Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konstrukcji maszyn 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-ZI>PKM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstrukcji maszyn 2
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 5 sem. - mechatronika, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Treści kształcenia

- Sprzęgła. Definicja, podziały, konstrukcja. Sprzęgła sztywne. Sprzęgła podatne. Sprzęgla cierne- wielopłytkowe - odśrodkowe. Obliczanie podstawowych wymiarów sprzęgieł.

- Łożyska toczne. definicje, podziały, zasady konstrukcyjne, normalizacja. Rozkład obciążeń w łożysku tocznym, współpraca elementów tocznych z bieżniami - wzory Hertza. Trwałość i nośność łożysk tocznych. Nośność ruchowa, spoczynkowa. Dobór łożysk tocznych. Zasady łożyskowań - ruchomy wałek, ruchoma obudowa. Uszczelnienie łożyski, ustalanie łożysk na wałkach i w obwodzie.

- Łożyska ślizgowe. Definicje, podziały, rodzaje tarcia, rozkład nacisków na obwodzie czopa w przypadku tarcia półsuchego, moment tarcia w łozysku przy tarciu półsuchym. Obliczenia czopów poprzecznych, sprawdzanie czopów poprzecznych na grzanie. Rozkład nacisków, moment tarcia w czopie wzdlużnym. Konstrukcja łożysk ślizgowych.

- Napędy. Rodzaje napędów, kryteria podziału. Napędy cierne. Konstrukcja, rodzaje, obliczenia podstawowych wymiarów. Obliczenia kinematyczne.

- Przekładnie zębate. Kryteria podziału, prawo zazębienia. Kształt zarysu zęba. Ewolwenta kola, własności ewolwenty. Funkcja ewolwentowa, równanie ewolwenty - involuta kąta a, nominalny kąt zarysu. Linia przyporu, odcinek przyporu, liczba przyporu.

- Konstrukcja zęba o zarysie ewolwentowym. Wymiary koła zębatego.

- Współparca koła zębatego z zębatką - metody obróbki kół zębatych - podcinanie zarysu zęba. Zarys odniesienia, linia przejściowa boku zęba, graniczna liczba zębów.

- Korekcja uzębienia. Minimalne i maksymalne przesunięcie narzędzia, wymiary zęba i koła korygowanego. Korekcja zazębienia. Grubość zęba na dowolnej średnicy. Wyznaczanie rzeczywistego kąta przyporu, rzeczywista odległość osi.

- Koła zębate o zebach śrubowych. Zależności geometryczne - moduł czołowy, moduł normalny, czołowy kąt zarysu, zastępcza liczba zębów. Liczba przyporu, korekcja uzębienia i zazębienia.

- Stożkowe przekładnie czołowe, zależności geometryczne, przełożenie, zastępcza liczba zębów.

- Wytrzymałościowe obliczenia przekładni zębatych. Obciążenia zastępcze. Obliczanie na zginanie, obliczanie na nacisk powierzchniowy, obliczanie na zagrzanie.

- Projekt: Zaprojektować zębaty reduktor dwustopniowy. Dobrać schemat reduktora. Wykonać obliczeń kinematyczne i wytrzymałościowe współpracujących par kół zębatych. Dobrać łożysk tocznych lub ślizgowych. Wyznaczyć przekroje wałków w punktach najbardziej obciążonych, nadać kształty geometryczne wałkom. Zaprojektować (dobrać) sprzęgło (tulejowe, łubkowe, tarczowe, elastyczne). Sporządzić rysunek złożeniowego oraz wykonawcze części wskazanych przez prowadzącego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dietrych J., Korewa W., Zygmunt K. - Podstawy konstrukcji maszyn. cz. III - PWN Warszawa. - 1991

Muller L. - Przekładnie zębate. badania. - WNT Warszawa. - 1981

Ochęduszko K. - Koła zębate Tom.I, II i III Konstrukcja - PWN Warszawa. - 1985

Osiński Z. (red.) - Podstawy konstrukcji maszyn - PWN Warszawa. - 1998

Osiński Z., Wróbel J. - Teoria konstrukcji - PWN Warszawa. - 1995

Homik W., Połowniak P. - Podstawy konstrukcji maszyn - wybrane zagadnienia, - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bartoszewicz J. - Przekładnie cierne - PWN Warszawa. - 1984

Dziama A., Michniewicz M., Niedźwiecki A. - Przekładnie zębate - PWN Warszawa. - 1995

Muller L. - Przekładnie zębate, projektowanie - WNT Warszawa. - 1996

Kurmaz L., Kurmaz O. - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Kielce. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Markowski T., Mijał M., Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Napędy mechaniczne cz.I i II - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów. - 1999

Literatura uzupełniająca

Osiński Z. - Sprzęgła i hamulce - PWN Warszawa. - 1996

Osiński J. - Wspomagane komputerowo projektowanie typowych zespołów i elementów maszyn - PWN Warszawa. - 1994

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę związaną z projektowaniem układów mechatronicznych.wykład, projekt indywidualnywykład, projekt indywidualny
Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać interpretacji, uzasadniać opiniewykład, projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych.wykład, projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa
Zna rodzaje sprzęgieł sztywnych, podatnych, przymusowych. Potrafi dobrać i obliczyć sprzęgła w zależności od wymagań technicznych.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Potrafi dokonać obliczeń wymiarów geometrycznych i obliczeń wytrzymałościowych walcowych kół zębatych i przekładni zębatych o zębach prostych i o śrubowej linii zębów, z korekcją i bez korekcji uzębienia. Potrafi obliczać według metod ISO koła zębate walcowe.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Zna geometrię, kinematykę przekładni walcowych o osiach wichrowatych, przekładni stożkowych (o zębach prostych i skośnych). Potrafi wyznaczyć rozkłady sił w poszczególnych elementach przekładni. Potrafi obliczać według metod ISO koła stożkowe.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Potrafi zaprojektować osie i wały maszynowe oraz właściwie je ułożyskować. Zna konstrukcję łożysk tocznych i ślizgowych i zakres ich stosowania.wykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Potrafi wykorzystać komputer i dostępne oprogramowanie inżynierskie w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych oraz wykonaniu rysunków złożeniowych i wykonawczych urządzeń mechanicznych. Potrafi zaproponować modele obliczeniowe i algorytmy dotyczące typowych napędów mechanicznych.projekt indywidualnysprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę związaną z projektowaniem układów mechatronicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi samodzielnie przeanalizować właściwości konstrukcji mechatronicznych omawianych na wykładzie. Potrafi przedstawić różne rozwiązania projektowanych układów mechatronicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dokonać analizy optymalizacyjnej właściwości konstrukcji mechatronicznych
Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać interpretacji, uzasadniać opinienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi prawidłowo uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma poszerzoną wiedzę na podstawie lektury czasopism naukowych
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zaprojektować prawidłowo bardziej zaawansowaną konstrukcyjnie wersję zadanych układów mechatronicznych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Poznał bardziej zaawansowane metody obliczania konstrukcji mechatronicznych
Zna rodzaje sprzęgieł sztywnych, podatnych, przymusowych. Potrafi dobrać i obliczyć sprzęgła w zależności od wymagań technicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5 (bezbłędnie).
Potrafi dokonać obliczeń wymiarów geometrycznych i obliczeń wytrzymałościowych walcowych kół zębatych i przekładni zębatych o zębach prostych i o śrubowej linii zębów, z korekcją i bez korekcji uzębienia. Potrafi obliczać według metod ISO koła zębate walcowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5 (bezbłędnie).
Zna geometrię, kinematykę przekładni walcowych o osiach wichrowatych, przekładni stożkowych (o zębach prostych i skośnych). Potrafi wyznaczyć rozkłady sił w poszczególnych elementach przekładni. Potrafi obliczać według metod ISO koła stożkowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5 (bezbłędnie).
Potrafi zaprojektować osie i wały maszynowe oraz właściwie je ułożyskować. Zna konstrukcję łożysk tocznych i ślizgowych i zakres ich stosowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5 (bezbłędnie).
Potrafi wykorzystać komputer i dostępne oprogramowanie inżynierskie w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych oraz wykonaniu rysunków złożeniowych i wykonawczych urządzeń mechanicznych. Potrafi zaproponować modele obliczeniowe i algorytmy dotyczące typowych napędów mechanicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5 (bezbłędnie).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)