Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizykochemia powierzchni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/T-DU>FP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizykochemia powierzchni
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 2 sem. - inżynieria materiałowa, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń, kończy się egzaminem. Zajęcia dotyczą procesów fizykochemicznych przebiegających na powierzchni fazy stałej: korozji, metod ochrony przed korozją, adsorpcji, zwilżalności przez fazę ciekłą.

Treści kształcenia

- Charakterystyka procesów elektrochemicznych przebiegających na powierzchni ciał stałych

- Najważniejsze mechanizmy korozji metali.

- Procesy korozji metali i stopów

- Metody ochrony metali przed korozją

- Budowa powierzchni ciała stałego, adsorpcja fizyczna i chemiczna.

- Napięcie powierzchniowe i energia powierzchniowa, zwilżalność powierzchni.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jan Łaskawiec - Fizykochemia powierzchni - Gliwice Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. - 1993

Edward T. Dutkiewicz - Fizykochemia powierzchni - Warszawa WNT. - 1998

Arthur W. Adamson - Chemia fizyczna powierzchni - Warszawa PWN. - 1978

Herbert H. Uhlig - Korozja i jej zapobieganie - WNT Warszawa. - 1976

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz - Chemia fizyczna cz. 1 i cz. 2 - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN . -

Arthur W. Adamson - Zadania z chemii fizycznej - Warszawa PWN. - 1978

Tadeusz Burakowski, Tadeusz Wierzchoń - Inżynieria powierzchni metali: podstawy, urządzenia, technologie - Warszawa WNT. - 1995

Wanda Gumowska, Irena Harańczyk, Ewa Rudnik - Korozja i ochrona metali / ćwiczenia laboratoryjne - Kraków : Uczelniane Wydaw. Nauk.-Dydakt. AGH im. S. Staszica. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Jan Łaskawiec - Inżynieria powierzchni - Gliwice Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. - 1997

Literatura uzupełniająca

Peter W Atkins - Chemia fizyczna - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2012

Adam Bielański - Podstawy chemii nieogranicznej - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2013

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna procesy elektrochemicznego oddziaływania powierzchni metali z otoczeniem - korozji metali i ich stopów najczęściej stosowanych w technice oraz podstawowe metody ochrony przed korozją.wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, egzamin cz. pisemna
Zna budowę powierzchni ciał stałych i przebieg zachodzących na nich procesów fizykochemicznych - adsorpcja, zwilżaniewykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, egzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Rozumie pojęcia napięcia powierzchniowego, energii powierzchniowej, adhezji i kohezji, metody wyznaczania wartości napięcia powierzchniowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi przeprowadzić proste obliczenia wartości napięcia powierzchniowego w oparciu o dane eksperymentalne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Rozumie znaczenie zjawisk napięcia powierzchniowego, adhezji i kohezji w inżynierii powierzchni.
Rozumie zjawiska adsorpcji gazów i cieczy na powierzchni ciał stałychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi przeprowadzić proste obliczenia w oparciu o dane eksperymentalne (wyznaczenie izotermy adsorpcji, określenie powierzchni adsorbenta)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Rozumie i potrafi wskazać zastosowanie zjawisk adsorpcji w procesach przemysłowych.
Rozumie procesy tarcia i smarowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie wpływ procesów tarcia i smarowania na zużycie ścierne materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wyznaczyć wartość współczynnika tarcia w oparciu o dane pomiarowe.
Rozumie zjawiska korozji metali i stopów w roztworach wodnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi dobrać materiał do pracy w odpowiednim środowisku korozyjnym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi przeprowadzić proste obliczenia szybkości korozji i zinterpretować uzyskane wyniki.
Zna metody wytwarzania różnych powłok galwanicznych i konwersyjnych na podłożu metalicznymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wskazać wady i zalety różnych powłok galwanicznych i konwersyjnych oraz obszary ich zastosowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dobrać metodę obróbki elektrochemicznej metali i ich stopów dla zadanych zastosowań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)