Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały kompozytowe i konstrukcje inteligentne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>MKiKI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały kompozytowe i konstrukcje inteligentne
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 6 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu właściwości komponentów i budowy wewnętrznej kompozytów o osnowie polimerowej, metalicznej i ceramicznej na właściwości mechaniczne i użytkowe, podstaw mechaniki kompozytów włóknistych, mechanizmów niszczenia i metod badania właściwości mechanicznych kompozytów oraz właściwości materiałów funkcjonalnych stosowanych w czujnikach i elementach wykonawczych konstrukcji inteligentnych, takich jak stopy z pamięcią kształtu, ciecze elektro- i magnetoreologiczne, materiały piezoelektryczne, magnetostrykcyjne i światłowody.

Treści kształcenia

- Materiały kompozytowe – ogólna charakterystyka, klasyfikacja, materiały stosowane na osnowę i wzmocnienie kompozytów

- Podstawy mechaniki kompozytów. Prognozowanie właściwości sprężystych i wytrzymałościowych kompozytów

- Metody badań właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów kompozytowych

- Włókna i wyroby z włókien stosowane do zbrojenia kompozytów – struktura, właściwości, metody wytwarzania

- Kompozyty o osnowie metalicznej, ceramicznej i polimerowej

- Kompozyty warstwowe – laminaty i konstrukcje z rdzeniem o małej gęstości

- Materiały funkcjonalne w kompozytach i konstrukcjach inteligentnych – stopy z pamięcią kształtu, materiały piezoelektryczne, magnetostrykcyjne, ciecze elektro- i magnetoreologiczne, światłowody, nanorurki węglowe, materiały samonaprawiające się

- Monitorowanie stanu konstrukcji

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

A. Boczkowska i in. - Kompozyty - Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa. - 2003

W. Królikowski - Polimerowe kompozyty konstrukcyjne - PWN, Warszawa. - 2012

J. German - Podstawy mechaniki kompozytów włóknistych - Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków. - 1998

M.V. Gandhi, B.S. Thompson - Smart materials and structures - Chapman & Hall, London. - 1992

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

S. Ochelski - Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych - WNT, Warszawa. - 2004

I. Hyla - Elementy mechaniki kompozytów - Wyd. Pol. Śl., Gliwice. - 1995

J.Sieniawski, A.Cyunczyk - Właściwości ciał stałych - Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

D. Żuchowska - Polimery konstrukcyjne - WNT, Warszawa. - 2005

J. Nowacki - Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną - WNT, Warszawa. - 2004

L.A. Dobrzański - Podstawy nauki o materiałach. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego - WNT, Warszawa. - 2002

Literatura uzupełniająca

M.F. Ashby, D.R.H. Jones - Materiały inżynierskie - WNT, Warszawa. - 1995

J. Śleziona - Podstawy technologii kompozytów - Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 1998

K. Varadan., K.J. Vinoy, S. Gopalakrishnan - Smart Material Systems and MEMS - John Wiley & Sons. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą materiałów stosowanych na osnowę i zbrojenie kompozytów oraz wpływu postaci zbrojenia na ich właściwości wytrzymałościowe.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium
Posiada wiedzę w zakresie podstaw projektowania struktury i wytwarzania elementów konstrukcyjnych z materiałów kompozytowych.wykładegzamin cz. pisemna
Posiada wiedzę na temat kompozytów o osnowie polimerowej, metalicznej i ceramicznej w obszarze ich właściwości i zastosowania w technice oraz metod badań materiałów kompozytowych.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium, raport pisemny
Posiada wiedzę na temat materiałów funkcjonalnych w zakresie ich właściwości i zastosowania w konstrukcjach inteligentnych.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę dotyczącą materiałów stosowanych na osnowę i zbrojenie kompozytów oraz wpływu postaci zbrojenia na ich właściwości wytrzymałościowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada wiedzę w zakresie czynników strukturalnych i zjawisk fizycznych determinujących właściwości materiałów stosowanych w kompozytach.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę na temat metod wytwarzania włókien zbrojących stosowanych w kompozytach konstrukcyjnych i wpływu warunków procesu wytwarzania na właściwości mechaniczne włókien.
Posiada wiedzę w zakresie podstaw projektowania struktury i wytwarzania elementów konstrukcyjnych z materiałów kompozytowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada wiedzę w zakresie wpływu metod i warunków wytwarzania kompozytów na ich właściwości mechaniczne i użytkowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę na temat mechanizmów oddziaływania czynników strukturalnych na właściwości wytrzymałościowe kompozytów.
Posiada wiedzę na temat kompozytów o osnowie polimerowej, metalicznej i ceramicznej w obszarze ich właściwości i zastosowania w technice oraz metod badań materiałów kompozytowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada wiedzę w zakresie kryteriów i zasad doboru materiałów kompozytowych do określonych zastosowań.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę na temat mechanizmów niszczenia materiałów kompozytowych oraz parametrów charakteryzujących właściwości wytrzymałościowe kompozytów.
Posiada wiedzę na temat materiałów funkcjonalnych w zakresie ich właściwości i zastosowania w konstrukcjach inteligentnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada wiedzę w zakresie czynników strukturalnych i zjawisk fizycznych determinujących właściwości materiałów funkcjonalnych stosowanych w konstrukcjach inteligentnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę na temat kryteriów i zasad doboru materiałów stosowanych w roli czujników i elementów wykonawczych konstrukcji inteligentnych oraz czynników ograniczających ich stosowanie w określonych warunkach obciążenia i środowiskowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)