Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo informacyjne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF/S-DU>SpInf2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo informacyjne 2
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - informatyka - systemy i sieci komputerowe st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot jest kontynuacją przedmiotu 'społeczeństwo informacyjne' na studiach pierwszego stopnia. Punktem wyjścia do pracy własnej studentów na zajęciach projektowych są materiały na temat społeczeństwa informacyjnego i zagadnień pokrewnych zamieszczone na portalach administracji centralnej, administracji samorządowej oraz na portalach społecznościowych, szczególnie stowarzyszeń działających w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz projektów cyfryzacji usług dla obywatela, gospodarki i administracji. Stąd wynikają głowne cele przedmiotu jako poszerzenie i uporządkowanie wiedzy o społecznych, prawnych, ekonomicznych i technicznych aspektach budowy społeczeństwa informacyjnego, a także doskonalenie umiejętności korzystania z dorobku społeczeństwa informacyjnego oraz zwiększenie kompetencji społecznych uczestnika procesu formowania społeczeństwa informacyjnego

Treści kształcenia

- Program przedmiotu. Zasady zaliczania przedmiotu. Cele, zakres i zasady realizacji projektu. Literatura przedmiotu. Ogólna charakterystyka dotychczasowych programów budowy społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej i ich realizacji w strukturach Komisji Europejskiej. Aktualny obszar działania Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej “Społeczeństwo informacyjne i media”. Stan rozwiązań prawnych e-społeczeństwa i teleinformatyki w Unii Europejskiej. Stan technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej. Technologie informacyjno-telekomunikacyjne w programach badawczych Unii Europejskiej.

Rys historyczny programów budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Bieżące problemy budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce w kontekście obrad 15 Konferencji "Miasta w Internecie" - analiza wybranych referatów na konferencji. Stan informatyzacji Polski w roku 2012 w kontekście realizacji "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013” oraz Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010. Analiza i ocena realizacji wybranych celów i działań z obszarów Człowiek, Gospodarka, Państwo w "Strategii … do roku 2013" oraz wybranych projektów ponasektorowych i sektorowych z Planu Informatyzacji Państwa. Analiza aktualnych dokumentów programowych Unii Europejskiej „Europejska Agenda Cyfrowa” oraz „Otwarty Rząd”.

- Projekt z zakresu analizy dokumentów programowych społeczeństwa informacyjnego oraz oceny stanu realizacji, zagrożeń i oczekiwanych efektów projektów z obszaru społeczeństwa informa- cyjnego w strategiach informatyzacji Polski, narodowym planie rozwoju, planach informatyzacji państwa i programach spójności 2007-2013.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

portale administracji, portale społecznościowe - wybór materiałów z Internetu - www.pei.prz.rzeszow.pl/dydaktyka.html. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

jw - jw - jw. - jw

Literatura do samodzielnego studiowania

jw - jw - jw. - jw

Papińska-Kacperek J. (red.) - Społeczeństwo informacyjne - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych sprzętowych lub programowych oraz o trendach rozwojowychtreści wykładu, konsultacje projektów, samodzielne studiowanie literatury ocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Ma wiedzę nt. kodeksów etycznych dotyczących informatyki, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną, rozumie specyfikę systemów krytycznych ze względu na bezpieczeństwo (ang. mission-critical systemstreści wykładu, konsultacje projektów, samodzielne studiowanie literatury ocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Ma podstawową wiedzę nt. patentów, ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy o ochronie danych osobowychtreści wykładu, konsultacje projektów, samodzielne studiowanie literatury ocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczejtreści wykładu, konsultacje projektów, samodzielne studiowanie literatury ocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej informatyka oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiejtreści wykładu, konsultacje projektów, samodzielne studiowanie literatury ocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opiniekonsultacje projektów, samodzielne studiowanie literatury ocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminówkonsultacje projektów, samodzielne studiowanie literatury ocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadania projektowego potrafi integrować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł konsultacje projektów, samodzielne studiowanie literatury ocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje na temat realizacji zadania projektowego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji konsultacje projektów, samodzielne studiowanie literatury ocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadania projektowego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników konsultacje projektów, samodzielne studiowanie literatury ocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo szybko stają się przestarzałekonsultacje projektówocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się (studia III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egzaminy przeprowadzane przez uczelnie, firmy i organizacje zawodowe)konsultacje projektówocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki, w tym uczciwościkonsultacje projektówocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze społecznym, naukowo-badawczym lub programistyczno-wdrożeniowym, wchodzących w program studiów lub realizowanych poza studiamikonsultacje projektówocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Potrafi przekazać informację o osiągnięciach informatyki i różnych aspektach zawodu informatyka w sposób powszechnie zrozumiałykonsultacje projektówocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
W dyscyplinie inżynierskiej informatyka potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy konsultacje projektówocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego
Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki oraz różnych aspektów działalności inżyniera-informatyka konsultacje projektówocena pracy nad projektem, ocena prezentacji projektu, ocena opracowania tekstowego zadania projektowego

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych sprzętowych lub programowych oraz o trendach rozwojowych
Ma wiedzę nt. kodeksów etycznych dotyczących informatyki, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną, rozumie specyfikę systemów krytycznych ze względu na bezpieczeństwo (ang. mission-critical systems
Ma podstawową wiedzę nt. patentów, ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy o ochronie danych osobowych
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej informatyka oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadania projektowego potrafi integrować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł
Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje na temat realizacji zadania projektowego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadania projektowego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
Rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo szybko stają się przestarzałe
Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się (studia III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egzaminy przeprowadzane przez uczelnie, firmy i organizacje zawodowe)
Rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki, w tym uczciwości
Potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze społecznym, naukowo-badawczym lub programistyczno-wdrożeniowym, wchodzących w program studiów lub realizowanych poza studiami
Potrafi przekazać informację o osiągnięciach informatyki i różnych aspektach zawodu informatyka w sposób powszechnie zrozumiały
W dyscyplinie inżynierskiej informatyka potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki oraz różnych aspektów działalności inżyniera-informatyka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Damian Mazur, Paweł Szczupak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Damian Mazur, Paweł Szczupak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Gamracki, Damian Mazur
Prowadzący grup: Mariusz Gamracki, Damian Mazur, Paweł Szczupak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)