Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika stopów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>TS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika stopów
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Poznanie zasad termodynamiki i funkcji termodynamicznych (entalpia, entropia, potencjal termodynamiczny) oraz opis przemian fazowych i warunków występowania faz w równowadze i kierunku zachodzenia przemian i reakcji przy pomocy funkcji termodynamicznych

Treści kształcenia

- Pojęcia podstawowe (skladnik, faza, uklad otwarty, zamknięty, izolowany). I i II zasada termodynamiki

- Procesy odwracalne i nieodwracalne, ciepło właściwe

- Funkcje termodynamiczne- entalpia, entropia, potencjał termodynamiczny

- III zasada termodynamiki, prężność par

- Funkcje termodynamiczne roztworów i ich składników

- Równanie Gibbsa-Duhema, prawo Raoulta i prawo Henriego

- Podział roztworów (roztwory idealne i rzeczywiste; reguralne, semiregularne i nieregulalne)

- Funkcje nadmiarowe, wybór standardu

- Metody opisu współczynnika aktywności w funkcji temperatury i stężenia w stopach dwuskładnikowych

- Metody opisu współczynnika aktywności w funkcji temperatury i stężenia w stopach trójskładnikowych, parametry oddziaływania

- Metody wyznaczania aktywności i innych funkcji termodynamicznych

- Równowaga w ukladach wieloskladnikowych i wielofazowych, stała równowagi

- Reguła faz, przemiany fazowe

- Reakcje redukcji i utleniania

- Powinowactwo do tlenu i siarki, prawo rozcieńczeń

- Funkcje termodynamiczne 1 mola substancji czystej, ciepło własciwe, wzór Kelleya

- Obliczanie entalpii

- Obliczanie entropii i potemcjału termodynamicznego

- Roztwory, podział roztworow, współczynnik aktywności

- Funkcje termodynamiczne substancji w roztworze, prężności parcjalne

- Wyznaczanie wspołczynników równania Krupkowskiego, równanie Wagnera

- Termodynamiczne kryteria powinowactwa metali do gazów i niemetali, zastosowanie prawa rozcieńczeń

- zajęcia zaliczeniowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Aleksander Krupkowski - Zasady Termodynamiki i ich zastosowanie w metalurgii i metaloznawstwie - PWN Krakow. - 1958

Aleksander Krupkowski - Podstawowe zagadnienia teorii procesow metalurgicznych - PWN . - 1974

Henryk Buchowski - Roztwory - WNT. - 1995

A.G. Moraczewski - Termodynamika ciekłych metali i stopionych soli - WNT. - 1993

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Aleksander Krupkowski - Zasady termodynamiki i ich zastosowanie w metalurgii i metaloznawstwie - PWN. - 1958

Literatura uzupełniająca

Julian Szelkey, Nickolas J. Themelis - Rate phenomena in process metallurgy - Willey&Sons, Inc.. - 1971

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna podstawowe funkcje termodynamiczne i zależności pomiędzy nimiwykład, ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny
Umie opisać wybrane procesy metalurgiczne przy pomocy funkcji termodynamicznych

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna podstawowe funkcje termodynamiczne i zależności pomiędzy niminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi obliczyć zmiane wartości funkcji termodynamicznych w trakcie ogrzewania lub chłodzenia nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi obliczyć zmianę wartości funkcji termodynamicznych związanych z przemianami fazowymi i reakcjami chemicznymi.
Umie opisać wybrane procesy metalurgiczne przy pomocy funkcji termodynamicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi przewidzieć kierunek zachodzenia procesunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi obliczyć kiedy proces sie zakińczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)