Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika techniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-DU>MecNTec
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obligatoryjny dla studentów pierwszego semestru. Tematyka modułu obejmuje zagadnienia mechaniki technicznej.

Treści kształcenia

- Przypomnienie wiadomości dotyczących kinematyki bryły (zagadnienia dotyczące ruchu postępowego, obrotowego oraz płaskiego bryły).

- Wprowadzenie w tematykę mechaniki stosowanej. Pojęcia podstawowe. Zasada prac przygotowanych (wirtualnych) układu sił działających na bryłę w ruchu postępowym i obrotowym, przykłady.

- Zasada prac przygotowanych (wirtualnych) - układu sił działających na bryłę w ruchu płaskim. Praca przygotowana układu sił działających na układ brył (np. mechanizm), przykłady.

- Ogólne równanie dynamiki.

- Ogólne równanie dynamiki, przykłady.

- Zasada równowagi kinetostatycznej.

- Zasada równowagi kinetostatycznej, przykłady.

- Kolokwium z treści kształcenia TK02-TK07

- Równania Lagrange'a. Więzy i ich równania, współrzędne uogólnione, uogólnione przesunięcie wirtualne.

- Równania Lagrange'a - siły uogólnione, przykłady.

- Równania Lagrange'a, równowaga układu, pole potencjalne, równowaga statyczna w polu potencjalnym.

- Równania Lagrange'a drugiego rodzaju.

- Równania Lagrange'a drugiego rodzaju, przykłady.

- Równania Lagrange'a drugiego rodzaju, równania Newtona -Eulera w dynamice manipulatorów. Symulacje komputerowe.

- Egzamin z treści kształcenia TK09-TK14

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Statyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Kinematyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Dynamika - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Giergiel J., Żylski W., - Dynamika dla Mechatroników - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2011

Giergiel J., Giergiel M., - Mechanika ogólna, Przykłady, pytania i zadania - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Kinematyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Dynamika - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

Giergiel J., Głuch L., ŁopataA., - Zbiór zadan z mechaniki ogólnej, metodyka rozwiązań. - AGH, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne. - 2001

Nizioł J. - Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki - WNT, Warszawa. - 2002

Literatura uzupełniająca

Nizioł J. - Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki - WNT, Warszawa. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada wiedzę z zakresu analitycznych metod opisu dynamiki układów technicznych.wykład, laboratoriaegzamin, kolokwium
posiada umiejętności i  kompetencje rozwiązywania problemówtechnicznych w oparciu o prawa mechaniki, umie zastosować odpowiednie metody analityczne do opisu układów mechanicznych i zjawisk, potrafi ocenić wady i zalety poszczególnych metod.wykład, laboratoriaegzamin, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada wiedzę z zakresu metod klasycznych, energetycznych i analitycznych opisu statyki, kinematyki i dynamiki ciał materialnych, w tym układów drgających.
umie zastosować odpowiednie metody klasyczne, energetyczne i analityczne do opisu układów mechanicznych i zjawisk, w tym układów drgających, potrafi ocenić wady i zalety poszczególnych metod, potrafi dokonać symulacji modeli układów mechanicznych, potrafi dokonać pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących opisywane i modelowane zjawiska.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak
Prowadzący grup: Piotr Gierlak, Wojciech Łabuński, Paweł Obal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Muszyńska
Prowadzący grup: Magdalena Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)