Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały metaliczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>MM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały metaliczne
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 4 sem. - inżynieria materiałowa, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o tworzywach metalicznych stosowanych w technice: stopach żelaza (stalach i żeliwach), stopach metali (Al, Cu, Zn, Mg, Ni, Ti).

Treści kształcenia

- Techniczne stopy żelaza z węglem; wykres równowagi fazowej, składniki fazowe mikrostruktury.

- Przemiany fazowe i ich wykorzystanie w procesach kształtowania mikrostruktury i właściwości stopów żelaza.

- Stal niestopowa, staliwo, żeliwo – właściwości i zastosowanie.

- Wpływ pierwiastków stopowych na właściwości stopów żelaza z węglem.

- Stal stopowa konstrukcyjna, maszynowa, narzędziowa, o określonych właściwościach fizycznych i chemicznych.

- Miedź i stopy miedzi.

- Aluminium i stopy aluminium.

- Stopy cynku, magnezu, cyny i ołowiu.

- Stopy niklu i tytanu.

- Stopy specjalne (metali wysokotopliwych, szlachetnych i inne).

- Stopy żelaza z węglem. Badania metalograficzne stali niestopowej i stopowej, staliwa i żeliwa.

- Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stopów żelaza.

- Badania metalograficzne stopów metali nieżelaznych.

- Obróbka cieplna stopów metali nieżelaznych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L.A. - Metalowe materiały inżynierskie - WNT, Warszawa . - 2004

Dobrzański L.A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2006

Przybyłowicz K. - Metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2007

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej. Stal - WNT, Warszawa. - 2009

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Metale : wybrane zagadnienia z fizyki metali i metaloznawstwa teoretycznego - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Fizykochemia przemian fazowych - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Właściwości ciał stałych - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Struktura ciał stałych - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Sieniawski J. (red) - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów . - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Ashby M.F., Jones D.R. - Materiały inżynierskie - WNT, Warszaw. - 1995

Literatura uzupełniająca

Dobrzański L.A. - Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice. - 2008

Hernas A. - Żarowytrzymałość stali i stopów cz.I - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice. - 2000

Publikacje naukowe

E. Baake; G. Gerstein; G. Jarczyk; D. Köppen; G. Mrówka-Nowotnik - Resonant pulsed electromagnetic stirring of melt for effective grain fragmentation - . - 2018

E. Bąk; G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik; P. Rokicki - Single-frequency induction hardening of structural steel - . - 2018

A. Gradzik; G. Mrówka-Nowotnik; J. Nawrocki; J. Sieniawski - Laser Surfacing of Superalloy Inconel 738LC-Based Alloy Stellite 694 – Overlay Weld Imperfections - . - 2017

A. Gradzik; G. Mrówka-Nowotnik; J. Nawrocki; J. Sieniawski - Wpływ warunków procesu napawania laserowego na mikrostrukturę i twardość napoiny Stellite 694 na podłożu z nadstopu niklu Inconel 738LC - . - 2016

G. Jakubowicz; D. Kurkowski; G. Mrówka-Nowotnik; J. Nawrocki; A. Nowotnik; P. Rokicki; J. Sieniawski; M. Wierzbińska - Heat treatment effect on microstructure and properties of single crystal cmsx-4 nickel-based superalloy - ABREU PCO-PORTO. - 2015

G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik; J. Sieniawski; M. Wierzbińska - Procesy wydzielania cząstek faz umacniających z przesyconych stopów AlMgSi - WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.. - 2015

G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik; J. Sieniawski; M. Wierzbińska - Wpływ długotrwałego wyżarzania ujednorodniającego na mikrostrukturę i właściwości stopu aluminium 6066 - WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O.. - 2015

G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik; P. Rokicki; J. Sieniawski - Dynamic precipitation of nickel-based superalloys undergoing severe deformation below the solvus temperature - CARL HANSER VERLAG. - 2015

M. Drajewicz; K. Dychtoń; G. Jakubowicz; K. Kubiak; D. Kurkowski; P. Kwolek; G. Mrówka-Nowotnik; G. Nawrat; A. Nowotnik; J. Sieniawski; A. Sobkowiak; M. Wierzbińska - Technologia wytwarzania warstw odpornych na korozję na stopach magnezu metodą utleniania jarzeniowego - . - 2015

M. Motyka; G. Mrówka-Nowotnik; J. Sieniawski; W. Ziaja - Microstructural characterization of quenched and plastically deformed two-phase α+β titanium alloys - POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY. - 2015

S. Kotowski; M. Motyka; G. Mrówka-Nowotnik; A. Nowotnik; J. Sieniawski - Hot deformation of 6xxx series aluminium alloys - POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Znajomość procesów technologicznych i możliwości zastosowania ich w kształtowaniu właściwości mechanicznych materiałów metalicznych, poprzez zabiegi obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i obróbki cieplno-plastycznej. wykładsprawdzian pisemny
Umiejętność klasyfikowania materiałów metalicznych ze względu na ich właściwości i możliwości zastosowania aplikacyjnego. wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Dobór parametrów, urządzeń, ośrodków grzewczych i chłodzących w celu otrzymania określonych własności w oparciu o przemiany strukturalne materiałów. Dobór parametrów dla realizacji technologii obróbki cieplnej składającej się z operacji, zabiegów i czynności, przy nagrzewaniu i chłodzeniu. Realizacja nowoczesnych procesów technologii utwardzania powierzchni w procesach hartowania powierzchniowego,laboratoriumsprawdzian pisemny, zaliczenie cz. ustna
Student posiada pogłębioną wiedzą i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowychwykład, laboratoriumsprawdzian pisemny, zaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Znajomość procesów technologicznych i możliwości zastosowania ich w kształtowaniu właściwości mechanicznych materiałów metalicznych, poprzez zabiegi obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i obróbki cieplno-plastycznej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę dotyczącą roli metali i stopów metali jako materiałów przeznaczonych na elementy konstrukcyjne, narzędzia, elementy maszyn i urządzeń oraz zaawansowanych technologicznie wyrobów. Posiada umiejętności opisu zjawisk towarzyszących procesom technologicznym stosowanych w kształtowaniu właściwości mechanicznych materiałów metalicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również klasyfikuje i opisuje zjawiska fizyczne stosowane w procesach technologicznych kształtujących mikrostrukturę i właściwości materiałów metalicznych
Umiejętność klasyfikowania materiałów metalicznych ze względu na ich właściwości i możliwości zastosowania aplikacyjnego. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę dotyczącą doboru odpowiednich pierwiastków stopowych i ich wpływu na właściwości mechaniczne. Klasyfikuje składniki fazowe w zależności od mikrostruktury materiałów metalicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętnie klasyfikuje właściwości materiałów metalicznych z procesami technologicznymi kształtującymi te właściwości. Dobiera procesy technologiczne dla poszczególnych grup materiałów w zależności od ich zastosowania.
Dobór parametrów, urządzeń, ośrodków grzewczych i chłodzących w celu otrzymania określonych własności w oparciu o przemiany strukturalne materiałów. Dobór parametrów dla realizacji technologii obróbki cieplnej składającej się z operacji, zabiegów i czynności, przy nagrzewaniu i chłodzeniu. Realizacja nowoczesnych procesów technologii utwardzania powierzchni w procesach hartowania powierzchniowego,nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna mechanizmy kształtujące właściwości materiałów metalicznych podczas zabiegów obróbki cieplnej. Dobiera parametry niezbędne do uzyskania wymaganych właściwości mechanicznych i użytkowych materiałów metalicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opisuje zjawiska fizyczne i mechaniczne występujące podczas przemian fazowych materiałów metalicznych. Odpowiednio kwalifikuje właściwości na podstawie składników mikrostrukturalnych materiałów uzyskiwanych podczas zabiegów obróbki cieplnej oraz cieplno-chemicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Grażyna Mrówka-Nowotnik, Agnieszka Nalborczyk-Kazanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Grażyna Mrówka-Nowotnik, Agnieszka Nalborczyk-Kazanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Grażyna Mrówka-Nowotnik, Agnieszka Nalborczyk-Kazanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mrówka-Nowotnik
Prowadzący grup: Grażyna Mrówka-Nowotnik, Agnieszka Nalborczyk-Kazanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)