Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka materiałowa i recykling materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/T-DU>GMiRM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka materiałowa i recykling materiałów
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 3 sem. - inżynieria materiałowa, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. Zajęcia dotyczą organizacji procesów produkcyjnych, zagadnień technicznego przygotowania produkcji, sterowania procesami zakupu, magazynowania, transportu wewnętrznego oraz zagadnień technologicznych procesów recyklingu metali i tworzyw niemetalicznych.

Treści kształcenia

- Istota i znaczenie gospodarki materiałowej na tle logistyki przedsiębiorstwa

- Cykl życia produktu, wprowadzanie nowego produktu na rynek, techniczne przygotowanie procesu produkcji

- Organizacja procesu produkcji

- Planowanie potrzeb materiałowych

- Zarządzanie procesami zakupu w przedsiębiorstwie

- Znaczenie procesów recyklingu w gospodarce i ochronie środowiska

- Przemysłowe procesy recyklingu materiałów metalicznych i niemetalicznych

- Nowoczesne metody planowania i sterowania przepływami produkcji

- Gospodarka magazynowa:

funkcjonowanie magazynów, wyposażenie magazynów, technologie i metody magazynowania, zagospodarowanie przestrzeni magazynowej, przechowalnictwo towarów, wydajność i koszty magazynowania, zadania magazynów w systemie logistycznym

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. - Logistyka w przedsiębiorstwie - PWE. - 2003

Liwowski B., Kozłowski R. - Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją - Oficyna ekonomiczna. - 2006

Kucharski M. - Recykling metali nieżelaznych - Wydawnictwo AGH. - 2010

Arnold T., Chapman S., Clive L., - Introduction to materials management - Prentice Hall, Ohio. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Korzeniowski A., Weselik Z., Skowroński Z., Kaczmarek M. - Zarządzanie gospodarką magazynową - PWE. - 1997

Grandys, E. - Podstawy zarządzania produkcją - Difin. - 2013

Śliwczyński B., Koliński A., Andrzejczyk P. - Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych - Instytut Logistyki i magazynowania. - 2014

Kucharski M - Recykling metali nieżelaznych - Wydawnictwo AGH. - 2010

Pisz I., Sęk E., Zielecki W. - Logistyka w przedsiębiorstwie - PWE, Warszawa. - 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

Arnold T., Chapman S., Clive L., - Introduction to materials management - Prentice Hall, Ohio. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia zagadnienia gospodarowania materiałami we współczesnym przedsiębiorstwie i zasad realizacji procesów technicznego przygotowania produkcji, zaopatrzenia materiałowego i zarządzania zapasamiwykład, ćwiczenia rachunkowereferat ustny
Rozumie znaczenie procesów recyklingu materiałów w gospodarce, ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii recyklingu materiałów powszechnie stosowanych w gospodarce (w szczególności metali).wykład, ćwiczenia rachunkowereferat ustny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Rozumie czym jest gospodarka materiałowa, jakie jest jej znaczenie w ekonomice przedsiębiorstwanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi określić zależności pomiędzy podsystemami gospodarki materiałowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Rozumie wpływ prowadzonej gospodarki materiałowej na efekt ekonomiczny przedsiębiorstwa
Zna podstawowe zasady organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie wpływ organizacji gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa na jego wynik ekonomicznynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zaproponować sposób organizacji gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstwa z określonej branży na podstawie informacji o jej specyfice
Zna metody sterowania gospodarką materiałową tj. procesami zaopatrzenia, kształtowaniem zapasów i wykorzystaniem materiałów z uwzględnieniem efektywności ekonomicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi procesami gospodarki materiałowej i ich wpływ na wynik ekonomiczny przedsiębiorstwanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wskazać słabe punkty istniejącego systemu gospodarowania materiałami w przedsiębiorstwie i zaproponować rozwiązania
Rozumie znaczenie procesów recyklingu materiałów w gospodarce, zna procesy technologiczne recyklingu (w szczególności metali)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie kryteria doboru różnych technologii przetwarzania do różnych typów odpadównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zaproponować technologię przetwarzania odpadów, neutralizacji szkodliwych substancji znając ich pochodzenie i skład chemiczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)