Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań materiałów i warstw wierzchnich 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/T-DU>MBMiWW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań materiałów i warstw wierzchnich 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące metod badania warstw wierzchnich i powłok umożliwiających określenie ich grubości, adhezji, odporności erozyjnej oraz korozyjnej. Zawiera również tematykę określania wybranych właściwości fizycznych materiałów ceramicznych.

Treści kształcenia

- Metody określenia przyczepności warstw i powłok. Klasyfikacja uszkodzeń tworzących się we wgłębieniu powstałym podczas badania przyczepności powłok do materiału podłoża metodą zarysowania.

- Przyśpieszone badania odporności na korozję materiałów w atmosfere obojętnej mgły solnej

- Metody badań naprężeń własnych materiałów

- Metody badań grubości warstw i powłok.

- Metody określanie odporności erozyjnej warstw i powłok.

- Badania właściwości powłok lakierniczych: grubości, przyczepności, twardości

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L. - Podstawy nauki o materiałach - Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2006

Burakowski T., Wierzchoń T. - Inżynieria powierzchni metali - WNT, Warszawa. - 1995

Przybyłowicz K. - Metody badań metali i stopów - Wyd. AGH, Kraków. - 1997

D. P. Woodruff i T. A. Delchar - Modern Techniques of Surface Science - Cambridge University Press. - 1994

Pampuch R - Współczesne materiały ceramiczne - Wyd. AGH, Kraków. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Blicharski M. - Inżynieria powierzchni - WNT, Warszawa. - 2009

PN-EN 1071-3 - Techniczna ceramika zaawansowana. Metody badania powłok ceramicznych - . -

ASTM G76 - Standard Test Method for Conducting Erosion Tests by Solid Particle Impingement Using Gas Jets - . -

Nadachowski F., Jonas F., Ptak W. - Wstęp do projektowania technologii ceramicznych - Wyd. AGH, Kraków. - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Tkaczyk S. - Powłoki ochronne - Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 1997

Pampuch R., Hajerko K., Kordek M. - Nauka o procesach ceramicznych - PWN, Warszawa. - 1992

Literatura uzupełniająca

Nadachowski F., Jonas S., Wodnicka K. - Ceramologia - Wyd. AGH, Kraków. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę dotyczącą metod określania grubości powłok oraz oceny przyczepności powłok, zna klasyfikację uszkodzeń tworzących się we wgłębieniu powstałym podczas badania przyczepności powłok do materiału podłoża metodą zarysowania (scratch test).wykład, laboratoriumkolokwium, raport pisemny
Posiada wiedzę dotyczącą podstaw metod wyznaczania odporności erozyjnej i korozyjnej warstw wierzchnich i powłok. wykład, laboratoriumkolokwium, raport pisemny
Student posiada wiedzę dotyczącą bezdotykowego pomiaru powłok lakierniczych, przyczepności metodą siatki nacięć oraz odrywania..wykład, laboratoriumkolokwium, raport pisemny
Student posiada pogłębioną wiedzę. Student posiada umiejętność prowadzenia badań naukowychwykład, laboratoriumkolokwium, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę dotyczącą metod określania grubości powłok oraz oceny przyczepności powłok, zna klasyfikację uszkodzeń tworzących się we wgłębieniu powstałym podczas badania przyczepności powłok do materiału podłoża metodą zarysowania (scratch test).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wymienić zasadnicze elementy aparatury stosowanej do określania grubości powłok i oceny ich przyczepności oraz opisać sposób jej działania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie ocenić poprawność wykonania badań oraz interpretować wyniki badań grubości i przyczepności powłok.
Posiada wiedzę dotyczącą podstaw metod wyznaczania odporności erozyjnej i korozyjnej warstw wierzchnich i powłok. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wymienić zasadnicze elementy aparatury stosowanej do określania odporności erozyjnej i korozyjnej warstw wierzchnich i powłok oraz opisać sposób jej działania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie ocenić poprawność wykonania badań oraz interpretować wyniki badań odporności erozyjnej i korozyjnej powłok.
Student posiada wiedzę dotyczącą bezdotykowego pomiaru powłok lakierniczych, przyczepności metodą siatki nacięć oraz odrywanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wymienić zasadnicze elementy aparatury stosowanej do bezdotykowego pomiaru powłok lakierniczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie ocenić poprawność wykonania badań oraz interpretować wyniki bezdotykowego pomiaru powłok lakierniczych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)