Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>PEiE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Jednostka: Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
Grupy: Przedmioty 3 sem. - inżynieria materiałowa, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje podstawowe zgadnienia z zakresu elektrotechniki i elektroniki

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia elektrotechniki. Ładunek, prąd elektryczny. Pole elektrostatyczne, napięcie elektryczne, kondensatory. Obwód elektryczny - elementy,rodzaje. Strzałkowanie napięcia i prądu. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Moc i praca prądu elektrycznego. Źródła energii elektrycznej - rodzaje, charakterystyki prądowo-napięciowe. Sposoby łączenia rezystorów i żródeł w obwodach. Metody rozwiązywania liniowych obwodów rozgałęzionych prądu stałego - przykłady.

- Pole magnetyczne - wielkości pola. Prawa obwodów magnetycznych. Indukcja elektromagnetyczna - zjawisko indukcji, indukcyjność własna i wzajemna.

- Klasyfikacja przebiegów zmiennych. Wytwarzanie napięcia sinusoidalnie zmiennego. Wartość chwilowa, średnia i skuteczna przebiegów sinusoidalnych. Elementy R-L-C w obwodzie pradu przemiennego. Trójkąt impedancji. Wykresy wskazowe prądów i napięć. Zastosowanie liczb zespolonych do opisu wielkości sinusoidalnie zmiennych. Moc w obwodzie prądu sinusoidalnego. Przykłady rozgałęzionych obwodów prądu przemiennego i ich opis.

- Układy trójfazowe prądu przemiennego, podstawowe pojęcia. Moc w układach trójfazowych. Zastosowanie układów trójfazowych.

- Podstawy metrologii elektrycznej - elektryczne przyrządy pomiarowe, elektryczne metody pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

- Maszyny elektryczne - wiadomości ogólne, podział, rodzaje pracy. Transformatory - budowa, zasada działania, rodzaje, zastosowanie. Silniki indukcyjne - jedno- i trójfazowe: budowa, zasada działania, podstawowe własności ruchowe, zastosowanie. Maszyny prądu stałego - rodzaje, budowa, zasada działania. Mikromaszyny elektryczne - podział mikromaszyn, zastosowanie, własności.

- Podstawy fizyczne materiałów półprzewodnikowych. Bezzłączowe elementy półprzewodnikowe. Złącze p-n. Diody półprzewodnikowe.

- Tranzystor - rodzaje, właściwości, zastosowania. Tyrystor - rodzaje, właściwości, zastosowania. Inwertery BJT i CMOS oraz podstawowe technologie układów scalonych. .

- Wzmacniacze i generatory. Filtry cyfrowe.

- Algebra Boole'a, bramki logiczne oraz wykorzystanie bramek logicznych w projektowaniu prostych układów cyfrowych. Wybrane funkcjonalne układy kombinacyjne i sekwencyjne.

- Elektroniczne przyrządy i układy pomiarowe. Prostowniki falowniki, przemienniki częstotliwości i ich zastosowanie w układach napędowych. Wprowadzenie do techniki mikroprocesorowej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Szlachta A. - Elektrotechnika skrypt - Oficyna Wydawnicza PRz. - 1997

Koziej E., Sochoń B. - Elektrotechnika i elektronika - PWN. - 1983

Przeździecki F. - Elektrotechnika i elektronika - PWN. - 1997

Hempowicz i inni - Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków - WNT. - 2004

Watson J. - Elektronika - WKiŁ. - 2002

Horowitz P., Hill W. - Sztuka elektroniki - WKiŁ. - 1996

Kalisz J. - Podstawy elektroniki cyfrowej - WKiŁ. - 1991

Chwaleba A. i inni - Elektronika - WSiP. - 1996

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bula K. - Elektrotechnika - laboratorium - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

Kusy A. - Podstawy elektroniki cz.I. Przyrządy półprzewodnikowe - Oficyna wydawnicza PRz. - 1993

Kukurba H., Śliwa A. - Zbiór zadań z elektrotechniki - PWN. - 1993

Literatura uzupełniająca

Sochocki R. - Mikromaszyny elektryczne - Oficyna Wyd. PW. - 1996

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna podstawowe prawa obwodów prądu stałegowykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student potrafi zastosować prawa do opisu obwodów elektrycznych.wykładkolokwium
Student zna warunki powstawania pola magnetycznego.wykładkolokwium
Student zna własności napięć i prądów sinusoidalnie zmiennych, rodzaje mocy.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student potrafi przedstawić wielkości sinusoidalnie zmienne za pomocą wykresów wskazowych.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa
Student zna rodzaje odbiorników trójfazowychwykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student potrafi zmierzyć podstawowe wielkości elektryczne.laboratoriumobserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawowe typy maszyn i rodzaje pracy.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawy fizyczne materiałów półprzewodnikowych.wykładkolokwium
Student zna właściwości złącza p-nwykładkolokwium
Student zna budowę i właściwości tranzystorówwykładkolokwium
Student potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki tranzystora bipolarnegowykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawowe właściwości wzmacniaczy oraz generatorówwykładkolokwium
Student potrafi wyznaczyć charakterystyki przejściowe wybranych konfiguracji wzmacniaczy operacyjnychwykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawowe układy logicznewykładkolokwium
Student potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki wybranego układu cyfrowegowykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna implementacje elementów półprzewodnikowych w układach prostownikowych oraz falownikowychwykładkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna podstawowe prawa obwodów prądu stałegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć rezystancję zastępczą układu szeregowo-równoległegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna własności pola elektrostatycznego, potrafi wyznaczyć pojemność zastępczą układów kondensatorów
Student potrafi zastosować prawa do opisu obwodów elektrycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć rozpływ prądów w obwodzie rozgałęzionym i zinterpretować wynikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi sporządzić bilans mocy obwodu, potrafi scharakteryzować źródła
Student zna warunki powstawania pola magnetycznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić napięcie indukowane, współczynnik indukcyjności własnej i wzajemnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczać obwody magnetyczne
Student zna własności napięć i prądów sinusoidalnie zmiennych, rodzaje mocy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zinterpretować wartość średnią i skutecznąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna trójkąt mocy
Student potrafi przedstawić wielkości sinusoidalnie zmienne za pomocą wykresów wskazowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć impedancję zastępczą, trójkąt impedancjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również analizuje obwody rozgałęzione
Student zna rodzaje odbiorników trójfazowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna związki pomiędzy wielkościami fazowymi i przewodowymi pradów i napięćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyznaczyć moce układów symetrycznych i niesymetrycznych
Student potrafi zmierzyć podstawowe wielkości elektryczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna budowę i zasadę działania miernikównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi analizować wyniki pomiarów
Student zna podstawowe typy maszyn i rodzaje pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna budowę, zasadę działania maszyn indukcyjnych i ich zastosowanienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna charakterystyki elektromechaniczne silnika indukcyjnego, zna sposoby regulacji prędkości
Student zna podstawy fizyczne materiałów półprzewodnikowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna modele pasmowe materiałów pólprzewodnikowych, przewodników i izolatorównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna modele pasmowe półprzewodników domieszkowanych, potrafi wyjaśnić wpływ temperatury na właściwości półprzewodników
Student zna właściwości złącza p-nnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna właściwości złącz p-n spolaryzowanego w kierunku przewodzenia i zaporowym, potrafi narysować charakterystykę prądowo-napięciową złącza p-n. Zna zależności pozwalające obliczyć napięcie bariery potencjału, szerokość wastwy zubożonej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi narysować charakterystykę prądowo-napięciową złącza p-n z zaznaczeniem wpływu temperatury, potrafi wyjaśnić zjawisko Zenera, potrafi wymienić i omówić przykładowe zastosowania praktyczne diody. Potrafi narysować przebiegi czasowe prostych obwodów zawierająych diody.
Student zna budowę i właściwości tranzystorównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna stany pracy tranzystora bipolarnego, jego konfiguracje, zna definicję prądów zerowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyjaśnić zasadę działania tranzystora bipolarnego, podać definicje współczynników wielko- i małosygnałowych układu WE i WB, potrafi wyjaśnić zasadę działania tranzystorów polowych, zna ich charakterystyki
Student potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki tranzystora bipolarnegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć podstawowe parametry tranzystora bipolarnego na podstawie wyznaczonych charakterystyknie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczyć punkt pracy prostej konfiguracji tranzystora bipolarnego, wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych badań
Student zna podstawowe właściwości wzmacniaczy oraz generatorównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna rodzaje srzężeń stosowanych we wzmacniaczach i generatorach, konfiguracje wzmacniaczy operacyjnych, rodzaje komparatorównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyjaśnić wpływ sprzężenia zwrotnego na pracę wzmacniacza i generatora, zna zależności na wzmocnienie napięciowe wybranych konfiguracji wzmacniacza operacyjnego, potrafi je zastosować w praktyce
Student potrafi wyznaczyć charakterystyki przejściowe wybranych konfiguracji wzmacniaczy operacyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna różnice pomiędzy poszczególnymi podstawowymi konfiguracjami wzmacniacza operacyjnego, różnicę pomiędzy komparatorem prostym oraz komparatorem z histereząnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi omówić różnicę pomiędzy wzmacniaczem idealnym a rzeczywistym w odniesieniu do parametrów wzmacniacza
Student zna podstawowe układy logicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna operacje logiczne, definicję marginesu zakłoceń, systemy zapisu liczbnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić marginesy zakłóceń układów cyfrowych, wykonywać podstawowe operacje matematyczne w systemie dwójkowym
Student potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki wybranego układu cyfrowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna cechy układów logicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyjaśnić różnicę pomiędzy poszczególnymi technologiami układów cyfrowych
Student zna implementacje elementów półprzewodnikowych w układach prostownikowych oraz falownikowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna właściwości układów prostownikowych i falownikowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi narysować przykładowe przebiegi czasowe uzyskiwane w układach prostownikowych i falownikowych, dokonać porównania poszczególnych układów prostownikowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korkosz, Jan Rodziński
Prowadzący grup: Mariusz Korkosz, Grzegorz Podskarbi, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korkosz, Jan Rodziński
Prowadzący grup: Mariusz Korkosz, Grzegorz Podskarbi, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korkosz, Jan Rodziński
Prowadzący grup: Mariusz Korkosz, Grzegorz Podskarbi, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka, Jan Rodziński
Prowadzący grup: Paweł Górka, Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.