Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-ZI>TI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - elektrotechnika nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przygotowanie do praktycznego posługiwania się informacją. Poznanie systemów operacyjnych Windows i Linux, umiejętność korzystania z pakietów narzędziowych i programów symulacyjnych. Umiejętność pracy w sieci.

Treści kształcenia

- Rola przedmiotu "Technologie Informacyjne" jako przygotowania do praktycznego posługiwania się informacją i ogólnego zapoznania z terminologią. Podstawowe pojęcia, historia, narzędzia informatyki, podstawy technik informatycznych. Elementy komputera i ich funkcje. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem.

- Systemy operacyjne Windows oraz Linux. Konfiguracja systemów. Graficzne interfejsy użytkownika, aplikacje użytkowe, konsola poleceń, tworzenie plików i katalogów. System zdalny.

- Modelowanie matematyczne i symulacja z zastosowaniem programów narzędziowych. Przykłady zastosowań pakietów Matlab, Octave, MathCad.

- Oprogramowanie użytkowe. Edytor i przetwarzanie tekstów, arkusz kalkulacyjny, multimedia, prezentacja, bazy danych. Rodzaje pakietów, możliwości, przykłady zastosowań.

- Sieć lokalna i rozległa, sieci przewodowe i bezprzewodowe . Struktura i rodzaje sieci, protokoły komunikacyjne. Wyszukiwanie, pozyskiwanie, przetwarzanie i przesyłanie informacji w sieci.

- Sieci bezprzewodowe. Rodzaje standardów połączeń radiowych. Sieci światłowodowe. Bezpieczeństwo i szyfrowanie danych. Sieci WiMAX i sieci komórkowe.

- Usługi w sieciach informatycznych. Poczta, komunikatory, przekazy audio-wideo, monitoring IP, sterowanie poprzez sieć. Bezpieczeństwo transmisji danych w sieciach komputerowych. Ochrona danych, szyfrowanie i zabezpieczanie informacji, wirusy komputerowe. Zapory sieciowe nowej generacji NGFW.

- Struktura sieci lokalnej, sieć Internet, pozyskiwanie informacji o komputerach w sieci, poczta, komunikatory i przeglądarki internetowe, przesyłanie informacji.

- Pliki i foldery w Windows. Środowisko graficzne i konsola poleceń. Aplikacje użytkowe, konsola poleceń, tworzenie plików i katalogów.

- Pliki i foldery w Linux. Środowisko graficzne, konsola poleceń. Aplikacje użytkowe, konsola poleceń, tworzenie plików i katalogów. System zdalny.

- Zastosowanie programów narzędziowych do modelowania matematycznego i symulacji. Wykonywanie prostych symulacji z zastosowaniem programów Matlab, Octave i MathCad.

- Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. Tworzenie dokumentów zawierających tekst, tabele, wzory, arkusza kalkulacyjnego z formułami.

- Grafika menedżerska i prezentacyjna, bazy danych. Tworzenie prezentacji multimedialnej, tworzenie prostej bazy danych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Wrotek W. - Technologia Informacyjna - Helion. - 2016

Przeździecki Karol i inni - Technologie informacyjne dla studentów - Witkom. - 2017

Witold Wrotek - Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II - Helion. - 2017

- https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/"Technologia_informacyjna" - . - 2018

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Przeździecki Karol - Technologie informacyjne dla studentów - Witkom. - 2017

Pavel Yosifovich i inni - Windows od środka - Helion. - 2016

Witold Wrotek - Technologia Informacyjna - Helion. - 2016

Adam Jaronicki - ABC MS Office 2016 PL - Helion. - 2016

- https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/"Technologia_informacyjna" - . - 2018

Literatura uzupełniająca

Evi Nemeth i inni - Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Wydanie V - Helion. - 2018

Dennis Matotek - Linux. Profesjonalne administrowanie systemem. Wydanie II - Helion. - 2017

Publikacje naukowe

M. Gamracki - Budowa i działanie systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung - . - 2017

M. Gamracki - Rejestracje piorunowego pola elektromagnetycznego przez stacje systemu BLITZORTUNG - . - 2017

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi korzystać z systemu operacyjnego Windows i pracować w sieci. Potrafi dostosować system do własnych potrzeb. Potrafi posługiwać się wierszem poleceń, tworzyć katalogi i pliki, kopiować, kasować, przenosić.wykład, laboratoriumRaport pisemny. Student samodzielnie przy komputerze wykonuje zadania przydzielone przez nauczyciela.
Potrafi korzystać z systemu operacyjnego Linux, interfejsu graficznego i wiersza poleceń, pracować w sieci. Pracować w wierszu poleceń na serwerze zdalnym. Potrafi tworzyć katalogi i pliki, kopiować, przenosić, kasować.wykład, laboratoriumRaport pisemny. Student samodzielnie przy komputerze wykonuje zadania przydzielone przez nauczyciela.
Potrafi wykorzystać pakiety symulacyjne Matlab, Octave, MathCad w celu wykonania prostej symulacji.wykład, laboratoriumRaport pisemny. Student samodzielnie przy komputerze wykonuje zadania przydzielone przez nauczyciela.
Potrafi korzystać z pakietu oprogramowania typu Office. Potrafi stworzyć prosty dokument tekstowy zawierający sformatowany tekst, arkusz kalkulacyjny z formułami, bazę danych. Potrafi sprawnie posługiwać się tabulatorami.wykład, laboratoriumRaport pisemny. Student samodzielnie przy komputerze wykonuje zadania przydzielone przez nauczyciela.
Zna podstawowe elementy składowe komputera i ich funkcje. Zna zasady właściwej i ergonomicznej pracy przy komputerze.wykładrozmowa ze studentem.
Zna elementy składowe i sposób funkcjonowania sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych. Podstawowe protokoły sieciowe i podstawowe zabezpieczenia stosowane w sieciach bezprzewodowych.wykładrozmowa ze studentem.
Zna możliwości jakie daje sieć LAN i Internet w celu wykorzystania jej do zastosowań multimedialnych, wideokonferencji, połączeń głosowych VoIP, monitoringu IP. Zna nowoczesne technologie związane z bezpieczeństwem w sieci Internet takie jak zapory sieciowe.wykładrozmowa ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi korzystać z systemu operacyjnego Windows i pracować w sieci. Potrafi dostosować system do własnych potrzeb. Potrafi posługiwać się wierszem poleceń, tworzyć katalogi i pliki, kopiować, kasować, przenosić.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi konfigurować system i połączenia sieciowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi konfigurować system i połączenia sieciowe na poziomie wyższym.
Potrafi korzystać z systemu operacyjnego Linux, interfejsu graficznego i wiersza poleceń, pracować w sieci. Pracować w wierszu poleceń na serwerze zdalnym. Potrafi tworzyć katalogi i pliki, kopiować, przenosić, kasować.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi konfigurować system i połączenia sieciowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi konfigurować system i połączenia sieciowe na poziomie wyższym.
Potrafi wykorzystać pakiety symulacyjne Octave, MathCad w celu wykonania prostej symulacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi narysować przebiegi czasowe zadanych funkcji matematycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi rozwiązać proste zadanie numeryczne.
Potrafi korzystać z pakietu oprogramowania typu Office. Potrafi stworzyć prosty dokument tekstowy zawierający sformatowany tekst, arkusz kalkulacyjny z formułami, bazę danych. Potrafi sprawnie posługiwać się tabulatorami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi stworzyć dokument tekstowy zawierający tabele i wzory.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi utworzyć arkusz kalkulacyjny z formułami warunkowymi.
Zna podstawowe elementy składowe komputera i ich funkcje. Zna zasady właściwej i ergonomicznej pracy przy komputerze.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna różne rodzaje i typy procesorów, pamięci, nośników danych i innych elementów komputera.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przedstawić różnice pomiędzy różnymi rodzajami procesorów, pamięci i nośników danych.
Zna elementy składowe i sposób funkcjonowania sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych. Podstawowe protokoły sieciowe i podstawowe zabezpieczenia stosowane w sieciach bezprzewodowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna dodatkowe protokoły sieciowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna różne rodzaje zabezpieczeń w sieciach bezprzewodowych.
Zna możliwości jakie daje sieć LAN i Internet w celu wykorzystania jej do zastosowań multimedialnych, wideokonferencji, połączeń głosowych VoIP, monitoringu IP. Zna nowoczesne technologie związane z bezpieczeństwem w sieci Internet takie jak zapory sieciowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna nowoczesne technologie związane z bezpieczeństwem w sieci Internet.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Wie na czym polegają technologie zabezpieczeń typu UTM.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Gamracki
Prowadzący grup: Mariusz Gamracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Gamracki
Prowadzący grup: Mariusz Gamracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Gamracki
Prowadzący grup: Mariusz Gamracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Gamracki
Prowadzący grup: Mariusz Gamracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Gamracki
Prowadzący grup: Mariusz Gamracki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Gamracki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)