificate Language Practice - Heinemann, Oxford.. - 1996

Murphy R - English Grammar in Use - Cambridge University Press. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wiedza: Student dysponuje wystarczającą znajomością środków językowych w celu formułowania zrozumiałych opisów lub wypowiadania się na przeważającą część tematów ogólnych z uwzględnieniem niektórych złożonych struktur zdaniowych. Odznacza się odpowiednio wysokim stopniem poprawności gramatycznej. Komunikacji nie zakłócają sporadyczne błędy, co pozwala na aktywny udział w dyskusjach formalnych.ĆwiczeniaW trakcie krótkich testów kontrolnych oraz 2 testów zaliczeniowych w semestrze (kolokwia)
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz skomplikowane rozważania pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Jest w stanie pojmować znaczącą część wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Nie przejawia trudności w rozumieniu większości filmów w standardowej odmianie języka.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem teksty publicystyczne związane z problemami współczesnego świata, w których przedstawiane są określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas testów pisemnych.
Interakcja: Potrafi komunikować się w sposób płynny i naturalny, umożliwiający prowadzenie bezpośrednich rozmów z rodzimymi użytkownikami języka. Jest w stanie czynnie uczestniczyć w dyskusjach na znane mu tematy, wyrażając swoje zdanie i podtrzymując swoją opinię.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas egzaminu ustnego.
Produkcja: Potrafi formułować logiczne, szczegółowe wypowiedzi na różne tematy w nawiązaniu do dziedzin, którymi się interesuje. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat oraz podać argumenty za i przeciw w stosunku do ewentualnych rozwiązań.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas egzaminu ustnego.
Pisanie: Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na dowolne tematy w obrębie swoich zainteresowań. Jest w stanie napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy w oparciu o istotne dla niego doświadczenia. ĆwiczeniaW trakcie testów pisemnych i zadanych prac domowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Placek, Dorota Rejman, Barbara Rochecka, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Grzegorz Placek, Dorota Rejman, Barbara Rochecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kawa, Magdalena Mamczur, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Magdalena Kawa, Magdalena Mamczur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jagiełło, Barbara Oleksiewicz, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Małgorzata Jagiełło, Barbara Oleksiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Jagusztyn, Agnieszka Kozik, Barbara Rochecka, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Iwona Jagusztyn, Agnieszka Kozik, Barbara Rochecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czerwiński, Aneta Sondej, Mateusz Szal
Prowadzący grup: Piotr Czerwiński, Mateusz Szal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)