Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konstrukcji maszyn z elementami wytrzymałości materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FI0-DI>PKMzEWM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstrukcji maszyn z elementami wytrzymałości materiałów
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Treści kształcenia

- Podstawowe definicje ze statyki, warunki równowagi płaskiego oraz przestrzennego układu sił, parametry geometryczne przekroju, tarcie toczne i ślizgowe.

- Podstawowe pojęcia z wytrzymałości materiałów, prawo Hooke'a. Własności mechaniczne materiałów, zasadnicze przypadki obciążeń prostych: rozciąganie, ściskanie, ścinanie, docisk powierzchniowy, skręcanie, zginanie. Przypadki obciążeń złożonych: zginanie ze ściskaniem lub rozciąganiem, zginanie ze skręcaniem, wyboczenie pręta.

- Rodzaje i właściwości materiałów stosowanych w budowie maszyn, zasady kształtowania elementów maszyn, normalizacja, unifikacja.

- Połączenia, rodzaje połączeń, Obliczanie i projektowanie połączeń nierozłącznych: nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych

- Obliczanie i projektowanie połączeń rozłącznych: gwintowych, kołkowych, sworzniowych, wpustowych, wielowypustowych.

- Połączenia śrubowe, zarys gwintu, normalizacja, siły działające w złączu śrubowym - zyskowność, samohamowność, sprawność, obliczenia wytrzymałościowe gwintu - wysokość nakrętki, obliczenia wytrzymałościowe połączeń śrubowych.

- Połączenia sprężyste. Rodzaje połączeń, konstrukcja, charakterystyki, układy wielokrotne. Obliczenia podstawowych wymiarów, obliczenia wytrzymalościowe.

- Osie i wały. Definicja, podziały, zasady konstrukcyjne - kształtowanie osi i wałów. Obliczenia wytrzymałościowe - wytrzymałość zmęczeniowa. Obroty krytyczne, sztywność..

- Łożyska toczne. definicje, podziały, zasady konstrukcyjne, normalizacja. Rozkład obciążeń w łożysku tocznym, współpraca elementów tocznych z bieżniami - wzory Hertza. Trwałość i nośność łożysk tocznych. Nośność ruchowa, spoczynkowa. Dobór łożysk tocznych. Zasady łożyskowań - ruchomy wałek, ruchoma obudowa. Uszczelnienie łożyski, ustalanie łożysk na wałkach i w obwodzie.

Łożyska ślizgowe. Definicje, podziały, rodzaje tarcia, rozkład nacisków na obwodzie czopa w przypadku tarcia półsuchego, moment tarcia w łożysku przy tarciu półsuchym. Obliczenia czopów poprzecznych, sprawdzanie czopów poprzecznych na grzanie. Rozkład nacisków, moment tarcia w czopie

- Połączenia wpustowe i wielowpustowe. Definicja, podziały, konstrukcja. Zasady pasowań. Obliczenia wytrzymałościowe.

- Sprzęgła. Definicja, podziały, konstrukcja. Sprzęgła sztywne. Sprzęgła podatne. Sprzęgła cierne- wielopłytkowe - odśrodkowe. Obliczanie podstawowych wymiarów sprzęgieł.

- Przekładnie mechaniczne: cierne, pasowe, łańcuchowe, zębate. Definicje, obliczanie, konstrukcja.

- Zaprojektować urządzenie z napędem śrubowym z korpusem spawanym lub innymi elementami spawanymi typu: a) ściągacz do łożysk, b) prasa śrubowa, c) napinacz pasowy, d) podnośnik. Schemat i dane indywidualne. Zadania do wykonania: 1) analiza obciążeń, model podstawowy, 2) obliczenia podstawowych wymiarów, 3) obliczenia wytrzymałościowe, 4) rysunek złożeniowy, 5) rysunki wykonawcze dwóch wskazanych części: rysunek spawanego korpusu, śruby, nakrętki itp.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

W.Homik, P.Połowniak - Podstawy Konstrukcji Maszyn - Wybrane zagadnienia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

T. Markowski, M.Mijał, E.Rejman - Podstawy Konstrukcji Maszyn - Napędy mechaniczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 1996

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

L.W.Kurmaz, O.L.Kurmaz - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada wiedzę związaną z obliczaniem i projektowaniem konstrukcji mechanicznychwykład problemowy, laboratoriumegzamin cz. ustna, prezentacja dokonań (portfolio)
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać interpretacji, uzasadniać opinie.wykład problemowy, laboratoriumegzamin cz. ustna, prezentacja dokonań (portfolio)
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych.wykład problemowy, laboratoriumegzamin cz. ustna, prezentacja dokonań (portfolio)

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada wiedzę związaną z obliczaniem i projektowaniem konstrukcji mechanicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie przeanalizować właściwości konstrukcji mechatronicznych omawianych na wykładzie. Potrafi przedstawić różne rozwiązania projektowanych układów mechatronicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać analizy optymalizacyjnej właściwości konstrukcji mechatronicznych
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać interpretacji, uzasadniać opinie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi prawidłowo uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma poszerzoną wiedzę na podstawie lektury czasopism naukowych
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaprojektować prawidłowo bardziej zaawansowaną konstrukcyjnie wersję zadanych układów mechatronicznych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również poznał bardziej zaawansowane metody obliczania konstrukcji mechatronicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kudasik
Prowadzący grup: Paweł Fudali, Tomasz Kudasik, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)