Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konstrukcji maszyn 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-DI>PKMa2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstrukcji maszyn 2
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 5 sem. - mech.-informatyka i robotyka, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - mech.-komputerowo wspomagane projektowanie, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie: zakres tematyki podstaw konstrukcji maszyn. działy tematyczne, ,podstawowe pojęcia z zakresu konstrukcji maszyn, proces projektowania, najważniejsze kryteria projektowania maszyn.

- Podstawowe pojęcia z wytrzymałości materiałów. Własności mechaniczne materiałów, zasadnicze przypadki obciążeń prostych: rozciąganie, ściskanie, ścinanie, docisk powierzchniowy, skręcanie, zginanie. Obciążenia stałe i zmienne. Cykle naprężeń zmiennych. Wytrzymałość zmęczeniowa, definicje, wyznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej, wykres Wohlera. Naprężenia dopuszczalne dla obciążeń stałych i zmiennych

- Połączenia, rodzaje połączeń, połączenia nitowane, podstawowe zależności, obliczanie połączeń nitowanych.

- Połączenia spawane, rodzaje, wymiary obliczeniowe, naprężenia dopuszcalne w przypadku obciążeń stałych i obciążeń zmiennych, obliczanie spoin czołowych i pachwinowych, obliczanie połączeń nakładkowych i zakładkowych.

- Połączenia śrubowe, zarys gwintu, normalizacja, siły działające w złączu śrubowym - zyskowność, samohamowność, sprawność, obliczenia wytrzymałościowe gwintu - wysokość nakrętki, obliczenia wytrzymałościowe połączeń śrubowych. Przypadki obciążenia połączenia śrubowego.

- Połączenia sprężyste. Rodzaje połączeń, konstrukcja, charakterystyki, układy wielokrotne. Obliczenia podstawowych wymiarów, obliczenia wytrzymalościowe.

- Połączenia kołkowe i sworzniowe. Podziały. Konstrukcja połączeń, obliczenia wytrzymałościowe.

- Połączenia wpustowe i wielowpustowe. Definicja, podziały, konstrukcja. Zasady pasowań. Obliczenia wytrzymałościowe.

- Osie i wały. Definicja, podziały, zasady konstrukcyjne - ksztaltowanie osi i wałów. Obliczenia wytrzymałościowe - wytrzymałość zmęczeniowa. Obroty krytyczne, sztywność.

- Łożyska toczne. Definicje, podziały, zasady konstrukcyjne, normalizacja. Rozkład obciążeń w łożysku tocznym, współpraca elementów tocznych z bieżniami - wzory Hertza. Trwałość i nośność łożysk tocznych. Nośność ruchowa, spoczynkowa. Dobór łożysk tocznych. Zasady łożyskowań - ruchomy wałek, ruchoma obudowa. Uszczelnienie łożysk, ustalanie łożysk na wałkach.

- Łożyska ślizgowe. Definicje, podziały, konstrukcja. Obliczenia łożysk ślizgowych.

- Projekt I:.Zaprojektować połączenie nierozłączne spawane lub urządzenie z napędem śrubowym z korpusem spawanym lub innymi elementami spawanymi typu: a) ściągacz do łożysk, b) prasa śrubowa, c) napinacz pasowy, d) podnośnik. Schemat i dane indywidualne. Zadania do wykonania: a) analiza obciążeń, b) obliczenia wytrzymałościowe, c) rysunek złożeniowy d) rysunki wykonawcze wskazanych części.

- Projekt II: Zaprojektować wałek maszynowy według zadanego schematu wraz z jego podporami. Wykonać obliczenia wałka metodą wykreślno - analityczną, rysunek złożeniowy, rysunki wykonawcze wskazanych części.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Homik W., Połowniak P. - Podstawy konstrukcji maszyn - wybrane zagadnienia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2012

Osiński Zb. (red.) - Podstawy konstrukcji maszyn, Tom I, II - PWN Warszawa. - 1999

Dietrich M. (red.) - Podstawy konstrukcji maszyn, Tom I, II - WNT Warszawa. - 1995

Maksymiuk M., Dąbrowski Z. - Wały i osie - PWN Warszawa . - 1984

Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Połączenia spawane - Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów.. - 1995

Mazanek E. (red) - Podstawy konstrukcji maszyn - WNT Warszawa . - 2005

Mazanek E.(red) - Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn, Tom I, II - WNT, Warszawa. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kurmaz L., Kurmaz O. - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. - 2007

Niezgodziński M., Niezgodziński T. - Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe - PWN Warszawa. - 1996

Kocańda S., Szala J. - Podstawy obliczeń zmęczeniowych - PWN Warszawa. - 1985

Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Materiały pomocnicze do projektowania - Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów. - 1995

Literatura do samodzielnego studiowania

Szewczyk K. - Połączenia gwintowe - PWN Warszawa. - 1993

Literatura uzupełniająca

Osiński J. - Wspomagane komputerowo projektowanie typowych zespołów i elementów maszyn - PWN Warszawa. - 1994

Lawrowski Zb. - Techniki smarowania - PWN Warszawa. - 987

Branowski B. - Sprężyny metalowe - PWN Warszawa. - 1997

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę związaną z projektowaniem układów mechatronicznych.wykładegzamin cz. pisemna
Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać interpretacji, uzasadniać opinie.projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych.projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa
Zna podstawowe procesy tribologiczne zachodzące w urządzeniach mechanicznych. Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń elementów maszyn, dobrać odpowiednią metodą obliczeń wytrzymałościowych.wykładegzamin cz. pisemna
Zna podstawowe rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych w budowie maszyn, sposoby ich doboru oraz obliczeń wytrzymałościowych tych połączeń. Zna technologię ich wykonania.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Zna konstrukcję i metody obliczania wytrzymałości połączeń wpustowych, wielowypustowych, klinowych oraz kołkowych.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Potrafi ułożyskować osie i wały maszynowych. Zna konstrukcję łożysk tocznych i ślizgowych i zakres ich stosowania.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę związaną z projektowaniem układów mechatronicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi samodzielnie przeanalizować właściwości konstrukcji mechatronicznych omawianych na wykładzie. Potrafi przedstawić różne rozwiązania projektowanych układów mechatronicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dokonać analizy optymalizacyjnej właściwości konstrukcji mechatronicznych
Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać interpretacji, uzasadniać opinie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi prawidłowo uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma poszerzoną wiedzę na podstawie lektury czasopism naukowych
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zaprojektować prawidłowo bardziej zaawansowaną konstrukcyjnie wersję zadanych układów mechatronicznych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Poznał bardziej zaawansowane metody obliczania konstrukcji mechatronicznych
Zna podstawowe procesy tribologiczne zachodzące w urządzeniach mechanicznych. Potrafi zidentyfikować rodzaj obciążeń elementów maszyn, dobrać odpowiednią metodą obliczeń wytrzymałościowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Zna podstawowe rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych w budowie maszyn, sposoby ich doboru oraz obliczeń wytrzymałościowych tych połączeń. Zna technologię ich wykonania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Zna konstrukcję i metody obliczania wytrzymałości połączeń wpustowych, wielowypustowych, klinowych oraz kołkowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Potrafi ułożyskować osie i wały maszynowych. Zna konstrukcję łożysk tocznych i ślizgowych i zakres ich stosowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kudasik
Prowadzący grup: Wojciech Homik, Bogdan Kozik, Tomasz Kudasik, Jacek Pacana, Bartłomiej Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kudasik
Prowadzący grup: Tomasz Kudasik, Jacek Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kudasik
Prowadzący grup: Michał Batsch, Tomasz Kudasik, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kudasik
Prowadzący grup: Michał Batsch, Tomasz Kudasik, Edward Rejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kudasik
Prowadzący grup: Tomasz Kudasik, Aleksander Mazurkow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)