Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-ZI>SIn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo informacyjne
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - elektrotechnika nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wprowadzenie do społeczeństwa informacyjnego, Społeczeństwo postindustrialne, Cechy i funkcje społeczenstwa informacyjnego, Gospodarka informacyjna, Nauka, wiedza, technologia - przesłanki dobrobytu, Budowa społeczeństwa informacyjnego, Informacja i komunikacja a społeczenstwo informacyjne.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do społeczeństwa informacyjnego, Społeczenstwo postindustrialne

- Cechy i funkcje społeczenstwa informacyjnego, Gospodarka informacyjna

- Nauka, wiedza, technologia - przesłanki dobrobytu, Budowa społeczeństwa informacyjnego

- Informacja i komunikacja a społeczenstwo informacyjne

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Haber L.H., Niezgoda M. - Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne - UJ. - 2007

Papińska - Kacperek J. (red.) - Społeczeństwo informacyjne - PWN. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Barney D., - Społeczeństwo sieci - Sic!. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

Białobłocki T., Moroz J., Nowina - Konopka J., Zacher L.W. - Społeczeństwo informacyjne. Istota, problemy, wyzwania - Akademickie i Profesjonalne. - 2008

Literatura uzupełniająca

Himanen P., Castells M. - Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu - Krytyka polityczna. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania człowieka w społeczeństwie informacyjnymwykład, ćwiczenia problemowekolokwium, prezentacja projektu
Potrafi obserwować i oceniać zjawiska i procesy zachodzące w społeczeństwie informayjnymwykład, ćwiczenia problemowekolokwium, prezentacja projektu
Rozumie i umie dokonywać analizy zachowań członków społeczeństwa informayjnegowykład, ćwiczenia problemowekolokwium, prezentacja projektu
Zna poziom swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia się. Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji oraz doskonaleniawykład, ćwiczenia problemowekolokwium, prezentacja projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Romuald Kuras, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Anna Czmil, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Damian Mazur, Paweł Szczupak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Damian Mazur, Paweł Szczupak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)