Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF0-ZI>SysOp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - informatyka nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zakłada zapoznanie studenta z fizyczną i logiczną stukturą systemów operacyjnych, procesami zachodzącymi w systemie, mechanizmami zarządzania i synchronizacji zasobami, planowanie zadań, składnią poleceń wykorzytywanych w administracji i eksploatacji systemu operacyjnego, jak również praktyczną implementacją ich zastosowań. Realizacja tego celu odbywa się w czasie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Treści kształcenia

- Definicja systemu operacyjnego. Ogólna struktura systemu operacyjnego. Zadania systemu operacyjnego. Klasyfikacja systemów operacyjnych. Zasada działania systemu operacyjnego.

- Zarządzanie procesami. Koncepcja procesu i zasobu. Zarządca procesów i zarządca zasobu. Struktury danych na potrzeby zarządzania procesami i zasobami. Klasyfikacja zasobów. Stany procesu i cykl zmian stanów. Kolejki procesów. Przełączanie kontesktu. Planiści. Wątki.

- Planowanie przydziału procesora. Komponenty jądra na potrzeby planowania przydziału procesora. Planowanie wywłaszczające i niewywłaszczające. Funkcja priorytetu i jej parametry. Kryteria oceny algorytmów planowania. Przykłady algorytmów planowania

- Synchronizowanie procesów. Definicja i klasyfikacja semaforów. Implementacja semaforów. Zastosowanie semaforów do rozwiązania głównych problemów synchronizacji procesów. Zamki. Zmienne warunkowe. Monitory. Regiony krytyczne. Istota przetwarzania współbieżnego i synchronizacji. Klasyfikacja mechanizmów synchronizacji.

- Definicja problemu zakleszczenia. Warunki konieczne wystąpienia zakleszczenia. Graf przy-działu zasobów i graf oczekiwania oraz ich własności. Rozwiązywanie problemu zakleszczenia.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

A. Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne - Podstawy systemów operacyjnych - WNT. - 2005

W. Stallings - Systemy operacyjne - Robomatic. - 2004

E. Nemeth, G. Snyder, T.R. Hein, B. Whaley - Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Wydanie IV - Helion. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

E. Nemeth, G. Snyder, T.R. Hein, B. Whaley - Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Wydanie IV - Helion. - 2011

R. Blum - Linux Command Line and Shell Scripting Bible - Wiley. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

N. Marsh - Introduction to the Command Line (Second Edition): The Fat Free Guide to Unix and Linux Commands - CreateSpace. - 2010

S. Lakshman - Skrypty powłoki systemu Linux. Receptury - Helion. - 2012

Literatura uzupełniająca

Andrew S. Tanenbaum - Systemy operacyjne - Helion. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wyjaśnia zasady, architektury, klasyfikacje i sposoby działania systemów operacyjnychwykład, wykład interaktywny, laboratorium, projekt indywidualny, projekt zespołowyzaliczenie cz. ustna, sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu, egzamin cz. pisemna
Zna i wdraża podstawowe zadania i czynności administracyjne dotyczące systemów operacyjnychwykład problemowy, wykład, laboratorium, projekt indywidualny, dyskusja dydaktycznaobserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu, sprawozdanie z projektu, egzamin cz. pisemna
Potrafi przeprowadzić proces instalacji i konfiguracji wybranego systemu operacyjnego: Windows, Linux, Unixwykład, wykład interaktywny, projekt indywidualny, projekt zespołowy, ćwiczenia techniczneobserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu, raport pisemny, egzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Zna i rozumie zakres obowiązków administratora systemu operacyjnegowykład problemowy, wykład interaktywny, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia techniczneegzamin cz. pisemna, kolokwium, sprawdzian pisemny, test pisemny
Zna algorytmy i zasady planowania dostępu do zasobów, rodzaje zasobów, metody synchronizacji procesówwykład, ćwiczenia techniczne, laboratorium, laboratorium problemoweegzamin cz. pisemna, kolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Wyjaśnia zasady, architektury, klasyfikacje i sposoby działania systemów operacyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać wzajemne relacje między elementami systemunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wyjaśnia szczegółowo istotę działania systemów operacyjnych i komponentów systemu
Zna i wdraża podstawowe zadania i czynności administracyjne dotyczące systemów operacyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również używa je we właściwy sposóbnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również analizuje i modyfikuje wybrane zadania uzasadniająć swoje decyzje
Potrafi przeprowadzić proces instalacji i konfiguracji wybranego systemu operacyjnego: Windows, Linux, Unixnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozwiązać proste problemy instalacyjnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również przeprowadzić pełny proces instalacji, rozwiązać wszystkie problemy instalacyjne związane z dodatkowymi komponentów i urządzeniami
Zna i rozumie zakres obowiązków administratora systemu operacyjnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi je poprawnie wdrożyć w działanienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie reaguje na niespodziewane problemy i potrafi je samodzielnie rozwiązać
Zna algorytmy i zasady planowania dostępu do zasobów, rodzaje zasobów, metody synchronizacji procesównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również używa ich we właściwy sposóbnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również analizuje i modyfikuje uzasadniając swoje decyzje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Trybus
Prowadzący grup: Mariusz Nycz, Paweł Stawarz, Bartosz Trybus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Nycz, Bartosz Trybus
Prowadzący grup: Mariusz Nycz, Paweł Stawarz, Bartosz Trybus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Nycz, Bartosz Trybus
Prowadzący grup: Mariusz Nycz, Paweł Stawarz, Bartosz Trybus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Nycz, Bartosz Trybus
Prowadzący grup: Mariusz Nycz, Mateusz Salach, Paweł Stawarz, Bartosz Trybus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Nycz, Bartosz Trybus
Prowadzący grup: Mariusz Nycz, Patryk Organiściak, Paweł Stawarz, Bartosz Trybus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Nycz, Bartosz Trybus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)